Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja teretnih i priključnih vozila, medicinske opreme za uljepšavanje, kancelarijskog namještaja-inventara (stolovi, stolice, vitrine, telefoni, fax, TV, video...)

Izvor: Oslobođenje, 17.09.2014.

"Masmarkt" d.o.o. - u stečaju

Ul. Vrelo Bosne br. 9

71210 Ilidža

 

Broj: 65 OSt 205943 11 St

Sarajevo, 16. 9. 2014.

 

Na osnovu čl. 101. i 103. Zakona o stečajnom postupku (Službene novine FBiH br. 29/03 i 32/04), odluke Skupštine povjerilaca od 6.3.2013.iodluka Odbora povjerilaca od 22.5.2013,22. 10. 2013.i 18. 12.2013. god., 27. 3. 2014. i 11. 9. 2014. o prodaji dijela imovine stečajnog dužnika "Masmarkta" d.o.o. u stečaju, Sarajevo, stečajni upravnik objavljuje:

 

PONOVNI OGLAS

za prodaju vozila i medicinske opreme za uljepšavanje i kancelarijskog namještaja - inventara i si.

 

Predmet prodaje:

1. Vozilo na lokaciji Betonara - Hadžići, Hadželi br. 10

a.) Teretno vozilo "MAN", tip 19.372 F

Tegljač sa sedlom, god. proiz. 1996.......................................... početna cijena 14.400,00 KM

b.) Priključno vozilo "KOGEL"

Tip SKM 18, god. proiz. 1995..................................................... početna cijena               8.000,00 KM

 

 

2. Medicinska oprema za uljepšavanje na lokaciji "La fee" Skenderija i kancelarijski namještaj - inventar (stolovi, stolice, vitrine, telefoni, fax, tv, video i slično).

 

Red.

Naziv i tip opreme

Početna

br.

 

cijena

1.

Laser za last medicinu Quanta

8.600,00

2.

Uređaj za ultrazvučnu kavitaciju LIPAWEY

3.200,00

3.

BTL 6000 lymphastim 12 topline sa dva priključka

1.000,00

4.

BTL 5000 laser terapijski

600,00

5.

BTL 5000 sone ter iuz aparat

520,00

6.

BTL 5000 magnetna terapija 2 kan

600,00

7.

Krevet za magnet sa Velikim sole

400,00

8.

Kolica stalak sa pos aparata

340,00

9.

Ležaj za masažu line 75

80,00

10.

Ležaj terapeutski kovač spec

300,00

11.

Ležaj za masažu sklopivi

100,00

12.

BTL 500 plus 2 kanala elktroter

600,00

13.

Elektroda 120x80 za BTL

10,00

14.

Držač za point elektrodu BTL

6,00

15.

Elektroda bali Point

7,00

16.

Spone cover 125x105 mm

2,00

17.

Naočale sigurnosne (2 kom)

70,00

 

Cijena medicinske opreme, tač 2. je umanjena za 80% po odluci Od. povjerilaca.

 

USLOVI, CIJENA I NAČIN PRODAJE:

- Prodaja kancelarijskog namještaja - inventara, u PJ "La Fee" - Skenderija se vrši na licu mjesta svakim radnim danom od 11 do 13 sati u periodu od 15 dana od dana objavljivanja oglasa.

- Kancelarijski namještaj - inventar, kao i ostalo prodaje se u zatečenom stanju na dan prodaje, po sistemu "viđeno-kupljeno".

- Prodaja vozila i medicinske opreme za uljepšavanje se vrši putem prikupljenih pisanih ponuda (u zatvorenim kovertama), na oglas o javnom nadmetanju.

- Na kupoprodajnu cijenu se plaća PDV.

- Za kupljene stvari se izdaje račun sa obračunatim PDV-om.

- Pravo učešća na oglas za vozila i medicinsku opremu imaju sva pravna i fizička lica koja polože depozit u visini 10% od utvrđene cijene predmeta kupovine (opreme za uljepšavanje).

- Uplata depozita se vrši na račun stečajnog dužnika broj: 1610000099580017, otvoren kod Raiffeisen bank d.d. BiH sa naznakom za "učešće u javnom nadmetanju", najkasnije do 29.9.2014.

 

Otvaranje prispjelih ponuda će se izvršiti komisijski 30.9.2014. godine, u utorak u 11 sati u prostorijama stečajnog dužnika "Ingrap" d.d. u stečaju, ul. Hadželi 118 Hadžići.

Po obavljenom javnom nadmetanju za kupca će biti proglašen ponuđač sa najvišom ponuđenom cijenom. Kupcu će uplaćeno osiguranje biti uračunato u cijenu, a ostalim ponuđačima biće vraćeno položeno osiguranje u roku od sedam (7) dana nakon zaključivanja javnog nadmetanja.

Informacije u vezi s prodajom mogu se dobiti na telefon 061/511-386 u toku radnog dana

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: