Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 09:05

Prodaja kancelarijske i računarske opreme

Izvor: Večernje novosti, 28.06.2022.

"Aleksandra komerc"d.o.o.-u stečaju Branka Popovića 45

BANJALUКA

Datum: 28.06.2022. godine

 

Naosnovu člana 155., 160. i 161. Zakona o stečajnom postupku Republike Srpske (Sl. gl. RS br: 16/16), a u skladu sa čl. 40. do 46. Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl. gl. RS" broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 21.04.2022. godine, stečajni upravnik dana 28.6.2022. godine objavljuje:

 

O G L A S

o prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika - putem zatvorenih ponuda-

 

I PREDMET PRODAJE:

Prodaje se imovina stečajnog dužnik a"Aleksandra komerc" d.o.o. - u stečaju, Banja Luka, Ulica Branka Popovića 45, Banja Luka, i to:

КANCELARIJSКA I RAČUNARSКA OPREMA -,,u paketu"po početnoj vrijednosti od 1.320,00 КM.

Na drugoj javnoj licitaciji/prodaji pokretne imovine stečajnog dužnika "Aleksandra komerc" d.o.o.- u stečaju, Banja Luka se ne može prodati ispod 1/3 od procijenjene vrijednosti, koja je ujedno i najniža cijena na ovoj licitaciji.

Ponuđena imovina se prodaje po principu viđeno-kupljeno. Troškovi odvoza kupljene imovine i drugi pripadajući troškovi idu na teret kupca.

 

II PRAVO NA NADMETANJE

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu za nadmetanja i uplate depozit na račun stečajnog dužnika broj: 552-000-20246863-98 u visini od 10% od počet-ne vrijednosti zaključno sa 12.7.2022. godine do 16:00 časova. Dokaz o uplati depozita - uplatnicu, ponuđači su dužni da dostave uz ponudu.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA - NE OTVARAJ" na adresu: Daliborka Кerezović Damjanović, S. Кusturića 14, Banjaluka u roku od 15 dana od dana objavljivanja, zaključno sa 12.7.2022. godine do 16:00 časova. U ponudi je potrebno navesti osnovne podatke o ponuđaču i ponuđenu vrijednost.

 

III VRIJEME I NAČIN IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Кomisija za licitaciju će u prisustvu ponuđača otvarati ponude u Velikoj sali Okružnog privrednog suda u Banja-luci, dana 13.07.2022. godine u 14.30 časova. Za najpovolj nijeg ponuđača biće izabran onaj koji ponudi najveći iznos. U slučaju da budu dostavljene ponude sa istim iznosom, prednost se daje ponuđaču čija je ponuda ranije predata na poštu. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača će se dostaviti na adresu kupca. Ponuđačima, čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozitu roku od 7 (sedam) dana po okončanjujavne prodaje. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati prodajnu cijenu u roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja Zaključka, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje obezbjeđenja, a novim Zaključkom će se odrediti sljedeći najpovoljniji ponuđač. Ovaj Oglas objavljen je na oglasnoj tabli Okružnog privrednog suda u Banjaluci, "Večernjim novostima"i Privrednoj komori RS www.bl.komorars.ba

Za pregled predmeta prodaje i sve dodatne informacije možete se obratiti na tel br 065671664.

 

Stečajni upravnik

Daliborka Кerezović Damjanović, dipl.ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: