Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom Vodopija d.o.o. Livno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 61, 30.07.2014

Općinski sud u Livnu, likvidacijski sudac Jozo Mamić, u likvidacijskom postupku nad pravnom osobom "Vodopija" d.o.o. Livno, Vržerale bb, Livno, na ročištu održanom dana 17.07.2014. godine donio je slijedeće

RJEŠENJE

1. Provešće se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "Vodopija" d.o.o. Livno, Vržerale bb.
2. Za likvidatora se postavlja Jozo Vodopija, osnivač i direktor.
3. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i popis vjerovnika i navedene popise dostaviti sudu.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Prijava se podnosi sukladno članku 110. Zakona o stečajnom postupku i to u tri primjerka, naprijavu se plaća sudska pristojba u iznosu od 2% od vrijednosti potraživanja, ali ne više od 125,00 KM.
5. Ukoliko niko od vjerovnika ne prijavi potraživanje, likvidacijski postupak će se zaključiti. Po pravomoćnosti rješenjao zaključenju likvidacijskog postupka, likvidator će biti razriješen dužnosti, a društvo "Vodopija" d.o.o. Livno, Vržerale bb.,upisano u registarski uložak broj 068-0-Reg-12-000112 od 12.06.2012. godine, brisat će se iz registra Općinskog suda u Livnu i svih javnih registara.
6. Troškovi likvidacijskog postupka padaju na teret osnivača.
7. Rješenje o pokretanju likvidacijskogpostupka objaviće se na oglasnoj ploči suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
8. Određuje se zabilježba o pokretanju likvidacijskog postupka u sudskom registru ovog suda.

Broj 68 0 L 02596 13 L
17. jula 2014. godine
Livno

(03-3-2236/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: