Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem APRIORI KOMUNIKACIJE Društvo za upravljanje komunikacijama, marketing, promociju, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 61, 30.07.2014

Općinski sud u Sarajevu, likvidacioni s udija Denis Kurtović, u likvidacionom postupku nad pravnim licem APRIORI KOMUNIKACIJE Društvo za upravljanje komunikacijama, marketing, promociju, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Derviša Numića br. 6, Sarajevo, na ročištu održanom dana 01.07.2014. godine, donio je slijedeći

 

OGLAS


1. Provest će se likvidacioni postupak nad pravnim licem APRIORI KOMUNIKACIJE Društvo za upravljanje komunikacijama, marketing, promociju, konsalting i usluge d.o.o. Sarajevo, ul. Derviša Numića br. 6, Sarajevo.
2. Za likvidatora se imenuje Igor Kraišnik, Sarajevo.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje likvidacionipostupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u matični registarski broj subjekta upisa 65-01-0272-10, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionogpostupka objavit će se na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 65 0 L 417653 14 L
01. jula 2014. godine
Sarajevo
(O-763/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: