Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.06.2022. 10:42

Prodaja teretnih motornih vozila MAN TGM 15.250 i MAN TGA 26.430, priključnog vozila MEUSBURGER MPA-2, sandučara sa rolo ceradom, stolova i stolica kancelarijskih

Izvor: EuroBlic, 15.06.2022.

"AKS" d.o.o. u stečaju, Zvornik,

 

Na osnovu člana 73. 155. i 161. Zakona o stečaju (,,Sl. glasnik RS" br. 16/16) i člana 24. - 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom,[„SI. glasnik RS'' br. 54/17), a u skladu sa Odlukom skupštine povjerilaca od 3.2.2022. godine, stečajni upravnik objavljuje

 

3. OGLAS O PRODAJI IMOVINE

I PREDMET PRODAJE

Stečajni dužnik prodaje putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije sljedeću pokretnu imovinu:

1. TMV MAN TGM 15.250, TERETNO SANDUČAR SA UTOVARNOM RAMPOM I ROLO CERADOM,

Br. Šasije wmanl6zz3by254817, vrata 2, godina proizvodnje:2010, boja zelena, snaga/ zapremina motora 184kw / 6.871 ccm, nosivost 7,711, početna cijena 22.638,00 KM sa uračunatim PDV.

2. TMV MAN TGA 26.430, TERETNO SANDUČAR SA ROLO CERADOM, Br.Šasije wmahl8zz46m438931, vrata 2, godina proizvodnje:2006, boja zelena, snaga/zapremina motora 316kw / 10.518 ccm, nosivost 14,725 t, početna cijena 21.686,00 KM sa uračunatim PDV.

3. PRIKLJUČNO VOZILO MEUSBURGER MPA-2, SANDUČAR SA ROLO CERADOM, Br.

Šasije w09pa20075M49218, godina proizvodnje 2006, boja vozila siva, nosivost: 10 t, početna cijena 7.492,00 KM, sa uračunatim PDV.

4. STOLICE KANCELARIJSKE, 3. komada, cijena po komadu 140,00 KM 5.STOLOVI KANCELARIJSKI, 4. Komada, cijena po komadu 132,00 KM

 

II USLOVI PRODAJE

1. Imovina se prodaje u zatečenom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim sečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a stečajni dužnik ne odgovara za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

2. Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% procijenjene (pojedinačne) vrijednosti najkasnije do 28.6.2022. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun Stečajnog dužnika broj: 5514502231798066 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid komisiji za licitaciju najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon 28.6.2022. ne mogu učestvovati na licitaciji.

3. Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.

4. Uvid i preuzimanje prodajne dokumentacije, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u prostorijama „ Enikon Gradnje" d.o.o, Zvornik, ulica Svetog Save b.b., a razgledanje gore navedenih pokretnih stvari na gore navedenoj lokaciji po prethodnoj najavi na broj tel. +387 65 520-332 stečajni upravnik ili broj 065 933-207.

5. Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 30.6.2022 godine, sa početkom u 11:00 časova, u prostorijama „Enikon Gradnje" d.o.o, u Zvornik, ul Svetog Save b.b.

6. Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju.

7. Na početku javnog nadmetanja predsjednik komisije za licitaciju registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju, otvara nadmetanje čitanjem pravila nadmetanja, oglašava imovinu koju nudi na prodaju, oglašava početnu cijenu, objašnjava dalji postupak sprovođenja javnog nadmetanja, poziva učesnike da traže objašnjenje u vezi sa imovinom koja je predmet prodaje, početne cijene, kao i daljeg postupka prije počinjanja javnog nadmetanja. Ukoliko je samo jedno lice steklo status učesnika i to lice prihvati početnu cijenu, ono se proglašava kupcem, a početna cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Ukoliko je više od jednog lica steklo status učesnika u javnom nadmetanju, predsjednik komisije oglašava počenu cijenu i utvrđuje svako naredno uvećanje u visini od 1.500,00 KM, (ovo se odnosi na tačku 1, 2 i 3) a utvrđivanje nove cijene ponavlja se sve dok učesnici ističu ponude za uvećanje. Predsjednik komisije oglašava da je javno nadmetanje završeno kada ni poslije trećeg poziva nije istaknuta ponuda na uvećanu cijenu, te kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cijenu, a prihvaćena cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici.

8. Stečajni upravnik nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi zaključak o proglašenju najpovoljnijeg kupca i oglašava isti na oglasnoj tabli suda.

9. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javne prodaje, prenosom tih sredstava na račun Stečajnog dužnika broj: 5514502231798066 otvoren kod Unicredit bank a.d. Banja Luka.

10. Kupac je dužan pristupiti zaključenju ugovora o kupoprodaji u roku od 8 dana od dana uplate kupoprodajne cijene u cjelosti.

11. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, stečajni upravnik će pisanim putem pozvati drugog najpovoljnijeg ponuđača da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 15 dana po prijemu pismenog poziva od stečajnog upravnika, te da zaključenju ugovora o kupoprodaji pristupi u roku od 8 dana od uplate kupoprodajne cijene u cjelosti. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju ugovora javna prodaja će se smatrati nevaljanom.

12. Depozit se ne vraća proglašenom kupcu i drugom najpovoljnijem ponuđaču do trenutka uplate kupoprodajne cijene od strane prvog proglašenog kupca. Uplatiocu depozita depozit se ne vraća ukoliko se ne registruje, ne pristupi prodaji ili od iste odustane, kao jedini učesnik na nadmetanju ne prihvati početnu cijenu ili ukoliko niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu. Depozit se ne vraća ni učesniku ukoliko ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili proceduri, kao proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, kao drugi najbolji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni ugovor ili kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku.

13. Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

U Zvorniku, 13. juna 2022. godine     

Stečajni upravnik, Mladen Petković, dipl. pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: