Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.12.2020. 08:23

Prodaja kontejnera 14 G-4, viljuškara Jungheinrich DFG 316 s i motornog vozila Ford Fiesta J C3

Izvor: Dnevni list, 18.12.2020.

LASER doo u Bihać- u stečaju 

Žrtava srebreničkog genocida bb  

Poštanski pretonac 38

77000 Bihać

TELEFON: 061239 939; e-mail: ssmlatic@gmail.com

ID BROJ: 4263054110001

TRN;:3385002286023169

ŠIFRA DJELATNOSTI: 31.02

BROJ: 17 0 St 10613120 St

 

Broj: 08-OG/2020.

Bihać: 14.12.2020.

 

Na osnovu člana 25. Zakona o stečajnom postupku (»Službene novine Federacije BiH«, broj 29/03,32/04,68/05,42/06 i 52/18), i Odluke odbora povjerilaca donesenoj na 2. sjednici Odbora povjerilaca održanoj 09.11.2020. godine, tačka 3, odluka broj 12, stečajni upravnik «Laser» d.o.o. Bihać- u stečaju, objavljuje:

 

OGLAS

o prodaji (PRVI PUT) pokretne imovine stečajnog dužnika „Laser" doo Bihać u stečaju

 

1. PREDMET PRODAJE

- LOT BROJ 1

 

OPIS PREDMETA PRODAJE SVRSTANIH U LOT BROJ 1

1. Kontejner, 14 G-4, po početnoj prodajnoj cijen od 1.147,70 KM, u cijenu nije uključen PDV;

2. Viljuškar, Jungheinrich DFG 316 s, (neispravna elektronika), godina proizvodnje 2010. po početnoj prodajnoj cijeni 6.467,00 KM u cijenu nije uključen PDV;

3. Ford Fiesta J СЗ, (vozilo ne posjeduje ključ za palenje tj, zaključavanje) po početnoj prodajnoj cijeni od 1.568,08 KM. u cijenu nije uključen PDV

 

NAVEDENA IMOVINA SE PRODAJE KAO CJELINA. PRODAJE SE VRŠI KOMBINOVANOM METODOM PRIKUPLJANJA PISANIH PONUDA I USMENIM JAVNIM NADMETANJEM. PONUĐENA CIJENA NE MOŽE BITI NIŽA OD 9.182,78 KM, ŠTO JE UKUPNA VRIJEDNOST PREDMETA PRODAJE BEZ UKLJUČENOG PDV. PONUDE SA NIŽOM PONUĐENOM CIJENOM BIĆE ODBAČENE KAO NEPRIHVATLJIVE.

Pokretna imovina, svrstana u Lot 1, prodaje se isključivo kao cjelina, u fizičkom stanju na dan prodaje. Navedena cijena predstavlja početnu prodajnu cijenu i imovina se ne može prodati ispod te cijene. U cijenu nije uključen PDV.

- pravo učešća na javnom nadmetanju imaju fizička i pravna lica koja dostave pismene ponude putem pošte ili lično na adresu „Laser” doo Bihać u stečaju, poštanski pretinac 38,77000 Bihać, ili lično na adresu „Poslovna zona Kombiteks” H.Hume bb, Bihać, poslovne prostorije Kombiteksa, u zapečaćenoj koverti sa pečatom i potpisom ponuđača i to najkasnije do 07.01.2021. godine, do 15,00 sati (navedeno podrazumijeva da iste budu fizički dostavljene na naznačenu adresu);

- uz pismenu ponudu na kojoj je naveden naziv ponuđača, LOT l za koji se ponuđač prijavljuje i na kojoj je navedena cijena koja ne može da bude niža od cijene navedene u ovom oglasu, zainteresirani kupci/ponudači dužni su priložiti uplatnicu (dokaz) o uplaćenom depozitu od 1.000,00 KM;

- uplatu traženog depozita za predmetni lot treba izvršiti na transakcijski račun „Laser” doo - u stečaju broj: 3385002286023169, otvoren kod UniCredit Bank d.d.;

- otvaranje ponuda i usmeno javno nadmetanje održat će se u prostorijama DD „Kombiteks” Bihać-u stečaju, ul. Hamze Hume bb, dana 08.01.2021. godine, s početkom u 14 sati;

- učesnici u ovoj prodaji (lično ili putem punomoćnika uz ovjerenu punomoć) koji uredno dostave ponude na način kako je definirano u oglasu dužni su, na dan prodaje, prijaviti se u periodu od 13,30 do 14,00 sati komisiji za prodaju, te priložiti istoj odgovarajući identifikacijski dokument, sa kojim stječu pravo učešća na javnoj prodaji te potpisati izjavu o prihavtanju uvjeta prodaje navedenih u ovom oglasu;

- povećanje cijene u toku javnog nadmetanja za Lot 1 (za pokretnu imovinu), će biti najmanje 500,00 KM, a najviše 1.000,00 KM.

- ponuđačima koji na javnom nadmetanju nisu stekli status kupca i drugog ili trećeg najboljeg ponuđača, odnosno koji odustanu od učešća na licitaciji, položeni novac će se vratiti u roku od 7 dana od dana okončanja javnog nadmetanja, umanjen za iznos od 50,00 KM što predstavlja trošakove oglasa, bankarske troškove i sl.;

- sve troškove preuzimanja kupljene nekretnine, PDV, poreze, snosi kupac;

- najpovoljniji ponuđač je dužan uplatiti cjelokupni iznos kupljene imovine u roku od 8 dana računajući od dana prodaje;

- ako najpovoljniji ponuđač ne uplati ukupnu cijenu iz licitirane imovine u naznačenom roku (8 dana od dana održavanja javne prodaje) smatra se daje odustao, uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava slijedeći najpovoljniji ponuđač koji je učestvovao u postupku prodaje. Ako ni drugi po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplaćeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a kupcem se proglašava treći po redu najbolji ponuđač. Ako ni treći po redu najbolji ponuđač ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku uplačeni depozit će mu biti vraćen u roku od 8 dana umanjen za iznos od 500,00 KM, što predstavlja troškove vezane za postupak prodaje, a stečajni upravnik će prodaju proglasiti neuspjelom.

- imovina koja je predmet prodaje može se pogledati 04., 05. i 06.01.2021. godine u vremenu od 09 do 11h. Sve informacije možete dobiti uz predhodnu najavu na telefon broj: 062 048 551 (Sead Toromanović, dipl ecc) i e-mail: ssmlatic@gmail.com.

 

Bihać, 14.12.2020.

 

Stečajni upravnik

dr sci Šefik Smlatić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: