Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 09:33

Prodaja poslovne zgrade i dvorišta (kancelarijski prostor, proizvodni prostor i skladište) i pripadajućeg zemljišta

Izvor: Oslobođenje, 09.08.2023.

D.D„ŠTAMPARIJA" Ključ u stečaju

Adresa: Učica branilaca BiH bb, 79280 KLJUČ; JIB: 4263041130003

Na osnovu odredaba tačke (2) člana 101. .Zakona o stečajnom postupku („Službene novine Federacije BiH", broj 29/03, 32/04, 68/05,42/06,4/17 i 52/18), i odluke Odbora povjerioca u postupku unovčavanja stečajne mase stečajnog dužnika d. d. "Štamparija Ključ^ u stečaju, stečajni upravnik stečajnog dužnika objavljuje


OGLAS ZA JAVNU DRUGU PRODAJU IMOVINE

STEČAJNOG DUŽNIKA D.D. "ŠTAMPARIJA" KLJUČ U

STEČAJU PUTEM JAVNOG NADMETANJA

 

1.Određuje se ročište za drugu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretnosti navedene u slijedećoj tabeli, sa upisanim pravom vlasništva u korist d.d.Štamparija Ključ:

 

1. NEPOKRETNA IMOVINA

lot

OPIS NEKRETNINE KOJA ČINI LOT

CIJENA U KM

1

Prodajni objekat-Poslovna zgrada i dvorište (kancelarijski prostor, proizvodni prostor,skladište) i pripadajuće zemljište

514.500,00

2. Na ročištu za drugu prodaju usmenim javnim nadmetanjem nepokretna imovina ovog oglasa, akoji oglas ima karakter zaključka o prodaji se ne može prodati ispod početne cijene navedene uz Lot 1.

3. Pravo učešća na javnom nadmetanju za drugu prodaju nepokretne imovine imaju sva pravna i fizička lica (izuzev lica navedenih u čl. 88 ZlP-a) koja do 14.09.2023. godine uplate depozit za Lot 1 u iznosu od 10.000,00 KM.

4. Uplatu depozita iz tačke 3., ovog oglasa treba izvršiti na račun stečajnoga dužnika broj: 1610000273080037, otvoren kod Raiffeisen BANK Poslovnica Ključ, sa naznakom: Osiguranje za učešće na javnom nadmetanju za LOT 1

5. Nakon evidencije depozita stečajni upravnik će formirati rang listu svih ponuđača koji su kvalificirani, te će se prisutnim pročitati navedena lista i pozvati zainteresirane ponuđače shodno redoslijedu o čemu će biti vođena posebna evidencija da se izjasne o cijeni.

6.Ponuđač ima pravo da u svakom krugu nadmetanja ponudi novu cijenu koja je veća od njegove zadnje ponuđene cijene, tj. isti ima pravo dok traje nadmetanje da ponudi cijenu koju smatra adekvatnom a koja mora biti veća od njegove zadnje ponuđene cijene, bez obzira da lije njegova nova cijena veća ili manja od prvorangiranog ponuđača.

7.Minimalni iznos povećanja cijene za LOT 1 .iznosi 10.000,00 KM, dok maksimalni iznos podizanja cijene iznosi 20.000,00 KM.

8.Postupak druge prodaje se završava nakon isteka 10 minuta od zadnje ponuđene cijene, u slučaju da nitko od ponuđača u navedenom roku ne ponudi novu cijenu.

9. Nakon okončanja postupka druge prodaje stečajni upravnik će formirati listu svih ponuđača koji su kvalificirani i to od najveće ponuđene cijene prema najnižoj ponuđenoj cijeni (pri formiranju liste ponuđača uzeti će se u obzir najveća ponuda ponuđača u toku trajanja prodaje).

10.Nakon izrade liste svih ponuđača, stečajni upravnik će rangirati sve ponuđače od najveće ponuđene cijene prema najnižoj ponuđenoj cijeni, i proglasiti kupca imovine ponuđača sa najvećom ponuđenom cijenom. Kupac imovine dužan je platiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema Zaključka o prodaji. Ukoliko ponuđač sa najvišom ponudom za imovinu ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat osiguranja u visini od 20% (iznos čini nužne troškove stečajnog dužnika u koracima objave, održavanja prodaje, itd.), a razlika od 80%. će se vratiti prvom ponuđaču u roku od 90 dana, a prodaja će se smatrati neuspjelom, a imovina iz Lot-a će se dodijeliti drugoplasiranom, odnosno trećeplasiranom, itd., prema listi rangiranih ponuđača, ukoliko drugoplasirani, itd. rangirani ponuđači ne ispune propisanu proceduru. I drugoplasiranom i trećeplasiranom ponuđaču, itd. rangiranim ponuđačima, ukoliko u rokovima ne uplate postignutu cijenu se vrši poTat depozita samo u iznosu od 80% , a 20% se zadržava za pokriće nužnih troškova stečajnog dužnika. Drugoplasirani, odnosno trećeplasirani, itd. rangirani ponuđači, kupac/kupci dužan je deponovati - uplatiti prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana obavještenja da je prvoplasirani kupac odustao, odnosno drugoplasirani, itd. rangirani ponuđači, a obavještenje će dostaviti stečajni upravnik i pozvati drugoplasiranog, odnosno trećeplasiranog ponuđača, itd. rangirani ponuđači, da mora uplatiti postignutu cijenu u roku od 30 dana, od dana prijema obavještenja, odnosno Zaključka o drugoj prodaji.

11.Ponuđačima, osim ponuđača rangiranih na listi, vratit će se priloženo osiguranje nakon zaključenja javne druge prodaje, umanjeno za 100,00 KM, koji služe za pokriće bankarskih i drugih nužnih troškova za povrat depozita.

12.Troškove poreza na promet, PDV, troškove prenosa, upisa i uknjižbe, kao i sve takse u vezi sa prodajom nepokretnosti plaća kupac.

13.Druga prodaja imovine će se održati dana 14.09.2023. godine (Dana:ČETVRTAK) sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Općinskog suda u Bihaću na spratu III, soba broj 40.

14. Ovaj oglas objaviti će se na oglasnoj tabli suda i u sredstvima javnog informiranja.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: