Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja nekretnina u Bihaću: Upravna zgrada i telefonska centrala, Tvornica Fagus, Tvornica metalnog namještaja, Skladište repromaterijala, Sušara stara, Mehanička radiona, softvera, goriva...

Izvor: Oslobođenje, 30.07.2014.

DD ŠIPAD BINA Bihać - u stečaju

 

Na osnovu člana 99. stav 2. i člana 101. Zakona o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 32/04) i Odluke Odbora povjerilaca od 18.7.2014. godine, stečajni upravnik DD Šipad BINA Bihać - u stečaju objavljuje:

 

OGLAS O ŠESTOJ PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE I DEVETOJ PRODAJI POKRETNE IMOVINE

STEČAJNOG DUŽNIKA DD ŠIPAD BINA Bihać - u stečaju putem usmenog javnog nadmetanja

 

Prodaja nepokretne i pokretne imovine će se izvršiti u utorak, 2.9.2014. godine u prostorijama DD ŠIPAD BINA Bihać - u stečaju (upravna zgrada), ul. Bihaćkih branilaca br. 89, Bihać, sa početkom u 13 sati.

 

PREDMET PRODAJE

red. br.

Opis predmeta prodaje

Početna cijena u KM po odluci Odbora povjerilaca

 

NEPOKRETNA IMOVINA

 

LOT1

Upravna zgrada i Telefonska centrala površine 965,71 m2 sa pripadajućim zemljištem koje se nalazi na k.č.br. 341/8 površine 1.371 m2 i skladište 24 m2 na z.k.ul.br. 40 k.o. Bihać, zatim k.č. 341/9 površine 285 m2, te k.č.br. 341/10 zv EKONOMSKO DVORIŠTE površine 120 m2, obje upisane u z.k.ul.br. 4457 k.o. Bihać, sveukupne površine 1.800 m2 (B-l)

865.754,79

LOT 2

Tvornica Fagus površine 6.356,60 m2 koja se nalazi na k.č.br. 341/2 ukupne površine 11.002 m2 upisane u z.k.ul.br. 40 k.o. Bihać i objekat Portirnica površine 38,60 m2 (B-2)

2.569.379,38

LOT 3

Tvornica metalnog namještaja i pogon enterijera površine 2.903 m2 i Laboratorij i kompresorska stanica površine 92,98 m2, koji se nalaze na k.č.br. 3194/3 površine 1.940 m2 z.k.ul.br. 40 katastarska općina SP_BIHAĆ i na k.č.br. 3194/5 površine 2.845 m2 z.k.ul.br. 701 katastarka općina SP_BIHAĆ, sveukupne površine 4.785 m2 (B-3, B-5)

1.269.690,81

LOT 4

Skladište repromaterijala površine 2.398 m2 sa Skladištem lakozapaljivog materijala površine 48 m2 i ekonomsko dvorište površine 557 m2 upisano na k.č.br. 341/4 u z.k.ul.br. 701 k.o. Bihać, sveukupne površine 2.955 m2 (B-4)

885.699,76

LOT 5

Tvornica kancelarijskog namještaja TKN površine 5.804,33 m2 koja se nalazi na k.č.br. 336/3 upisane u z.k.ul.br. 699 k.o. Bihać i na k.č.br. 3zz4/4 povrsme o.ooj m2 upisano u z.k.ul.br. 29 k.o.Binac, sveukupne površine 15.874 m2 (B-6)

3.349.104,06

LOT 6

Sušara stara površine 627,20 m2 i Trafostanica površine 37,20 m2 koje se nalaze na k.č.br. 335/3 površine 1.150 m2 upisano u z.k.ul.br.699 k.o. Bihać

346.098,56

LOT 7

Mehanička radiona površine 307,49 m2 i skladište HTZ opreme pov. 182,75 m2, Kotlovnica bez mašina, površine 250,70 m2, Temelj nove sušare površine 950,46 m2, Pumpna stanica površine 14,69 m2 koji se nalaze na k.č.br. 295/4 površine 1.758 m2 upisano u z.k.ul.br. 699 k.o. Bihać i na k.č.br. 295/5 površine 4.104 m2 upisano u z.k.ul.br. 699 k.o. Bihać (B-8, B-9)

736.862,07

LOT 8

Pilana površine 1.144 m2 i Trafostanica 2 površine 7,56 m2 koji se nalaze na k.č.br. 337/3 upisana u z.k.ul.br. 699 k.o. Bihać i na k.č.br. 3223/9 upisano u z.k.ul.br. 29 k.o. Bihać, sveukupne površine 8.400 m2 (B-10)

1.020.127,29

LOT 9

Sandučara površine 1.044 m2 i Sortimica površine 287 m2 koji se nalaze na k.č.br. 297/3 upisane u z.k.ul.br. 699 k.o.Bihać i na k.č.br. 3223/10 upisane u z.k.ul.br. 29 k.o. Bihać, sveukupne površine 6.626 m2 (B-l 1)

1.012.911,63

 

POKRETNA IMOVINA

LOT 10

Programski softwer

46,80

 

POPISNA LISTA GORIVO I MAZIVO

0,14

 

POPISNA LISTA REPROMATERIJALA U SKLADIŠTU

37.475,82

 

POPISNA LISTA POSTROJENJA I OPREME

386.556,19

 

GRAĐEVINSKI OBJEKTI + ZEMLJIŠTE + POKRETNINE       12.479.707,31

 

II. USLOVI PRODAJE

Navedena NEPOKRETNA imovina prodaje se u pojedinačnim LOT-ovima koje čine građevinski objekti zajedno sa pripadajućim zemljištem kao neodvojiva cjelina, kako je navedeno u oglasu, u fizičkom stanju na dan prodaje, a na osnovu cijepanja parcela koje je uradio stalni sudski vještak geodetske struke i čiji nalaz je prihvatio Odbor povjerilaca. Svaki LOT ima obezbijeđen pristupni put. Kupnjom nekretnine iz jednog od LOT-ova iz ovog oglasa kupac stiče pravo suvlasništva 1/9 dijela nekretnine upisane u z.k.ul.br. 29 k.o. Bi¬hać označene kao k.č.br. 3223/1 Prilazni putevi saobraćajnica Pristupni put površine 5.364 m2 po starom operatu, a koja je po novom operatu označena kao k.č.br. 3223/1 "Hanovi" Prilazni put površine 5.364 m2 upisana u p.l.br. 858 k.o. Bihać-Grad. Ova nekretnina će služiti kupcima u svrhu prilaza kupljenim nekretninama i zabranjeno je bilo kakvo opterećenje nekretnine od strane jednog kupca na štetu drugog. POKRETNA imovina se prodaje samo ponuđačima koji daju ponudu za cijelu listu. Na ovoj javnoj prodaji se neće prodavati pojedinačne pozicije ako ne bude zainteresovanih ponuđača za kompletne liste pokretnina. Imovina se na ovoj javnoj prodaji ne može prodavati po cijenama nižim od navedenih početnih cijena u ovom oglasu. Pravo učešća u nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako na njemu učestvuje samo jedan učesnik koji ispunjava ostale Zakonom propisane uslove. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za nepokretnu imovinu (zemljište i građevinske objekte) je najmanje 1.000,00 KM, a najviše 10.000,00 KM. Povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za pokretnu imovinu je najmanje 1%, a najviše 10% od pojedinačnih početnih cijena koje su navedene u listama. Na javnom nadmetanju mogu učes¬tvovati ponuđači koji izvrše polog-uplatu depozita u visini 10% početne cijene licitirane imovine, a najviše do 10.000,00 KM. Uplatu izvršiti na DD Šipad BINA Bihać - u stečaju, ul. Bihaćkih branilaca br. 89, Bihać žiroračun: 3386902245059489 kod UniCredit Bank sa naznakom: depozit za nadmetanje - LOT br.___,pozicija Br_____za koji se prijavljuje. Porez na promet nekretnina, PDV i sve ostale troškove (demontaže, transporta, troškove prenosa vlasništva, notarske troškove i druge takse i troškove) snosi kupac. Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati. Na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje. Uplatnicu sa naznakom i brojem imovine za čiju kupnju učestvuje na javnoj prodaji, ponuđač treba dostaviti najkasnije 15 minuta prije početka javnog nadmetanja. Ostali detalji prodaje su određeni Pravilima za učešće na licitaciji, sa kojima će ponuđači biti upoznati neposredno pred početak nadmetanja. Imovina koja je predmet prodaje može se pogledati (uz obaveznu prethodnu najavu i dogovor može se izvršiti uvid u procjene sudskih vještaka -detaljnu dokumentaciju koja se odnosi na građevinske objekte i zemljište koje se prodaje i uvid u liste pokretne imovine koja se prodaje) i mogu se dobiti sve informacije radnim danom odl2dol4hu sjedištu DD Šipad BINA Bihać - u stečaju, ul. Bihaćkih branilaca br. 89, Bihać i na telefon 063-281-081.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: