Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom POSCH d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Gradačac

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 69, 27.08.2014

Općinski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Alma Mujčinović, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom "POSCH" doo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Gradačac, Vučkovci bb, dana, 14.08.2014.godine, donosi

RJEŠENJE

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "POSCH" doo za proizvodnju, trgovinu, promet i usluge Gradačac, Vučkovci bb, sa danom 14.08.2014. godine u 09,30 sati.
Za likvidatora se imenuje Kulović Ramiza iz Gračanice.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužni ka, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 29.09.2014.godine, sa početkom u 11,00 sati.

Broj 32 0 L 204072 14 L
14. augusta 2014. godine
Tuzla

(03-3-2400/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: