Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnom osobom SOLLINI d.o.o. Bugojno

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 71, 03.09.2014

Općinski sud Travnik, sudija Živkovi ć Miralem, u likvidacionom postupku, po prijedlogu predlagača "SOLLINI" d.o.o Bugojno ul. Armije BiH 171, radi likvidacije i brisanja iz sudskog regist ra pravnog lica, na ročištu održanom dana 08.07.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

Otvara se likvidacioni postupak nad pravnom osobom "SOLLINI" d.o.o. Bugojno ul. Armije BiH 171.
Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30.dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", i oglasnoj ploči ovog Suda, ne prijavi svoje potraživanje, smatrat će se da je likvidacioni postupak zaključen.
Za likvidatora se postavlja Čatić Mehmed direktor društva, koji je dužan postupiti u svemu u skladu sa odredbama Zakona o likvidacionom postupku ("Službene novine Federacije BiH", broj 29/03).
Po proteku navedenog roka, i pravosnažnosti rješenja predlagač će se brisat iz sudskog registra koji se vodi pod brojem MBS 51-01-0070-13. Imovina koja je preostala pripada osnivaču preduzeća, kojom on odgovara za obavezu, prema trećim osobama, koje bi eventualno, nakon pravosnažnosti rješenja imale imovinsko pravne zahtjeve prema likvidiranom preduzeću.
Oglas o likvidaciji predlagača, objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i Oglasnoj tabli suda.

Broj 51 0 L 085981 14 L
08. jula 2014. godine
Travnik

(03-3-2502/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: