Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem REVIZIJA društvo ograničene odgovornosti za ekonomsko-financijsku reviziju Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 55, 09.07.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem REVIZIJA društvo ograničene odgovornosti za ekonomsko-financijsku reviziju Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 119, Sarajevo, na ročištu održanom dana 27.06.2014. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS

 

1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem REVIZIJA društvo ograničene odgovornosti za ekonomsko-financijsku reviziju Sarajevo, ul. Džemala Bijedića br. 119, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje RASIM BALIĆ, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-24022, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 433560 14 L
27. juna 2014. godine
Sarajevo
(O-669/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: