Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom TADI-BENC d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 73, 10.09.2014

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad subjektom upisa pod nazivom "TADI-BENC" d.o.o. Tuzla, Bukinje, donio je dana 02.09.2014. godine

RJEŠENJE


OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "TADI-BENC" d.o.o. Tuzla, Bukinje, sa danom 02.09.2014. godine u 08,30 sati.
Za likvidatora se imenuje Hasić Vejsil, Tuzla.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (t rideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja
likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dok aza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti pot raživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračun
Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o likvidacionog postupka obj avit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 20.10.2014. godine, sa početkom u 09,00 sati.

Broj 32 0 L 207499 14 L
02. septembra 2014. godine
Tuzla
(03-3-2585/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: