Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad pravnim licem Seemm d.o.o. Goražde

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 75, 17.09.2014

Općinski sud u Goraždu u likvidacionom postupku nad pravnim licem Seemm Doo Goražde, dana 01.07.2014. godine, donio je slijedeći

OGLAS

1. Provešće se likvidacioni postupak nad pravnim licem Seemm Doo Goražde.
2. Za likvidatora se imenuje mr. Topuz Hamed iz Goražda.
3. Likvidator je dužan likvidacionom sudiji predočiti popis imovine i popis obaveza pravnog lica.
4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30dana do dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja ovom sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potraživanje, likvidacioni postupak će se zaključiti.
5. Rješenje se ima dostaviti Općinskom sudu u Goraždu, na broj rješenja broj UF: I-51/03, evidenirano u matični registarski broj subjekta upisa 1-341, radi upisa zabilježbe pokretanja likvidacionog postupka.
6. Rješenje o pokretanju likvidacionog postupka objavit će se na oglasnoj tabli suda i u "Službenim novinama Federacije BiH".
7. Troškovi likvidacionog postupka padaju na teret osnivača.

Broj 45 0 L 028612 14 L
01. jula 2014. godine
Goražde

(03-3-2641/14)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: