Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Poziv na likvidacioni postupak nad dužnikom LS-Promet d.o.o. Tuzla

Izvor: Službene novine Federacije BiH, Broj 35, 8.5.2013.

 

Općinski sud u Tuzli, sudija Vahida Halilović, kao likvidacioni sudija, u likvidacionom postupku nad subjektom upisa pod nazivom "LS PROMET" DOO za trgovinu, promet i usluge Tuzla, Džafer Mahala br. 19, donio je dana 25.04.2013. godine

 

RJEŠENJE

 

OTVARA SE postupak likvidacije nad dužnikom "LS-PROMET" DOO za trgovinu, promet i usluge Tuzla,Džafer Mahala br. 19, sa danom 25.04.2013. godine u 8,30 sati.

Za likvidatora se imenuje Lakić Miodrag iz Tuzle. Likvidator je dužan odmah izvršiti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji.

Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Službenim novinama Federacije BiH" prijave svoja potraživanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potraživanja, te dokaza o uplaćenoj sudskoj taksi na prijavu potraživanja u visini od 1% od vrijednosti potraživanja, s tim da ne može biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti veća od 10.000,00 (desethiljada) KM, na žiroračun Budžeta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potražuju na predmetima imovine likvidacionog dužnika, te je potrebno navesti predmet na kome se potražuje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osigurang potraživanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom dužniku da ih bez odlaganja izvrše.

Rješenje o otvaranju likvidacionog postupka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH". Ročište za ispitivanje prijava potraživanja određuje se za dan 04.07.2013. godine, sa početkom u 11,30 sati.

 

Broj 32 0 L 152455 12 L

25. aprila 2013. godine

Tuzla

(03-3-1254/13)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: