Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.06.2016. 10:54

Prodaja zemljišta, poslovnih zgrada i elektroenergetskih objekata u Banovićima, opreme, strojeva i vozila

Izvor: Oslobođenje, 16.06.2016.

"TMB" d.d.          

Mikromotori i električni aparati Banovići, u stečaju

ul. Branilaca Banovići br. 23, Banovići

St. broj: 32 O St 053864 05 St

U Banovićima 15. 6. 2016. godine

 

Na osnovu članova 101. i 102. Zakona o stečajnom postupku Federacije BiH ("Sl. novine FBiH", br. 29/03,32/04 i 43/06) kao i Zaključak Vijeća povjerilaca od 7. 6. 2016. godine, stečajni upravnik objavljuje

OGLAS

O PRODAJI NEKRETNINA I POKRETNIH STVARI STEČAJNOG DUŽNIKA PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETANJA

 

I - PREDMET PRODAJE

1. Nekretnine

1.1. Zemljište uz privrednu zgradu 4.554 m2

1.2. Poslovna zgrada 1                            123 m2

1.3. Poslovna zgrada 2   11 m2

1.4. Poslovna zgrada 3   88 m2

1.5. Poslovna zgrada 4   486 m2

1.6. Poslovna zgrada 5   167 m2

1.7. Poslovna zgrada 6   2.457 m2

1.8. Poslovna zgrada 7   206 m2

1.9. Poslpvna zgrada 8   15 m2

1 .10. Elektroenergetski objekat 9           15 m2

1.11. Elektroenergetski objekat 10         6 m2

Ukupna površina zemljišta iznosi 8.128 m2 upisano u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Banovićima u ZK ulošku br. 188, KO Kičma - TMB, Banovići grad K.Č. 314/2.

 

2.  Pokretne stvari

Sva oprema mašine i vozila koja se nalaze u objektima "TMB" d.d. Banovići, u stečaju.

 

II. - USLOVI PRODAJE

2.1. Početna cijena nekretnina u paketu (isključivo u kompletu) iznosi 2.336.173,00 KM te opreme, strojeva i vozila (u kompletu) iznosi 136.722,00 KM, što ukupno u kompletu iznosi 2.472.895,00 KM. Prodaja pokretne i nepokretne imovine vršit će se jedinstveno kao cjelina.

2.2. Usmeno javno nadmetanje će se održati 18. 7. 2016. godine (ponedjeljak) u prostorijama "TMB" d.d. Banovići, u stečaju, ul. Branilaca Banovića 23 - A (sadašnja Školska br. 4) u 11 sati.

2.3. Usmeno javno nadmetanje će se održati i ako istom prisustvuje samo jedan učesnik koji je ispunio uslove ovog oglasa.

2.4. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica koja neposredno prije održavanja javnog na-dmetanja Komisiji za prodaju dostave dokaz o uplati (osiguranja) u iznosu od 5.000,00 KM na transakcijski račun 1321300311797860 kod NLB Tuzlanska banka sa obaveznom naznakom: "za javno nadmetanje" na adresu: 75 290 Banovići, ul. Branilaca Banovića 23 - A (sadašnja Školska br. 4) ili na fax 035 - 875 - 602. Krajnji rok za uplatu je 15. 7. 2016. godine (petak).

2.5. Kupac - najpovoljniji ponuđač je dužan položiti cijenu u roku od 30 dana održavanja javnog nadmetanja

2.6. Učesniku koji bude proglašen kupcem depozit će biti uračunat u postignutu kupoprodajnu cijenu. Ukoliko proglašeni kupac odustane od kupovine ili ako ne uplati cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povrat depozita, a za kupca se proglašava onaj koji je drugi ili treći po redu, a ostalim učesnicima u javnom nadmetanju uplaćeni depozit se vraća u roku od pet dana.

2.7. Navedene nekretnine dijelom su opterećene hipotekom.

2.8. Svi učesnici u javnom nadmetanju obavezni su dokazati svoj legitimitet u skladu sa Zakonom (lična karta, ovla-štenje, pečat firme, ID i poreski broj i dr.).

2.9. Imovina se prodaje po principu "viđeno - kupljeno" te se naknadne reklamacije po bilo kom osnovu neće uvažavati.

2.10. Sve poreze kao i ostale troškove, te troškove izrade i ovjere ugovora, a u vezi kupoprodaje imovine, snosi kupac.

2.11. Imovina se može pogledati svakim danom počevši od 20. 7. 2016. godine u krug "TMB" Banovići.

2.12. Sve ostale informacije u vezi sa ovim oglasom u vezi sa javnim nadmetanjem mogu se dobiti na tel. 035 - 875 -602,062 - 108 - 509,061 - 411 - 611.

 

Stečajni upravnik

(Osmo Forčaković)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: