Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.06.2022. 11:29

Prodaja kompleksa poslovnih objekata sa pripadajućim zemljištem u Srpcu, na adresi Mome Vidovića b.b.

Izvor: Glas Srpske, 21.06.2022.

BOBAR BANKA a.d. Bijeljina - u stečaju    

,,NLB BANKA" ad Banja Luka

 

Stečaj br. 59 0 St 030145 16 St 2

 

Na osnovu člana 73., 155., 156. i 160. Zakona o stečaju (SI. Glasnik RS 16/16) i člana 30. - 39. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom, a u skladu sa Odlukom skupštine povjerilaca od 24.05.2017. godine i Odlukom odbora povjerilaca od 20.06.2022. godine, stečajni upravnik Bobar banke a.d. Bijeljina - u stečaju (u daljem tekstu: Stečajni dužnik), te na osnovu odluke UB broj 00-417/22 od 25.05.2022. godine, NLB Banka ad Banja Luka (u daljem: Banka1) objavljuju

 

OGLAS

O PRODAJI NEPOKRETNE IMOVINE

 

I PREDMET PRODAJE

Stečajni dužnik i Banka prodaju putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije kompleks poslovnih objekata sa pripadajućim zemljištem u Srpcu, na adresi Mome Vidovića b.b., ukupne površine 39191 m2 i to:

1.Nekretnine upisane u ZK uložak broj 437 k.o. S/P Inađol:

-k.č. 429/181 Ekonomsko dvorište II Privredna zgrada, Bara površine 1601 m2

-k.č. 429/191 Ekonomsko dvorište II Privredna zgrada, Bara površine 2292 m2

-k.č. 429/201 Ekonomsko dvorište II Privredna zgrada, Bara površine 1792 m2

-k.č. 418/21 Ekonomsko dvorište II trafo stanica-kotlovnica oranica površine 3098 m2

-k.č. 421/3 Ekonomsko dvorište livada površine 3916 m2

-k.č. 429/11 Ekonomsko dvorište II Tvornica bara površine 3088 m2

-k.č. 429/161 Ekonomsko dvorište II Privredna zgrada, livada površine 3207m2

-k.č. 420/2 Ekonomsko dvorište oranica površine 4224 m2

-k.č. 420/1 Ekonomsko dvorište oranica 3547m2

-k.č. 420/11 Preko Rakoštaka oranica površine 319 m2

-k.č. 418/3 Ekonomsko dvorište oranica 1483 m2,

2.Nekretnine upisane u ZK uložak broj 200 k.o. S/P Inađol:

-k.č. 420/131 Ekonomsko dvorište II Privredna zgrada, oranica površine 2053 m2 i

-k.č. 420/141 Ekonomsko dvorište II Privredna zgrada, oranica površine 1016 m2

3.Nekretnine upisane u ZK uložak broj 198 ko. S/P Inađol:

-k.č. 420/3 I Parking sa saobraćajnicom II Portirnica, oranica površine 7555 m2

Početna cijena za prodaju nekretnina je 2.109.700,00 KM i na ovoj licitaciji se ne može prodati ispod navedene cijene.

 

NAPOMENA:

Na parceli k.č.br. 420/3 upisano u zk.ul.br. 198 KO S/P INAĐOL postoji upisano pravo služnosti prolaza i provoza u dužini od cea 300m, širine od cea 5m, ukupne površine 1500m2 u pravcu istok-zapad u korist parcele k.č.br. 421/2 iz zk.ul.br. 1221 KO Inađol.

 

II USLOVI PRODAJE

1.Imovina se licitira kao funkcionalna cjelina i ima pristup sa javnog puta.

2.Imovina se prodaje u zatečenom imovinsko-pravnom statusu, u viđenom stanju, bez pružanja garancija u momentu prodaje i na kupca se prenosi obim prava kojim Stečajni dužnik i Banka raspolažu u momentu prodaje, pa se naknadni prigovori neće uzimati u obzir, a Stečajni dužnik i Banka ne odgovaraju za eventualne nedostatke koje kupac utvrdi po izvršenoj prodaji.

3.Pravo učešća u javnoj prodaji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 50.000,00 KM najkasnije do 08.07.2022. godine. Uplata depozita vrši se na transakcioni račun: BOBAR BANKA ad u stečaju Bijeljina broj 555-090-00565201-27 otvoren kod Nova banka a.d. Banja Luka, a kupac je dužan dokaz o uplati depozita dostaviti na uvid komisiji za licitaciju najkasnije na dan održavanja licitacije. Učesnici sa uplatama depozita nakon dana 08.07.2022. godine ne mogu učestvovati na licitaciji.

4.Fizička i pravna lica mogu biti predstavljena lično, po zakonskom zastupniku ili punomoćniku, a prije početka licitacije dužni su radi dokazivanja identiteta, predočiti komisiji za licitaciju ličnu kartu/pasoš ili punomoć za zastupanje, odnosno odgovorno lice u pravnom licu ličnu kartu sa ovjerenom kopijom rješenja o registraciji ili izvoda iz sudskog registra ne starijim od 3 mjeseca.

5.Uvid i razgledanje gore navedenih nepokretnosti koje su predmet prodaje moguće je svakim radnim danom uz prethodnu najavu na broj telefona+387(0)51-248-545.

6.Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja dana 12.07.2022. godine sa početkom u 12:00 časova, u prostorijama Bobar Banke ad u stečaju, Bijeljina, Karađorđeva 49.

7.Javno nadmetanje održaće se ukoliko je najmanje jedno lice ispunilo uslove iz oglasa, u navedenom roku uplatilo iznos depozita, potpisalo izjavu o gubitku prava na povrat depozita, te se registrovalo kao učesnik na javnom nadmetanju.

8.Na početku javnog nadmetanja predsjednik komisije za licitaciju registruje lica koja imaju pravo učešća na javnom nadmetanju, i utvrđuje pravila licitacije i licitacioni prag od 50.000,00 KM. Predsjednik komisije oglašava da je javno nadmetanje završeno kada ni poslije trećeg poziva nije istaknuta ponuda na uvećanu cijenu, te kupcem proglašava učesnika koji je prvi ponudio najvišu cijenu, a prihvaćena cijena se proglašava kupoprodajnom cijenom. Zapisnik o prodaji dužni su potpisati svi učesnici.

9.Nakon obavljenog javnog nadmetanja donosi se zaključak o proglašenju najpovoljnijeg i drugog najpovoljnijeg kupca i isti se dostavlja svim učesnicima licitacije.

10.Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos plaćenog depozita, platiti u roku od 15 radnih dana od dana održavanja javne prodaje prenosom tih sredstava na račun Bobar banka ad u stečaju broj 555-090-00565201-27 otvoren kod Nova banka a.d. Banja Luka.

11.Kupac je dužan pristupiti zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji u roku od 8 radnih dana od dana uplate kupoprodajne cijene u cjelosti.

12.Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora, prodaja tom ponuđaču smatraće se nevaljanom. U tom slučaju, pisanim putem će se pozvati drugi najpovoljniji ponuđač da uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u roku od 15 radnih dana po prijemu pismenog poziva, te da zaključenju notarskog ugovora o kupoprodaji pristupi u roku od 8 radnih dana od uplate kupoprodajne cijene u cjelosti. Ukoliko proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u cjelosti u navedenom roku ili ukoliko nakon uplate kupoprodajne cijene u cjelosti ne pristupi zaključenju notarskog ugovora javna prodaja će se smatrati nevaljanom.

13.Depozit se ne vraća proglašenom kupcu i drugom najpovoljnijem ponuđaču do trenutka uplate kupoprodajne cijene od strane proglašenog kupca. Uplatiocu depozita, depozit se ne vraća ukoliko se ne registruje, ne pristupi prodaji ili od iste odustane, kao jedini učesnik na nadmetanju, ne prihvati početnu cijenu ili ukoliko niko od učesnika javnog nadmetanja ne prihvati početnu cijenu. Depozit se ne vraća ni učesniku ukoliko ne potpiše zapisnik o javnom nadmetanju, kao proglašeni kupac ne zaključi kupoprodajni ugovor u propisanom roku ili proceduri, kao proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu u propisanom roku, kao drugi najbolji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne zaključi kupoprodajni ugovor ili kao drugi najpovoljniji ponuđač, nakon odustajanja proglašenog kupca, ne uplati kupoprodajnu cijenu u naznačenom roku.

14.Sve troškove oko sačinjavanja, ovjere i provedbe kupoprodajnog ugovora u javnom registru, naknade, troškove, pripadajuće takse i poreze u vezi sa kupljenom imovinom, uključujući i eventualni porez na kapitalu dobit ili eventulani PDV snosi kupac, a prodavač nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodanu imovinu nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu.

 

U Banja Luci / Bijeljini, 20.06.2022.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: