Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta, građevinskih objekta, opreme, inventara te imovine u naselju Šatorovići i Maoči i pripadajućih prava (korišćenje zasada voća: višnje i jabuke)

Izvor: Dnevni Avaz, 09.09.2014.

DD„BOSNAPLOD" U STEČAJU

BRČKO DISTRIKT BiH

Ul. Bijeljinska broj 64

BRČKO

Broj; 984/14

Dana; 03. 09. 2014. godine

 

Stečajni upravnik na osnovu Rješenja Osnovnog suda Brčko distrikta BiH broj 96 0 St 052362 12 St od 05. 09. 2014. godine, objavljuje

JAVNO NADMETANJE (LICITACIJU)

za prodaju stečajnog dužnika DD „Bosnaplod" u stečaju kao pravno lice

I.

Vrši se prodaja stečajnog dužnika DD „Bosnaplod" u stečaju Brčko distrikta BiH, ulica Bijeljinska 64, kao pravnog lica sa imovinom procijenjene vrijednosti, zemljište, građevinski objekti, opreme i inventara u industrijskom krugu iznosi 27.090.632,60 KM, uvećane za vrijednost imovine u sporu na lokalitetu Šatorovića od 91.095,00 KM, za hladnjaču u Modriči u iznosu od 31.000,00 KM, te za povećanje procjene vrijednosti dugogodišnjeg zasada od 2.527.200,00 KM što ukupno iznosi 29.739.927,60 KM i pripadajućeg prava korištenja zasada voća (višnje i jabuke) na površini od 127 ha po zaključenim aneksima ugovora broj 01.1-0100DA-007/14 od 04. 03. 2014. godine i aneksu ugovora broj 01.1-0100DA-006/14 od 04. 03. 2014. godine o prenosu prava korištenja u zakupu od DD „Bosnaplod" na DD „Bosnaplod" u stečaju po utvrđenim uslovima.

Pregled prodavanog pravnog lica, imovine i prava istaknut je na oglasnoj tabli stečajnog dužnika,

II.

Početna prodajna cijena iznosi 10 miliona/KM (slovima; desetmiliona konvertibilnih maraka).

III.

Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja prije početka javnog nadmetanja (licitacije) uplate učešće 10% od početne prodajne cijene, na žiro račun otvoren kod „Bobar" banke filijala Brčko distrikt BiH broj; 5656013000002424 ili devizni račun kod ove banke broj; 5651200000116208 ili blagajni stečajnog dužnika.

IV.

Kupacje obavezan kupovnu cijenu isplatiti u roku koji ne može biti duži od 30 danaod kupovine na javnom nadmetanju (licitaciji) umanjenu za uplaćeno učešće na račune navedene u tački III. ovog oglasa.

Nakon izvršene uplate u cjelini postignute kupoprodajne cijene, slijedi zaključivanje ugovora o kupoprodaji.

V.

OBAVEZE KUPCA PORED NAVEDENIH:

a) Preuzimanje obaveze da nastavi sa radom i obavljanju osnovne registrovane djelatnosti DD „Bosnaplod" u stečaju, da je proširuje i dopunjava prema svojim potrebama i mogućnostima u narednih pet godina od dana ulaska u posjed,

b) Da preuzimanjem pravnog lica (ulaskom u posjed) preuzima i zalihe repromaterijala, gotovih proizvoda, ambalaže i sitnog inventara koje ne ulaze u vrijednost stečajne mase po knjigovodstvenim vrijednostima,

c) Preuzima obavezu da obezbijedi dvije adekvatne prostorije i korištenje opreme za smještaj arhive i za rad stečajnog upravnika za period od 12 mjeseci.

VI.

Kupac preuzima obavezu plaćanja svih poreskih obaveza (PDV i dr.) i troškova za kupovinu i prenos imovine u posjed i vlasništvo.

VII.

Lica sa pravom preče kupovine su obaviještena (član 87. tačka 3. Zakona o stečaju, prinudnom poravnanju i likvidaciji Brčko distrikta BiH).

VIII.

Kupci ne mogu biti koji su u suprotnosti pravila člana 91. Zakona o stečaju, prinu-dnom poravnanju i likvidaciji Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH broj 1/02) isti su dužni prije zaključenja pravnog posla prodaje dužnika dostaviti javnu ispravu ili overenu izjavu, shodno tački 3. člana 91. naprijed navedenog Zakona.

IX.

Javno nadmetanje (licitacija) o prodaji DD „Bosnaploda" u stečaju kao pravnog lica po naprijed utvrđenim uslovima zakazuje se za dan 18.09.2014. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama DD „Bosnaploda" u stečaju Brčko distrikta BiH, ulica Bijeijinska broj 64.

X.

Ukoliko kupac odustane poslije uplaćenog određenog učešća, te ukoliko u određenom roku ne uplati dug, odriče se prava na povrat uplaćenog i imovina se vraća stečajnom dužniku.

XI.

Prodavano pravno lice sa imovinom i pravima, vrši se u postojećem imovinsko pravnom statusu. Prodavano pravno lice sa imovinom i pravima može se pogledati svakog radnog dana od 09 -14 časova.

XII.

Pravila javnog nadmetanja saopštiće se prije početka javnog nadmetanja (licitacije). Za eventualno potrebne informacije obratiti se na telefon 065/521 -155.

 

Stečajni upravnik;

Stojan Jović, dipl. ecc. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: