Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 09:25

Prodaja poslovnih prostora i zemljišta, automobila Škoda Fabia k.o Laktaši

Izvor: Večernje novosti, 21.08.2023.

ŽUPA KOMERC" d.o.o. - u stečaju,

Ul. Vladimira Nazora br. 2,

Laktaši, Broj: 92 /23,

Banja Luka,

16.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 155,157 i 160 Zakona ostečajnom postupku Republike Srpske (Sl.gl.RS br: 16/16), a u skladu sa čl.40 do 46 Pravilnika o utvrđivanju standarda za upravljanje stečajnom masom ("Sl.gl. RS" broj: 54/2017), Odluke Skupštine povjerilaca donesene dana 29.09.2021.god., stečajni upravnik dana 16.08.2023. godine donosi:

 

OGLAS

o prodaji imovine stečajnog dužnika putem javnog nadmetanja -1 licitacija –

 

PREDMET PRODAJE: Prodaje se imovina stečajnog dužnika koja se nalazi na području Laktaša a odnosi se na:

A ) Poslovni objekat proizvodno skladišna hala sa kancelarijskim prostorima uprave i pratećim prostorijama i pripadajuće zemljište knjiženo na:

1. Podaci o zemljištu i imaocu prava na zemljište

 

Br. Lista nepokretnosti

k. č. broj

Broj objekt.

Potes ili ulica i broj

Način korištenja

Površ u m2

Vrsta prava

Obim prava

289 k. o. Laktaši 

  655/4

1

podkućnica

Poslovni objekatu privredi

824

svojina

1/1

2

podkućnica

Pomoćni objekat u privredi

20

svojina

1/1*

 

podkućnica

Zemlјište uz privredni objekat

2.106

svojina

1/1

2. Podaci o zgradi i posebnim dijelovima zgrade

Br. Lista nepokretno-

. sti

k.č.broj

Broj objekta

Osnov izgradnje i način korištenja

God. izgradnje

Površina

ut2

Broj spratova

 

289 k. o. Laktaši

655/4

1

Objekat sa odobrenjem za građenje Poslovni objekat u privredi

2002

824

1

 

2

Objekat sa odobrnjem za građenje Pomoćni objekatu privredi

2002

20

PR

 

         

      

B ) Poslovni objekat proizvodno skladišna hala sa kancelarijskim prostorima uprave i pratećim prostorijama i pripadajuće zemlјište knjiženo na:

1. Podaci o zemlјištu i imaocu prava na zemlјište

Br. Lista nepokretno-sti

k.č.broj

Broj objekta

Potes ili ulica ibroj

Način korištenja

Površina

u t2

Vrsta prava

Obim prava

289 k. o. Laktaši

652/5

2

ograda

Poslovni objekat u privredi 

     249

svojina

1/1

 

 

 

 

3

ograda

Poslovni objekat u privredi

      62

svojina

1/1

 

 

 

 

 

ograda

Zemlјište uz privredni objekat

     1.282

svojina

1/1 '

 

 

2.Podaci o zemljištu i imaocu prava na zemljište

Br. Lista nepokretnosi

k.č broj

Broj objekta

Osnov izgradnje i način korištenja

God. izgrzdnje

Površina

u m2

Broj spratova

289 k. o. Laktaši

652/5

2

Objekat sa odobrenjem za građenje Poslovni objekat u privredi

2004

249

PR

3

Objekat sa odobrenjem za građenje Pslovni objekat u privredi

2004

62

PR

 

Imovina se nalazi u Laktašima u ul. Vladimira Nazora br.2 uz magistralni put M16 Laktaši - Gradiška na udaljenosti od 2.000 metara od centra Laktaša. Lokacija u petoj gradskoj zoni koja je dijelom formirana kao poslovna zona. Objekti izgrađeni na osnovu urbanističko - tehničkih uslova, koji su urađeni na osnovu Urbanističkog plana ,U neposrednoj blizini lokacije je i uključenje na auto - gaut Banja Luka - Gradiška. U "B"teretnom listu postoji uknjiženo više hipoteka.

Ukupno procijenjena vrijednost objekata pod A) i B) sa pripadajućim zemljištem iznosi 1.023.773,00 KM.

 

C) Oprema

Oprema se sastoji od: - Kancelarijski namještaj u kancelarijama u sjedištu društva, kućni namještaj kojim je namješten stan na istoj lokaciji , te različite pokretne stvari smještene u garaži i pomoćnoj prostoriji po procijenjenoj vrijednost od: 12.735,00 KM

- Automobile škoda fabia iz 2009 godine po procijenjenoj vrijednosti od 6.000,00 KM

Ukupno procijenjena vrijednost opreme iznosi 18.735,00 KM

(Spisak opreme i inventara sadržan je u„Procijeni vrijedosti pokretnih stvari" ovlaštenog procijenitelja Božane Bojić iz Banja Luke) Imovina stečajnog dužnika navedena u tačkama A, B i C se prodaje "u paketu" kao jedna cjelina. Početna cijena zemljišta i objekta sa pratećim sadržajem i opremom, sve sa 1 /1 svojinskog dijela, iznosi 1.042.508,00 KM, a utvrđena je na bazi procjene tržišne vrijednosti nekretnine i opreme prema nalazu stalnog sudskog vještaka građevinsko-arhitektonske struke Radenka Vukovića iz Banja Luke i ovlaštenog procijenitelja Božane Bojić iz Banja Luke, od 02.07.2020, odnosno od 12.08.2020. godine.

Ukupno procijenjena vrijednost imovine iznosi 1.042.508,00 KM i na prvoj licitaciji ista se ne može prodati ispod 50% procijenjene vrijednosti.

 

D) DATUM ODRŽAVANjA PRODAJE

Prodaja imovine stečajnog dužnika obaviće se putem usmenog javnog nad-metanja - licitacije, dana 26.09.2023. godine sa početkom u 14:00 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banja Luci, Ul. Gundulićeva br. 108, u Velikoj sali - prizemlje.

 

E) PREGLED IMOVINE I PREUZIMANjE PRODAJNE DOKUMENTACIJE Prodaja imovine se vrši po načelu «viđeno-kupljeno», bez naknadnih prigovora i reklamacija na stanje imovine koja je predmet ponude. Imovina se može pogle-dati uz najavu na telefon broj: 065 377 377 (Dosta Baraković Prodajna dokumentacija koju čine: Obrazac prijave za učešće u postupku prodaje, Izjava o gubitku prava na povrat depozita, Izvod iz «Procjene tržišne vrijednosti nekretnina i opreme « i Obavještenja potencijalnim kupcima, može se preu-zeti na adresi: Nikole Pašića 46, Banja Luka zaključno sa danom 21.09.2023. go-dine do 14:00 časova.

 

F) PRAVO NA NADMETANjE

1. Pravo na nadmetanje imaju sva pravna i fizička lica, koja su ispunila niže navedene uslove:

- preuzela prodajnu dokumentaciju,

-u predviđenom roku uplatila depozit na račun stečajnog dužnika broj: 555-10000488193-89 kod Nove banke a.d. Banja Luka u visini od 50.000,00

KM, i to zaključno sa danom 22.09.2023. godine do 24:00 časa, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što đe nakon provjere uplate depozita, licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.

2.Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predsta-vljena po punomođniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita. Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje o upisu u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita. Lica sa neured-nom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3.Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

4.Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine prodate najpovoljnijem ponuđaču. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuđača, stečajni upravnik će dostaviti na adresu kupca u roku od 3 (tri) dana od dana održavanja licitacije.

5.Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se depozit u roku od 8 dana nakon javnog nadmetanja na poslovni-tekući račun. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kupoprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog ponuđača - kupca smatra se dijelom avansne uplate.

6.Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana prijema zaključka, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nekretnina prodana drugom po redu ponuđaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema tog zaključka da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne de-ponuje cijenu u predviđenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponuđača.

7.Kupac je dužan uplatiti cjelokupan iznos vrijednosti nekretnine na račun stečajnogdužnika br. 555-10000488193-89 kod„ Nove banke a.d. Banja Luka.

8.Kupac koji kupi imovinu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene, dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 30 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed imovinu koja je predmet kupovine prema odredbama zaključenog Ugovora o kupoprodaji.

9.Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuđe takse i pore-ze snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane nekretnine nikakvih obaveza. Isplatom ku-poprodajne cijene prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. 10. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prilikom održavanja licitacije.

11. Ovaj Zaključak objavljen je na oglasnoj tabli stečajnog suda, dnevnom listu "Večernje novosti" izdanje za Republiku Srpsku i Privrednoj komori Republike Srpske (www.bl.komorars.ba)

 

Stečajni upravnik:

Dosta Baraković,  dipl.ecc.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: