Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom HUSKIĆ d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 55, 09.07.2014

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Mr. sc. Sabina Hukić, rješavajući u postupku po prijedlogu za otvaranje li kvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica "HUSKIĆ", d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, ul. Ćazima Alića br. 9, donio je 01.07.2014. godinem, sljedeće

 

RJEŠENJE

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "HUSKIĆ" d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge Tuzla, ul. Ć azima Alića br. 9, upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim-registarskim brojem subjekta upisa: 1-10366, sa danom 01.07.2014. godine. Za likvidatora se imenuje Huskić Ismet , sa prebivakištem na adresi ul. Ćazima Alića br. 9, naselje Lipnica, Općina Tuzla. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da sudska taksa ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM. Uplatu sudske takse izvršiti na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše. Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda.

Broj 32 0 L 199293 14 L
01. jula 2014. godine
Tuzla
(03-3-2034/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: