Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.06.2016. 11:15

Prodaja poslovno-prodajnih prostora u Sokocu i fabrike u Knežini

Izvor: Glas Srpske, 09.06.2016.

Na osnovu odluke odbora povjerilaca od 8.6.2016. godine, stečajni upravnik "Kožarsko-tekstilnog kombinata Alhos a.d. Sokolac "u stečaju" objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Za prikupljanje ponuda radi izbora najpovoljnije ponude

 

I PREDMET PONUDE

Predmet javnog poziva je javno nadmetanje za prikupljanje i izbor najpovoljnijeg ponuđača za kupovinu dijela imovine stečajnog dužnika "KTK ALHOS" a.d. "u stečaju".
Imovina se sastoji od:

1. Poslovno-prodajni prostor u ulici Nemanjina u Sokocu, površine 87 m2 u prizemlju stambene zgrade, izgrađen na k.č. oroj 884/4 i upisan u list nepokretnosti broj 103 K.O. Sokolac. Rješenjem Republičke uprave za geodetske poslove PJ Sokolac broj 21.39/952.3-23/08 od 16.10.2008. godine je upisano pravo svoJine u Knjigu uloženih ugovora sa dijelom 1/1 u korist "KTK ALHOS" Sokalac.
Početna i najniža cijena je 40.000,00 KM

2. Fabrika u Kaljini

2.1. Građevinski objekat fabrike u Kaljiniukulne površine 915,00 m2 izgrađeni na k.č. 660 i 662, i upisan u list nepokretnosti oroj 302/1 K.O. Kaljina.
Početna i najniža cijena je 70.000,00 KM

2.2. Zemljište oko građevinskih objekata fabrike u Kaljini površine 3.326 m2 na k.č. broj 660 i 662 upisano u list nepokretnosti broj 302/1 KO Kaljina
Početna i najniža cijena je 7.000,00 KM

Imovina pod 2.1. i 2.2. se prodaju u paketu.

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica.

III DOKUMENTACIJDA

Smjernice i procedure za predaju ponuda i način na koji će biti izabran pobjednik nadmetanja su određeni u Pravilimajavnog poziva koji je sastavni dio ovog Javnog poziva a koji se može preuzeti u prostorijama "KTK ALHOS" Sokodac ulica Zanatski centar b.b.
Za učešće u kupovini ponuđač je dužan uplatiti na ime garancije (depozita) iznos od po 10.000,00 KM za imovinu pod brojem 1. a za imovinu pod brojem 2. iznos od 20.000,00 KM na račun broj 5550020200972862. U slučaju da kupac odustane od kupovine, uplaćena sredstva za učešće se ne vraćaju. Ponuđaču čija ponuda ne bude prihvaćena (osim drugog i trećeg po redoslijedu), uplaćena sredstva će biti vraćena.
Svi troškovi i rizici povezani sa učestvovanjem na Javnom pozivu su isključiva odgovornost i rizik ponuđača. Sve takse, poreze i troškove oko prenosa vlasništva snosi kupac.

IV VREDNOVANjE I IZBOR NAJPOVOLjNVDE PONUDE

Najpovoljniji ponuđač je onaj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude istu cijenu pobjednik nadmetanja će se odrediti na usmenom javnom nadmetanju-licitaciji.

V PODNOŠENjE I OTVARANjE PONUDA

Zatvorene i zapečaćene koverte sa oznakom "Ne otvaraj-ponuda za kupovinu", dostaviti na adresu "KTK ALHOS" a.d. "u stečaju" Zanatski centar bb. Sokalac u roku od 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva, preporučenom poštom ili na protokod preauzeća. Ponuđači će naknadno biti obaviješteni o datumu otvaranja ponuda.
Sve informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona 065/906-850.

 

Stečajni upravnik

Bratić Radoslav, dipl. ek.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: