Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom SKARFEZ d.o.o. Gračanica

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 75, 17.09.2014

Općinski sud u Tuzli, sudija Alma Mujčinović, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad subjekto m upisa pod nazivom "SKARFEZ" doo proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Gračanica, donio je dana 03.09.2014. godine

RJEŠENJE

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "SKARFEZ" doo proizvodno, uslužno i trgovinsko društvo Gračanica, sa danom 03.09.2014.godine u 11,00 sati.
Za likvidatora se imenuje advokat Mirza Sumbić iz Gračanice.
Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.
Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH", prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiro-račun budžeta Tuzlanskog kantona broj: 1321000256000080, vrsta prihoda 722221.
Pozivaju se povjerioci da likvidatoru, prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potraživanja.
Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.
Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 20.10.2014. godine, sa početkom u 14,00 sati.

Broj 32 0 L 207126 14 L
03. septembra 2014. godine
Tuzla

(03-3-2629-14)
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: