Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta, zgrade i opreme u Banja Luci

Izvor: Glas Srpske, 16.05.2013.

 

MEDICINSKA ELEKTRONIKA A.D.
U STEČAJU
BANJA LUKA
ul. Vuka Karadžića br.6.
 
Broj: 168/13
Dana, 15.5.2013. godine
 
Na osnovu člana 105,106, 107. i 108. Zakona o stečajnom postupku-prečišćeni tekst ("Sl. gl. RS" br: 26/10) i člana 82, 89,130. i 131. Zakona o izvršnom postupku ("Sl. gl. RS" br. 59/83, 85/03 i 64/05), te Odluke Skupštine povjerilaca donesene na ročištu 18.4.2013. godine, Stečajni upravnik dana 15.5.2013. godine donosi
 
 
ZAKLJUČAK
objavljuje se
DESETO JAVNO NADMETANJE (LICITACIJA)
za prodaju imovine stečajnog dužnika
 
 
Prodaju se nekretnine sa pripadajućom opremom koje se nalaze na lokaciji Banja Luka, ul. Vuka Karadžića br.6, a priloženim specifikacijama sadržanim u elaboratima stalnih sudskih vještaka građevinske, mašinske i geodetske struke.
 
Nekretnine i oprema se prodaju po objektima po principu "viđeno-kupljeno" i u postojećem pravnom statusu, eventualna odstupanja neće uticati na izlicitiranu cijenu i naknadne reklamacije se neće razmatrati i na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.
 
Imovina stečajnog dužnika se prodaje po objektima.
 
Objekat "C" se prodaje posebno kao jedna cjelina a objekti "A" i "B" kao druga nedjeljiva cjelina.
 
OBJEKAT "C" 

- zemljište 2.610 m2 1.827.000,00 KM 
- zgrada 2.116 m2 7.267.500,00 KM 
- oprema 516.320.00 KM 

UKUPNO: 9.610.820,00 KM 

Procijenjena vrcjednost imovine objekta "C" ne može se prodati ispod 2.000.000,00 KM uz uslove: 

- da se zadrži ista djelatnost najmanje 5 godina, 
- da se preuzme najmanje 23 radnika medicinske struke

- da pravo kupovine imaju samo pravna lica koja su registrovana i bave se istom djelatnošću - zdravstvenom zaštitom, najmanje 3 godine i da u nazad 3 godine, s tim sa pravo učešća kupovine objekta "C" imaju i državne institucije u čijoj nadležnosti je zdravstvo i zdravstvena zaštita.

Objekat "C" numerisan je sa K.Č. 1777/22 a kao korisni prostor objektu pripadaju parcele 1777/21, 1777/27,1777/28 dio 1777/12 i dio 1777/26 sve ukupne površine 2610 m2 upisane u p.l.3779 k.o. Banja Luka - 7.
 
 
OBJEKTI "A" I "B"
 
OBJEKTI "A" I "B" 
površina Procijenjena vrijednost 

Zemljište 4.618,20 m2 3.232.740,00 KM 

zgrade 3.058,24 m2 10.454.473,00 KM 

oprema 152.085,00 KM 

UKUPNO: 13.839.298,00 KM
 
Procijenjena vrijednost imovine objekta "A" i "B" ne može se prodati ispod 3.500.000,00 KM.
 
Objekat "A"i „B" numerisani su sa K.Č. 1777/23 i 1777/24 kao korisni prostor objektima pripadaju i dio K.Č. br.1777/12 i dio 1777/26 sve ukupne površine 5015 m2 upisane u p.l.3779 k.o. Banja Luka-7.
 
Asfaltni put - pješačka staza dužine 106 m i širine 3 m od ul. Vuka Karadžića uz čitavu dužinu istočne ivice predmetnih nekretnina ima pravo stvarne služnosti, kao pristup za sva tri objekta, a dio je parcela 1777/12 i 1777/26.
 
Napomena, osim površine stečajnog dužnika u objektu "A" na ostalim površinama ovog objekta van-knjižni suvlasnici su: "Triglav-Krajina Kopaonik osiguranje", a.d. Banja Luka, APIF Banja Luka i RS-Ministarstvo finansija (Komisija za hartije od vrijednosti), a sve prema projektnoj dokumentaciji i skicama građevinskog i geodetskog vještaka.
 
U objektu "B" osim stečajnog dužnika je zamljišno-knjižni suvlasnik i Hypo Alpe Adria Bank sa 2/5 dijela, a takođe sve prema projektnoj dokumentaciji i skicama građevinskog i geodetskog vještaka.
 
Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, dana 19.6.2013. god. (SRIJEDA) sa početkom u 13 časova u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjoj Luci, ul. Gundulićsva 108 -velika sala u prizemlju.
 
1. Pravo učešća na licitaciji za objekat "C" imaju sva pravna lica koja se bave istom djelatnošću, a za objekat "A" i "B"sva pravna i fizička lica koja uplate depozit po 50.000,00 KM, posebno za objekat "C", a posebno za objekat "A" i "B" i to najkasnije do dana 19.6.2013. god. do 10 časova na žiro-račun stečajnog dužnika 562-099-8090576203 otvorenog kod NLB Razvojne banke Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku.
 
2. Pravna i fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti zastupljena po punomoćniku. Ako učestvuju lično dužni su predočiti ličnu kartu radi utvrđivanja identiteta i dokaz o uplati depozita, ako su zastupljeni po punomoćniku, punomoćnik je dužan predočiti punomoć o zastupanju, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita.
 
Kupac za kupovinu objekta "C" dužan je priložiti Rješenje suda o registraciji firme.
 
Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.
 
3. Nepokretna i pokretna imovina može se razgledati deset dana prije održavanja licitacije u vremenu od 10 do 12 časova na matičnoj lokaciji Preduzeća Medicinska elektronika, a.d. u stečaju u Banja Luci, ul. Vuka Karadžića br.6. pri čemu se treba najaviti na telefon 051/241-201 i tel broj: 065/689-937. Kontakat e-mail: office@med-elektronika.com i zkondic@blic.net 
 
4. Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.
 
5. Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma (procijenjena početna cijena) i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.
 
6. Kupac je dužan u roku od 30 dana od dana prodaje za imovinu platiti cjelokupan iznos vrijednosti kupljene nekretnine i opreme na račun stečajnog dužnika 562-099-8090576203 kod NLB Razvojne banke Banja Luka.
 
7. Ukoliko prvi kupac ne uplati u roku izlicitiranu imovinu, tada se nudi drugi po redu kupac, a ako to ni drugi u zadatkom roku ne izvrši tada se nudi treći po redu kupac.
 
8. Porez i sve ostale troškove oko preuzimanja imovine snosi kupac. Uslovi i načini preuzimanja i plaćanja kupljene imovine urediće se posebnim Ugovorom o prodaji.
 
9. Pravila prodaje biće učesnicima licitacije podijeljena neposredno prije održavanja licitacije, ili usmeno saopšteno.
 
10. Ovaj oglas-zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu "Glas Srpske"a.d. Banja Luka, oglasnoj tabli suda i web stranicama:
 
- www.med-elektronika.com (Medicinska elektronika, a.d. u stečaju)
 
- usurs@blic.net (Udruženje stečajnih upravnika Republike Srpske)
 
- www.komorars.ba (Privredna komora Republike Srpske)
 
- www.bl.komorars.ba (Privredna komora grada Banje Luke)
 
- www.komorabih.ba (Privredna komora Federacije BiH)
 
 
 
Stečajni upravnik
Lazo Tomić
 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: