Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 08:58

Prodaja zemljišta i fabrike, KO Rogatica i pokretne imovine: kancelarijski namještaj i oprema, šivaće mašine, prese, pegle na paru...

Izvor: Glas Srpske, 28.03.2023.

"JASNA" ad u stečaju,

Rogatica

Ul. Borička bb

 

Datum:27.03.2023. god.

 

Na osnovu odluke Skupštine povjerilaea, stečajnog dužnika „JASNA" ad u stečaju Rogatica, od 13.03.2017. godine i saglasnosti Odbora povjerilaea od 24.03.2023. godine, a u smislu odredaba člana 105,106., 107., i 108. Zakona o stečajnom postupku, stečajni upravnik,

 

OGLAŠAVA

javno nadmetanje za prodaju imovine stečajnog dužnika prikupljanjem pisanih ponuda

 

Predmet prodaje je nepokretna i pokretna imovina u paketu i to:

I)Nekretnine su upisane u list nepokretnosti broj 286 KO Rogatica, opština Rogatica, a smještene su na parcelama: K.Č. 413/1 zemljište vodi se kao voćnak površine 2499 m2 K.Č. 413/2 zemljište vodi se kao njiva površine 642 m2 K.Č. 414/0 fabrika, broj zgrade 1 površine 1438 m2 K.Č. 414/0 fabrika, broj zgrade 2 površine 25 m2 K.Č. 414/0 zemljište uz objekat površine 2766 m2 Ukupna površina zemljišta i objekata iznosi 7370 m2

Betonska željezna ograda oko poslovnog kruga, prilazi, parkinzi, parter.

II)Pokretna imovina iskazana je u Izvještaju o procjeni pokretne imovine, a odnosi se na procjenu kancelariskog namještaja i opreme, Šivaćih mašina ukupno 68, Prese 2 komada, Pegle na paru 2 komada, Bonseka 2 komada i Vertikalni nož za krojenje, a sve navedeno u Izvještaju o procjeni pokretne imovine.

Navedene nekretnine i pokretna imovina prodaju se u paketu kao ekonomska cjelina. Početna cijena za nad¬metanje iznosi 251.500,00 KM.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uredno dostave ponudu i dokaz o uplati depozita, koji iznosi 10.000,00 KM za učešće u kupovini stečajne mase u paketu. Depozit uplatiti na račun stečajnog dužnika broj: 555-70000304792-02 koji se vodi kod Nove banke B. Luka, filijala Rogatica. Ponude dostavljati u zatvorenim kovertama sa naznakom «PONUDA - NE OTVARAJ«, na adresu stečajnog up¬ravnika: Vlade Simović, ul. Petra Bojovića 111/44,73300 Foča, zaključno 27.04.2023. godine U ponudi navesti ponuđenu cijenu koju ste spremni da platite, dokaz o uplaćenom depozitu, kao i osnovne podatke o ponuđaču, j   U razmatranje će se uzeti samo one ponude gdje je ponuđač ispunio uslove oglasa te ponudio početnu cijenu i veću od početne cijene.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Sve potrebne informacije se mogu dobiti na telefon 065/626-576, a imovina se može razgledati utorkom i četvrtkom od 10 do 12 časova.

Imovina se prodaje u viđenom stanju i postojećem pravnom statusu.

Stečajni upravnik će u prisustvu najmanje dva člana Odbora povjerilaea izvršiti otvaranje ponuda dana 03.05,2023. god. u 10 časova u prostorijama suda.

Za kupca biće proglašen ponuđač koji je blagovremeno uplatio traženi depozit i blagovremeno dostavio ponudu sa najvećom ponuđenom cijenom.

Zaključak najpovoljnijem ponuđaču stečajni upravnik će dostaviti na adresu odmah nakon licitacije. Ukoliko bude najpovoljnijih ponuđača sa istom ponuđenom cijenom, kupeom će se proglasiti ponuđač koji je prije uplatio depozit. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom, za kupovinu nekretnina i opreme, ne uplati kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana, gubi pravo na uplaćen depozit, a Zaključak će se dostaviti sledećem najpovoljnijem ponuđaču. Uko¬liko ni drugi po redu najpovoljiji ponuđač u zadatom roku ne uplati ponuđenu cijenu, gubi pravo na depozit, a Zaključak će se uputiti trećem po redu najpovoljnijem ponuđaču. Ako se desi da ni treći ponuđač ne uplati ponuđenu cijenu, gubi pravo na uplaćeni depozit, a nekretnina će se ponovo izložiti prodaji. Ponuđačima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će se vratiti po okončanju licitacije.

Svi troškovi vezani za prodaju imovine padaju na teret kupca.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: