Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja građevinskog objekta (zv. Hotel-Sava) sa infrastrukturom i zemljištem, opreme koju čini cisterna

Izvor: Glas Srpske, 11.05.2013.

 

Akcionarsko društvo

"Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju- Brod, ulica Svetog Save broj 58.

Brod: 10.5.2013. godine

Na osnovu Odluke Skupština povjerilaca od 1.2.2013. godine, Akcionarsko društvo "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam u stečaju Srpski Brod-Brod, objavljuje

DRUGI JAVNI OGLAS

za prodaju imovine sa infrastrukturom, zemljištem i opremom, posjed Akcionarskog društva "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju - Brod, ul. Svetog Save broj 58 1/1, putem javnog nadmetanja i komisijskim principom, kako slijedi

I - Građevinski objekat, (zv. "Hotel-Sava"), sa infrastrukturom i zemljištem, površine 8.687 m2, koju površinu po posjedovnom stanju čine katastarske parcele-čestice:

1. - k.č. broj 879, Dvorište, kuća, zgrada, površine 1.572 m2, ekonomsko dvorište površine 5.832 m2,

- k.č.broj 885, Dvorište, dvorište, površine 535 m2,

- k.č. broj 886/4, Bašča, oranica 3. klase, površine 100 m2,

- k.č. broj 887/2, Dvorište, dvorište, površine 313 m2,

- k.č. broj 889, Dvorište, dvorište, površine 173 m2 i

- k.č. broj 890/4, Bašča, oranica 1. klase, površine 162 m2,

sve upisana u p.l. broj 496, K.O. Brod, po novom operatu, posjed AD "Hotel - Sava" za ugostiteljstvo i turizam u stečaju, Brod, ulica Svetog Save broj 58 i

II - Oprema - koju čini cisterna

Sve navedene nekretnine u tački I i II - ovoga javnog oglasa prodaju se po početnoj cijeni od 1.151.020,00 KM.

Javno nadmetanje po ovom javnom oglasu, za prodaju nekretnina i opreme, održaće se dana 13.6.2013. godine u poslovnim prostorijama Akcionarskog društva "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju-Brod, ulica Svetog Save broj 58, sa početkom u 12 sati.

Pravo učešća na javnom nadmetanju, po ovom javnom oglasu, za imovinu-nekretnine iz tačke I i opremu iz tačke II oglasa imaju sva fizička i pravna lica koja uplate kauciju u iznosu od 50.000,00 KM na žiro račun, Akcionarskog društva "Hotel-Sava" za ugostiteljstvo i turizam - u stečaju - Brod, broj 5620058087282324, otvoren kod NLB Razvojna banka u Brodu, dan prije održavanja javnog nadmetanja i o uplati kaucije dostave dokaz na javnom nadmetanju. Stečajni upravnik zadržava pravo da odbije bilo koju ili sve ponude. Rok uplate postignute cijene na javnom nadmetanju je 30 dana od dana održanog javnog nadmetanja, a u protivnom prodavac će zadržati uplaćeni iznos kaucije. Nekretnine se prodaju u viđenom stanju i pravnom i faktičkom statusu i iste se mogu pogledati radnim danom po dogovoru sa stečajnim upravnikom pozivom na telefon broj 065- 532-418.

Porez na promet nepokretnosti i prava, PDV-a, kao i sve troškove prenosa posjeda sa prodavca na kupca, kao i troškove notara, snosi kupac.

Napomena: Prodaja oglašenih nekretnina i opreme po ovom javnom oglasu, će se izvršiti i ukoliko se na javno nadmetanje pojavi samo jedan učesnik.

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: