Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.06.2016. 10:19

Prodaja objekta autobuske stanice, autobuskog stajališta, stanične zgrade, radionice, starih stambenih objekata, upravne zgrade i zemljišta u Živinicama, opreme, inventara...

Izvor: Oslobođenje, 11.06.2016.

"ŽIVINICETRANS" d.o.o. u stečaju

Živinice

 

Broj: St. 29072/04.-1877/16.

 

Na osnovu članova 101, 102. i 103. Zakona o stečajnom postupku i odluke Odbora povjerilaca br. St.29072/04. od 09.06.2016. godine stečajni upravnik objavljuje:

 

OGLAS ZA PRODAJU

imovine stečajnog dužnika usmenim javnim nadmetanjem

 (AUTOBUSKA STANICA U ŽIVINICAMA)

 

I. PREDMET PRODAJE:

1. Nepokretna imovina

A. Objekat autobuska stanica Živinice, ukupna površina 258 m2.

B. Autobusko stajalište 341 m2.

C. Stanična zgrada u izgradnji 237 m2.

D. Radionica u izgradnji 527 m2.

E. Stari stambeni objekti (2 kom.)

F. Stara upravna zgrada sa kotlovnicom

G. Zemljište (parking-prostor, dvorište, neizgrađeno zemljište i dr.) 6.383 m2.

Ukupna površina koja je predmet javnog nadmetanja iznosi 7.891 m2.

Imovina koja je predmet javnog nadmetanja upisana je u zemljišnoknjižni izvodak br. 033-0-NAR-16-000 042, zemljišnoknjižni uložak br. 275, katastarska općina SP Đurđevik, brojevi parcela po starom premjeru: 1317/1,1317/4,1317/5, 1317/8,1317/9,1317/10,1317/11,1317/14,1317/15,1317/16,1317/17,1317/18,1317/19,1317/20,1317/21,1317/24,13127/25, 1317/26,1317/27 i 1317/23D.

Ista imovina upisana je u Službi za geodetske i movinskopravne poslove Općine Živinice u Posjedovni list br. 9530, katastarska općina Živinice grad, broj parcela po novom premjeru: 2125/3,2125/5,2125/6, 2125/11, 2125/13, 2125/14, 2125/15, 2125/16, 2125/17, 2125/18, 2125/19, 2125/20, 2125/24, 2125/25, 2125/26, 2125/27 i 2125/28.

Sva nepokretna imovina se nalazi u Živinicama, ul. Željeznička bb.

Vlasnik i korisnik imovine je d.o.o. "Živinicetrans" u stečaju Živinice.

 

2. Nepokretna imovina: PERONI SA SAOBRAĆAJNICOM, ukupna površina 1.845 m2.

Imovina se vodi u vanknjižnom vlasništvu "Živinicetrans" u stečaju. "Živinicetrans" u stečaju je u Općinskom sudu Tuzla pokrenuo sudski postupak za utvrđivanje stvarnog prava vlasništva i posjeda na navedenoj nekretnini u svoju korist sa udjelom 1/1. Postupak je u toku.

Imovina je upisana u Zemljišnoknjižni izvadak br. 033-0-NAR-l 5-001-200, zemljišnoknjižni uložak br. 3315, katastarske općina SP-Đurđevik, broj parcele po starom premjeru 1317/22. U vlasničkom listu "B" upisani su vlasnici, fizička lica: Gurda Šemsa iz Kladnja sa udjelom 1/2, Gurda rođ. Kamenčić Đula iz Kladnja sa udjelom 1/14, Gurda Abdulah iz Kladnja sa udjelom 1/14, Gurda Ahmet iz Kladnja sa udjelom 1/14, Gurda Ejub iz Kladnja sa udjelom 1/14, Ahmedić rođ. Gurda Šemsa iz Kladnja sa udjelom 1/14, Gurda Fatima iz Kladnja sa udjelom 1/14 i Gurda Makbula iz Kladnja sa udjelom 1/14. Ista imovina upisana je u Službi za geodetske i imovinskopravne poslove Općine Živinice u posjedovni list br. 465, katastarska općina Živinice Grad, broj parcele po novom premjeru 2125/21 u korist ŽTO Sarajevo.

Početna prodajna cijena za nepokretne (navedene pod 1. i 2.) iznosi 1.000.000,00 KM.

 

3. Pokretna imovina (oprema, sitan inventar i dr.)

Oprema i sitan inventar (po spisku dokument "Pregled pokretne imovine" br. St. 29072/04.-1875/16.)

Početna prodajna cijena za pokretnu imovinu iznosi 5.700,00 KM.

Ukupna početna prodajna cijena imovine stečajnog dužnika (navedena pod 1. 2. i 3.) iznosi 1.005.700,00 KM.

 

II. USLOVI PRODAJE

1) Usmeno javno nadmetanje će se održati 11.07.2016. godine (PONEDJELJAK) sa početkom u 09.00 sati u prostorijama d.o.o. "Živinicetrans" u stečaju, Živinice, ul. Željeznička bb.

2) Sva imovina se prodaje u paketu (pokretna i nepokretna imovina) i ne može se kupovati odvojeno.

3) Imovina se ne može prodati po cijeni nižoj od utvrđene ukupne početne prodajne cijene.

4) Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog nadmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati osiguranja (depozita) u iznosu od 10.000,00 KM (desethiljadaKM.).

Uplata osiguranja (depozita) se vrši na transakcijski račun stečajnog dužnika broj 1990500006859159, otvoren u Sparkasse bank, Filijala Tuzla, Poslovnica Živinice, najkasnije do 04.07. 2016. god.

5) Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove iz ovog oglasa.

6) Najpovoljniji ponuđač dužan je uplatiti postignutu kupoprodajnu cijenu uvećanu za 5% poreza na prenos nepokretnosti i prava za nepokretnu imovinu navedenu pod rednim brojem 1, a za pokretnu imovinu navedenu pod rednim brojem 3. uvećanu za 17% poreza na dodanu vrijednost u roku od 30 (trideset) dana, računajući od dana održavanja javnog nadmetanja. Uplata se vrši isključivo u gotovom novcu uplatom na navedeni transakcijski račun.

7) Učesniku na javnom nadmetanju koji budu proglašeni kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) se neće vratiti, a isto se uračunava u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati postignutu kupo¬prodajnu cijenu uvećanu za pripadajuće poreze (stav 6. uslovi prodaje) u predviđenom roku gubi pravo na povrat uplaćenog osiguranja (depozita).

Nakon toga se za kupca proglašava kupac koji je drugi po visini ponuđenog iznosa, na koga se primjenjuju odredbe tačke 6.

8) Učesnicima na javnom nadmetanju koji ne budu proglašeni krajnjim kupcem uplaćeno osiguranje (depozit) će se vratiti sa transakcijskog računa u roku od 5 (pet) dana od dana održavanja javnog nadmetanja na transakcijski račun sa kog je uplaćeno osiguranje (depozit).

9) Svi učesnici na javnom nadmetanju, su obavezni Komisiji za prodaju dokazati svoj identitet u skladu sa Zakonom. Pravna lica su obavezna Komisiji za prodaju, neposredno prije održavanja javnog nadmetanja, predati slijedeća dokumenta: dokaz o uplati depozita, kopiju Rješenja o registraciji, kopiju Uvjerenja o registraciji/upisu u jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza, kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji, ovlašćenje za učešće na javnom nadmetanju ukoliko istom nije pristupio zakonski zastupnik društva, pečat društva i kopiju lične karte učesnika). Fizička lica su obavezna Komisiji za prodaju predati dokaz o uplati depozita i kopiju lične karte.

10) Imovina se prodaje po principu "viđeno-kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

11) Sve poreze (porez na dodanu vrijednost, poreze za prenos nepokretnosti i prava i dr.) i ostale troškove, uključujući i troškove izrade i ovjere ugovora, a u vezi prodaje imovine, snosi kupac.

12) Imovina koja je predmet prodaje se može pogledati na adresi gdje se nalaze nekretnine uz obaveznu najavu kontakt-osobi. Pregled imovine bez najave i saglasnosti kontakt-osobe nije moguć.

13) Sve ostale informacije u vezi sa javnim nadmetanjem se mogu dobiti na navedenoj adresi i na faks i telefon broj 035/ 775 495 kontakt-osoba Senada Mujkanović.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: