Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta, poslovnih objekta - Veterinarska stanica i garaža u Zavidovićima, kancelarijskog namještaja i opreme

Izvor: Dnevni Avaz, 21.07.2014.

JP VETERINARSKA STANICA d.o.o. - u stečaju Zavidovići

Ul.Patriotske lige bb

ZAVIDOVIĆI

Broj: St-81101/13-10/14

Dana, 15.07.2014. godine

 

Na osnovu člana 101. 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Sl. Novine F BiH broj 29/03, 32/04 i 42/06), Odluke Skupštine povjerilaca od 10.02.2014. godine, stečajni upravnik , raspisuje

 

OGLAS O PRODAJI (druga prodaja)

A.  Predmet oglasa je prodaja imovine JP Veterinarske stanice d.o.o. Zavidovići. usmenim javnim nadmetanjem, i to:

1. Zemljište, poslovni objekat - Veterinarska stanica i garaža, u Zavidovićima:

Zemljište u ul. Patriotske lige br. 7, parcela k.č. broj 726/1 "novo naselje privredna zgrada 4 šuma", ukupne površine 2.202 m2, upisano u PL br. 242 ko Zavidovići, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica"" d.o.o. Zavidovići,

Objekat - Veterinarska stanica, poslovni objekat u prizemlju kao sastavni dio stambeno poslovne zgrade izgrađena na parceli k.č. broj 726/1, ukupne površine 95,08 m2, upisano u PL br. 242 ko Zavidovići, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići, i

Objekat - garaža, dvije garaže izgrađena na parceli k.č. broj 726/1, ukupne površine 63,84 m2, upisano u PL br. 242 ko Zavidovići, obim posjeda: državna svojina, posjednik "Veterinarska stanica " d.o.o. Zavidovići.

Početna prodajna cijena (zemljište i objekti).......................................92.200,00 KM

2. Kancelarijski namještaj i oprema (prema Popisnoj listi).....................1.950,65 KM

B. Cijena i način prodaje .

1. Početna prodajna cijena je utvrđena od strane skupštine povjerilaca a na osnovu Nalaza o procjeni vrijednosti imovine od strane sudskog vještaka.

2. Ponuđena početna cijena ne može biti manja od 50% cijene navedene u tački A.1.i 2. ovog oglasa.

3. Prednost pri kupovini imaju kupci koji kupuju cjelokupnu imovinu (po tačkama A.1. i,2.) a prodaja će se izvršiti usmenim javnim nadmetanjem.

C. Uslovi, termin i način prodaje

1. Na predmetnoj imovini nisu upisani tereti, a predmetna imovina je u posjedu, odnosno vlasništvu stečajnog dužnika.

2. Pravo učešća na javnom nadmetanju. imaju sva pravna i fizička lica, koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja dostave: prijavu i dokaz o uplati sredstava na ime garancije (depozita).

3. Prodaja imovine usmenim javnim nadmetanjem će se održati 25.08.2014. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati u prostoru firme u Zavidovićima , ul. Patriotske iige br. 7 Zavidovići.

4. Na javnom nadmetanju mogu sudjelovati kupci koji, na ime garancije (depozita), uplate novčana sredstava u iznosu od 10% od početne cijene definisane ovim oglasom, na transakcijski račun JP,.Veterinarska stanica" d.o.o. - u stečaju Zavidovići, broj: 1340900000371202 otvoren kod IK Banke dd Zenica, sa naznakom: osiguranje za učešće na javnom nadmetanju .

5. Javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan podnosilac prijave, a koji ispunjava uslove Oglasa,

6. Sve poreze i troškove snosi kupac,

7. Prodaja se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora, žalbi vezano za predmet prodaje,

8. Kupac jc dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 30 dana, te sklopiti kupoprodajni ugovor, u suprotnom smatra se da je odustao od kupovine, gubi pravo na povrat depozita a stečajni upravnik raspisuje novi oglas o prodaji.

9. Imovina koja je predmet prodaje može se razgledati svakog radnog dana od 08-15 sati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 061/152 959 i 032 663 211.  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: