Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Zaključenje likvidacionog postupka nad društvom BAREL d.o.o. Cazin

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 61, 30.07.2014

Općinski sud u Bihaću, po likvidacionom sudiji Mesić Dijani, po prijedlogu predlagača u likvidacionom postupku nad pravnim licem "BAREL" d.o.o. Cazin, sa sjedištem u Ćoralići bb, Cazin, čiji je zakonski zastupnik Alićajić Mirsad, na ročištu održanom dana 23.07.2014. godine donio je slijedeći 

 

OGLAS

 

ZAKLJUČUJE SE likvidacioni postupak nad društvom "BAREL" d.o.o Cazin, sa sjedištem u Ćoralići bb, Cazin, čiji je zakonski zastupnik Alićajić Mirsad. Likvidator Alićajić Mirsad, sin Junuza, nastanjen u općini Cazin, razrješava se dužnosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. Po pravomoćnosti ovog Rješenja, društvo "BAREL" d.o.o. Cazin, sa sjedištem u Ćoralići bb, Cazin, brisat će se iz sudskog registra ovog Suda, upisan u Reg. br. subjekta upisa MBS: 1-5310-00, i iz svih javnih registara, a sadržaj ovog Rješenja biti će objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH". URUČUJE SE osnivačima Lepuzanović Husniji, Cazin, i Muminoviću Irfanu, Cazin, imovina u procentu od po 50%, a koju imovinu čine stalna sredstva nepokretne i pokretne stvari a prema popisnoj listi sa stanjem na dan 30.04.2014. g. i to:

POSTROJENJA I OPREMA (mašine)

1. Reklamni natpis - 1 kom
2. Bar kod skener - 1 kom
3. Laserski pisač - 2 kom
4. Kamera - 1 kom
5. Klima uređaj - 1 kom
6. Agregat - 1 kom
7. Sonda - 1 kom
8. Volumetar - 2 kom
9. Pumpa za čišćenje - 1 kom
10. Računar - 3 kom
11. Pumpa - 1 kom
12. Mašina NJA 601-1 kom
13. Sušilica D 503110 - 1 kom
14. Stalaža sa pultom - 1 kom
15. Kon. za pisanje reklama
16. Fiskalni pisač T-260 F + disp. - 1 kom
17. Fiskalni pisač Tremol M - 2 kom
18. Fiskalni pisač Best BA - 2 kom
19. Klima Beko 02-0-3/12 - 1 kom
20. Printer Samsung - 1 kom
21. Sonda 1 - 1 kom
22. Sonda 2 - 1 kom
23. Sonda 3 - 1 kom
24. Sonda 4 - 1 kom
25. Sonda 5 - 1 kom
26. Procesor za sonde - 1 kom


TRANSPORTNA SREDSTVA
38300314764387, SG-specijalna cisterna, god. proizvodnje 1981., boja žuta, br. motora 353944-10-641703 dizel.
 

OSTALA OPREMA
2. Display za reklamni natpis - 1 kom
3. program POS kase - 1 kom

Kao i novčana sredstva u iznosima koja se zateknu na transakcijskim računima a koji se vode kod banaka i to UniCredit Bank dd, Raiffeisen Bank dd i Moja banka dd, kao i novčana sredstva koja se zateknu u blagajni Društva i to na dan brisanja Društva iz sudskog registra.


Broj 17 0 L 058806 14 L
23. jula 2014. godine
Bihać
(03-3-2274/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: