Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.01.2021. 09:04

Prodaja nekretnina u KO SIMIN HAN, opreme i kancelarijskog namještaja

Izvor: Oslobođenje, 13.01.2021.

DOO MEDICALLUX USTEČAJU TUZLA

Pavla Goranina broj 7

 

Broj: P-03/21

Datum: 11.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 101-103 Zakona o stečajnom postupku (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, br. 29/03, 32/04,42/06 i 52/18), i odluke odbora povjerilaca od 07.01.2021. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS

O DRUGOJ PRODAJI IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

PREDMET PRODAJE:

Predmet prodaje je imovina stečajnog dužnika kako slijedi:

R.br.

Naziv imovine

Jed. mj.

Kol.

Cijena

Napomena

1.

NEKRETNINE KAO CJELINA

NEKRETNINE

Nekretnine ZK Uložak 3410 KO SIMIN HAN označene kao:

-        k.č. broj 787, POLOMSKA STRANA, zemljište uz privrednu zgradu, površine 1081 m2 i poslovni objekat površine 615 m2, ukupne površine 1696 m2

-        k.č. broj 788, POLOMSKA STRANA, u naravi voćnjak 2 klase, površine 657 m2,

-        k.č. broj 793/7, POLOMSKA STRANA, u naravi  šuma 3. Klase, površine 1633 m2 sve vlasništvo “Medicallux” d.o.o. Tuzla 1/1

cjelina

1

1.147.921,69

 

2.

OPREMA I KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ

1.1. Oprema i kancelarijski namještaj po specifikaciji

cjelina

1

3.005,00

 

3.

UKUPNO:

 

 

1.035.834,03

 

 

USLOVI I NAČIN PRODAJE:

1. Imovina se prodaje samo kao cjelina, po procijenjenoj vrijednosti iz oglas u iznosu od 1.035.834,03 KM, bez PDV-a koja ujedno predstavlja i najnižu cijenu ispod koje se nekretnina sa opremom i kancelarijskim namještajem ne može prodati.

2. Sva dokumentacija za pregled činjeničnog stanja nalazi se kod stečajnog upravnika broj telefona 061/337-991.

3. Pregled nekretnina zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokaciji navedenoj u javnom oglasu uz prethodni dogovor sa stečajnim upravnikom.

4. Pregled opreme i kancelarij skog namještaj a i inventara zainteresovani ponuđači mogu pogledati na lokacij i navedenoj u javnom oglasu.

5. Javno otvaranje ponuda će se obaviti 18.02.2021. godine na adresi Stupine B-l Tuzla, sa početkom u 16 i 50 časova.

6. Ponuđači pravna i fizička lica dužni su uz ponudu dostaviti: pravna lica aktuelni izvod iz sudskog registra (ne stariji od tri mjeseca), a fizička lica validan identifikacioni dokument, (lična karta ili pasoš).

7. Strani ponuđači imaju pravo učešća uz uslov da budu zadovoljene odredbe Zakona o politici stranih ulaganja u BiH.

8. Pravo učešća imaju pravna i fizička lica koja izvrše uplatu novčanih sredstava kao polog depozita u visini 10.000,00 KM na žiro račun broj 140-401-11200502-50 otvorenog kod SBER BANKE d.d. Tuzla na ime “MEDICALLUX” d.o.o. U STEČAJU Tuzla.

9. Svi porezi, takse i druga davanja prilikom kupovine, preuzimanja i prenosa vlasništva padaju na teret kupca.

10. Dokaz o uplati depozita dostaviti uz ponudu ili najkasnije do 18.02.2021. godine do 15 časova.

11. Ponuđačima čije ponude budu nižerangirane, osim za tri najbolja ponuđača, uplaćeni depozit biće vraćen odmah po završetku javnog nadmetanja.

12. Dragorangiranom i trećerangiranom ponuđaču iznos depozita biće vraćen po zaključenju ugovora sa prvorangiranim ponuđačem.

13. Preuzimanje u posjed imovine izvršiće se dva dana po pravosnažnosti iješenja o dosudi. Maksimalan rok za uplatu postignute cijene iznosi 15 dana od dana zaključenja javnog nadmetanja.

14. Ukoliko najpovojniji ponuđač ne uplati ponuđeni iznos u roku od petnaest dana od dana završetka javnog nadmetanja gubi pravo na povrat depozita a pobjednikom se proglašava drugorangirani ponuđač.

15. Nekretnina opterećena priznatim razlučnim pravom u iznosu od 246.409,47 KM.

16. Pojedinačna cijena podizanja ponude za imovinu iz oglasa ne može iznositi manje od 10.000,00 KM.

17. Ukoliko bude više ponuđača sa istom cij enom koja bude utvrđena kao validna i odgovarajuća u skladu sa minimalnom ponuđenom cijenom iz javnog oglasa, a niti jedan ponuđač ne ponudi cijenu veću od navedene u oglasu prodaja će se oglasiti neuspjelom.

18. Ponude dostaviti u zatvorenom kovertama na adresu Općinskog suda u tuzli Trg ZAVNOBIH-a bb Tuzla do 18.02.2021. godine do 15 časova sa pozivom na broj predmeta 32 0 St 367500 19 St.

 

Kontakt osoba Hamidović Besim i kontakt telefon 061/337-991

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Besim Hamidović, dipl. ecc.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: