Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom K.A.-TOURS d.o.o. za prevoz, proizvodnju i trgovinu Živinice

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 57, 16.07.2014

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija mr. sc. Sabina Hukić, rješavajući u postupku po prijedlogu za otvaranje li kvidacionog postupka nad imovinom pravnog lica "K.A.-TOURS" d.o.o. za provoz, proizvodnju i trgovinu Živinice, ul.Željeznička bb, donio je dana 08.07.2014. godine, sljedeće

RJEŠENJE


OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "K.A.-TOURS" d.o.o. za prevoz, proizvodnju i trgovinu Živinice, ul . Željeznička bb upisano kod Općinskog suda u Tuzli pod matičnim brojem subjekta upisa: 1-13098 sa danom 08.07.2014. godine.
Za likvidatora se imenuje Krajnović Alden iz Brčkog.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da sudska taksa ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM. Uplatu sudske takse izvršiti na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli suda.

Broj 32 0 L 196230 14 L
08. jula 2014. godine
Tuzla
(03-3-2115/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: