Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja zemljišta, kancelarija, proizvodnih prostora-hala, automobila Renault

Izvor: Glas Srpske, 23.05.2013.

 

"Čajavec" Profesionalna elektromehanika a.d. u stečaju

Jovana Dučića br. 23a

78000 Banja Luka

STEČAJNI UPRAVNIK

 

Br: 121/13

Dana, 21.5.2013.

 

Na osnovu člana 105,107,108. Zakona o stečajnom postupku - prečišćeni tekst ("Sl. gl. RS" br. 26/10 ), Odluke Skupštine povjerilaca, donesene na izvještajnom ročištu u stečajnom postupku nad "Čajavec" Profesionalna elektromehanika a.d. Banja Luka u stečaju, dana 22.2.2013 god., Odluke Vlade Republike Srpske br. 05-012-154/10 od 22.3.2012, stečajni upravnik, 21.5.2013 god. donosi:

 

ZAKLJUČAK

Objavljuje se

TREĆA JAVNA LICITACIJA

za prodaju

 

Prodaju se osnovna sredstva - nekretnine koje se nalaze u Banjaluci, u ul. Jovana Dučića or. 23 a, sve sa pripadajućom opremom prema priloženoj specifikaciji skladu sa nalazom vještaka građevinske struke Nebojše Vujasinovića dipl. inž. od 5.9.2011 i dopunom nalaza od 29.9.2011, ispravkom greške od 15.10.2012, dopunom-dopune od 28.11.2011, izjašnjenjem od 17.2.2013 i Prilogom procjene od 14.3.2013, kao Ispravkom greške od 25.2.2013., a koji se odnosi na procjenu vrijednosti svake pojedinačne kancelarije i hala kao i nalazom vještaka mašinske struke mr Vujinović Tomislava, dipl. inž. mašinstva od 15.9.2011, dopunskog nalaza od 9.12.2011., dopune nalaza od 20.6.2012, mišljenja od 2.7.2012, mišljenja od 18.10.2012, procjene otpadne vrijednosti vrijednosti uređaja A-URP, dopunske procjene od 12.4.2013. u kojoj su halama i kancelarijama pojedinačno izražene vrijednosti pokretnih stvari i zaliha koje pripadaju svakoj pojedinačnoj kancelariji, odnosno hali.

 

Zainteresovani kupci kupuju imovinu u faktičkom i pravnom stanju u kakvom se ta imovina nalazi u momentu prodaje i na kupca prenosi obim prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje imovine.

Predmetne nekretnine po strukturi saglasno nalazu vještaka građevinske struke gosp. Nebojše Vujasinovića čine sljedeće nekretnine, infrastruktura i zemljište:

 

I GLAVNI OBJEKAT- KANCELARIJE

(Glavni objekat se nalazi na lokaciji Jovana Dučića br. 23 a u Banjaluci, godina izgradnje 1977, koji u naravi čine):

Kod utvrđivanja površine zemljišta koja pripada svakom procijenjenom prostoru urađene su tabele sa procijenjenom vrijednošću svake kancelarije sa pripadajućim dijelovima zajedničkih prostora (Wc-a i hodnika), kao i izračunatim pripadajućim površinama zemljišta od ukupne površine koja pripada "Čajavec Profesionalna elektromehanika a.d. u stečaju, saglasno nalazima, dopunama nalaza vještaka građevinske struke Vujasinović Nebojše dipl. inž. građevinske struke.

Kancelarije su ležeće na zemljištu na kojem "Čajavec"Profesionalna elektromehanika ima učešće u zemljištu sa 8,13 % i 1,63%, a odnosi se na sljedeće zemljište:

Učešće "Čajavec" Profesionalna elektromehanika a.d. Banja Luka sa 8,13 % (813/10000), što iznosi 530,60 m2, a odnosi se na procen- tualno učešće na sljedećim parcelama:

- Zemljište k.č. br.841/50 "Proizvodni objekat kućište i dvorište" kućište sa dvorištem površine 5465 m2 upisano u zk-uložak or.7472 k.o. Banja Luka, po novom premjeru označene kao 2113/14 fabrika "Rudi Čajavec" privredna zgrada u površini 5465 m2 upisano u PL.broj 2701 k.o. Banja Luka 7.

- Zemljište k.č. br.841/49 "Oranica bara" oranica površine 606 m2 upisano u zk-uložak br.7472 k.o. Banja Luka, po novom premjeru označene kao 2113/38 fabrika "Rudi Čajavec" ekonomsko dvorište površine 606 m2 upisano u PL.bro] 4411 k.o. Banja Luka 7.

- Zemljište k.č. br.841/79 "Neplodno zemljište" površine 456 m: upisano u zk-uložak or.10103 k.o. Banja Luka, po novom premjeru označene kao 2113/37 fabrika "Rudi Čajavec" ekonomsko dvorište površine 456 m2 upisano u PL.broJ 4411 k.o. Banja Luka 7.

Učešće u zemljištu sa 1,63 % i to:

Učešće "Čajavec" Profesionalna elektromehanika a.d. Banja Luka sa 1,63 % (163/10000), što iznosi 258,60 m2, a odnosi se na procentualno učešće na sljedećim parcelama:

- Zemljište k.č. br.841/169 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 227 m2 upisano u zk-uložak br.10050 k.o. Banja Luka, po novom premjeru označene kao 2113/51 fabrika "Rudi Čajavec" ekonomsko dvorište u površini 227 m2 upisano u PL.broj 4411 k.o. Banja Luka 7.

- Zemljište k.č. br.683/23 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 5052 m2 upisano u zk-uložak br.14146 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/135 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 2811 m2 upisano u zk-uložak br.1486 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/27 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 2445 m2 upisano u zk-uložak br.5903 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/160 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 93 m2 upisano u zk-uložak br.1369 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/156 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 225 m2 upisano u zk-uložak br.1369 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/157 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 140 m2 upisano u zk-uložak br.1369 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/16 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 350 m2 upisano u zk-uložak br.7449 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/10 "Neplodno ekonomsko dvorište" površine 1850 m2 upisano u zk-uložak br.10050 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/57 "Tvorničko dvorište BARA", neplodno površine 448 m2 upisano u zk-uložak br.1367 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/28 " Oranica BARA" površine 600 m2 upisano u zk-uložak br.10103 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/80 " Oranipa BARA" površine 400 m2 upisano u zk-uložak br.7472 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/83 " Oranica BARA" površine 920 m2 upisano u zk-uložak br.10103 k.o. Banja Luka,

- Zemljište k.č. br.841/84 "Livada BARA" površine 520 m2 upisano u zk-uložak br.7472 k.o. Banja Luka, po novom premjeru označene kao k.č. 2113/1 Rudi Čajavec ekonomsko dvorište površine 15854 m2, upi- sano u Pl.4411 k.o. Banja Luka.

1.1. Kancelarijski prostor - IV sprat, desno od stubišta, ukupne površine 258,32 m2, pripadajuća površina zemljište po svakoj od kancelarija "Čajavec" Profesionalna elektromehanika a.d. u stečaju od 185,35 m2, a koji čine sljedeće kancelarije:

1.1.1.

Kanpelarija br. 325, površine 36,22 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 11,33 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 25,99 m2, procijenjene vrijednosti 41.011,60 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 100,00 KM+ 3 ormara iz hodnika procijenjene vrijednosti 290,00 KM odnosno ukupno: 41.401,60 KM.

1.1.2

Kancelarija br. 326, površine 30,13 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 9,42 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 21,62 m2, procijenjene vrijednosti 34.115,94 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 144,00 KM, odnosno ukupno: 34.259,94 KM.

1.1.3     

Kancelarija br. 327, površine 31,68 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 9,91 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 22,73 m2, procijenjene vrijednosti 35.870,97 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 629,00 KM, odnosno ukupno: 36.499,97 KM.

1.1.4     

Kancelarija br. 329, površine 16,45 m:, sa pripadajućim dijelom hodnika od 5,15 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 11,80 m2. procijenjene vrijednosti 18.626,20 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 452,00 KM i kancelarija 330 površine 13,01 m\ procijenjene vrijednosti 14.731,11 KM, sa pri- padajući hodnikom 4,07 m\ te pripadajućeg zemljišta po kanpela- riji od 9,33 m2, te pripadajućim pokretnnm stvarima vrijednosti 383,00 KM, odnosno sve ukupno: 34.192,31 KM.

1.1.5     

Kancelarija br. 331, površine 28,77 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 9,00 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 20,64 m2 procijenjene vrijednosti 32.576,03 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 110,00 KM, odnosno ukupno: 32.686,03 KM.

1.1.6     

Kancelarija br. 332, površine 40,51 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 12,67 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 29,07 m2 procijenjene vrijednosti 45.869,13 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 230,00 1Š, odnosno ukupno: 46.099,13 KM.

Wc-319, površine 5,36 m2, Wc-320, površine 6,74 m2, hodnik je ukupne površine 49,45 m2.

Kancelarijski prostor - IV sprat, desno od stubišta, ukupne površine 258,32 m2, UKUPNO PROCIJENjENE VRIJEDNOSTI: 225.138,98 KM.

1.2. Kancelarijski prostor - V sprat, lijevo i desno od stubišta, ukupne površine 293,68m2, a koji čine sljedeće kancelarije:

1.2.2.

Kancelarija br. 374, površine 36.02 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 8,84 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 25,84 m2, procijenjene vrijednosti 36.112,30 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 210,00 KM +100,00 KM uljni radijator prema Dopunskoj procjeni vještaka Vujinović Tomislava od 15.04.2013, odnosno ukupno: 36.422,30 KM.

1.2.3.

Kancelarija br. 375, površine 31,14 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 7,65 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 22,34 m2, procijenjene vrijednosti 31.225,95 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vri jednosti 380,00 KM, i sa ormarima iz hod- nika vrijednosti 550,00 KM odnosno ukupno: 32.155,95 KM.

1.2.4     

Kancelarija br. 376, površine 29,11 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 7,15 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 20,89 m2, procijenjene vrijednosti 29.189,30 KM, sa prnpadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 396,00 KM, odnosno ukupno: 29.585,30 KM.

1.2.5     

Kancelarija br. 378, površine 30.60 č:, sa pripalajućim dijelom hodnika od 7,51 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 21,96 m2 procijenjene vrijednosti 30.678,55 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 209,00 KM, odnosno ukupno: 30.887,55 KM.

1.2.6     

Kancelarija br. 379, površine 80,08 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 19,66 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji 57,46 od m2 procijenjene vrijednosti 80.290,70 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima vrijednosti 416,00 KM, odnosno ukupno: 80.706,70 KM.

1.2.7

Kancelarija br. 367, površine 28,84 m2, sa pripadajućim dijelom hodnika od 7,08 m2, te pripadajućeg zemljišta po kancelariji od 20,69 m2 propijenjene vrijednosti 28.915,60 KM odnosno ukupno: 28.915,60 KM.

Wc-369, površine 12,50 m2, Wc-370 , površine 4,91 m2, hodnik je ukupne površine 40,48 m2.

Kancelarijski prostor -V sprat , lijevo i desno od stubišta, ukupne površine 293,68m2, procijenjene vrijednosti ukupno :238.673,40 KM.

GLAVNI OBJEKAT - KANCELARIJE SVE UKUPNO: 225.138,98+238.673,40 =463.812,38 KM.

II PROIZVODNI PROSTOR - HALA

Označen u procjeni vještaka građevinske struke Nebojše Vujasinovića dipl. inž. kao tačka:

2.1 PROIZVODNI PROSTOR - HALA (I sprat proizvodni, II sprat kancelarijski), površine 266,77m2, te pripadajućeg zemljišta po hali od 191,41 m2, procijenjene vrijednosti 138.053,48 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima procijenjene vrijednosti 15.240,00 KM, klima komora procijenjene vrijednosti 150,00 KM I RLC meter procijenjene vrijedposti 20,00 KM shodno Dopuni nalaza vještaka Vujinović Tomislava od 15.4.2013, odnosno ukupno 153.463,48 KM.

2.2 PROIZVODNI PROSTOR - HALA (P sprat proizvodni, IV sprat kancelarijski), površine 563,61m2, te pripadajućeg zemljišta po hali od 404,40 m2 procijenjene vrijednosti 291.668,18 KM, sa pripadajućim pokretnim stvarima procijenjene vrijednosti 40.840,35 KM, te 2 ispravljača, tip 6469 C, neispravni, procijenjene vrijednosti 200,00 KM, protivpožarni aparati 12 kom, procijenjene vrijednosti 600,00 KM - shodno Dopuni nalaza vještaka Vujinović Tomislava od 15.4.2013, odnosno sve ukupno 333.308,53 KM-612,00 KM=332.696,53KM.

(Napomena: Procijenjena ukupna vrijednost hale od 333.308,53 KM, umanjena za iznos od 612,00 KM koji se odnosi na otpadnu vrijeonost gotovih vojnih uređaja koji će se licitirati na posebnoj licitaciji prikupljanjem ponuda i prodavati po ranijim knjigovodstvenim cijenama).

III AUTOMOBIL - neregistrovano motorno vozilo marke "Renault Megan", godina proizvodnje 1999, br.šasije VF1BA040520101582, procijenjene vrijednosti 4.000,00 KM.

UKUPNO IMOVINA PO SEGMENTIMA:

I

1.1. Kancelarijski prostor - IV sprat, desno od stubišta, ukupne površine 258,32 m2, ukupno procijenjene vrijednosti ukupno: 225.138,98 KM.

1.2. Kancelarijski prostor - V sprat, lijevo i desno od stubišta, ukupne površine 293,68m2, procijenjene vrijednosti ukupno: 238.673,40 KM.

II

2.1 PROIZVODNI PROSTOR - HALA (I sprat proizvodni, II sprat kancelarijski), proccjenjene vrijednosti ukupno 153.463,48 KM

2.2 PROIZVODNI PROSTOR - HALA (P sprat proizvodni, IV sprat kancelarijski), procijenjene vrijednosti ukupno 332.696,53KM.

III

AUTOMOBIL - neregistrovano motorno vozilo marke "Renault Megan", godina proizvodnje 1999, br.šasije VF1BA040520101582, procijenjene vrijednosti 4.000,00 KM.

UKUPNO PROCIJENjENA VRIJEDNOST CJELOKUPNE IMOVINE "ČAJAVEC" PROFESIONALNA ELEKTROME- HANIKA AD U STEČAJU KOJA JE PREDMET PRODAJE IZNOSI (Zbir 1+P+Š): 953.972,39 KM.

Prodaja imovine obaviće se putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, dana 26.6.2013. (srijeda) s početkom u 13 časova, u zgradi Okružnog privrednog suda u Banjaluci, ul. Gundulićeva 108.

 

IV NLČIN PRODAJE:

1) Na licitaciji se shodno Odluci skupštine povjerilaca vrši prodaja imovine stečajnog dužnika pojedinačno po kancelarijama i proizvodnim halama i vrši se prodaja motornog vozila. Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozit u iznosu od 10% od procijenjene vrijednosti svake od kancelarija ili proizvodne hale, odnosno motornog vozila i to najkasnije do dana 25.6.2013. do 24 časa na žiro-račun stečajnog dužnika br. 565- 50130000055-78 otvoren kod Bobar banke a.d. Banja Luka i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a nakon provjere uplate depozita, licitiranju će moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Prednost u kupovini kancelarijskog prostora ima pravno ili fizičko lice koje kupuje kompletan kancelarijski prostor sa pripadajućom opremom na IV ili V spratu. Ukoliko ne bude zainteresovanih Kupaca za kupovinu svih kancelarija na IV ili V spratu pristupiće se pojedinačnom licitiranju kancelarija.

2) Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja, pokazati stečajnom upravniku, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upravniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku (direktoru) ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik, isti je obavezan stečajnom upravniku predati na uvid rješenje suda o upisu u sudski registar original ili ovjerenu kopiju (obrazac br. 4.), odnosno Aktuelni izvod iz upisa u sudski registar, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz ouplati depozita. Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrćivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

3) Predmetne nekretnine i opremu - koja je poimenično navedena u nalazima vještaka Graćevinske struke Gosp. Nebojše Vujasinovića i mašinske struke Gosp. Tomislava Vujinovića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, kao i raspoloživu dokumentaciju, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, počev deset dana prije dana održavanja licitacije, u vremenu od 10 do 13 časova na matičnoj lokaciji preduzeća - Ul. Jovana Dučića 6r.23 a, pri čemu je za ulazak u kancelarije i hale, kao i za pregled motornog vozila potrebna prethodna najava zaduženom licu na telefon 00387151- 217- 259. Za sve kontakte tražiti gđu Kukić Dušanku, koja je ovlaštena od strane stečajnog upravnika da pokaže predmetne kancelarije, hale i mdtorno vozilo. Za eventualne informacije zainteresovani ponućači mogu se obratiti i na e-mail adresu: cajevecpe@nsc.ba 

4) Prodaja imovine stečajnog dužnika će se vršiti shodno Odluci skupštine povjerilaca od 22.2.2013, na kojoj je donesena Odluka da se imovina na ovoj licitaciji ne može prodati ispod 1/2 procijenjene vrijednosti svake od kancelarija i hala, odnosno 1/2 vrijednosti motornog vozila.

5) Javno nadmetanje održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponućač.

6) Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponućača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se da su nekretnine i oprema prodati najpovoljnijem ponuđaču.

7) Ponućačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjećenje odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana javnog nadmetanja.

8) Nakon zaključenja javnog nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača i konstatuje da je nekretnina prodana najpovoljnijem ponućaču. Rok za plaćanje kupoprodajne cijene za izlicitiranu imovinu je 30 dana od dana uručenja Zaključka o prodaji, a koji će sačiniti stečajni upravnik u roku od 3 dana nakon održanog nadmetanja, uplata kupoprodajne cijene može se izvršiti na račun stečajnog dužnika br. 565-50130000055-78 otvoren kod Bobar banke a.d. Banja Luka.

9) Ukoliko ponućač sa najpovoljnijom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljanom i novim zaključkom odrediti da su nekretnine sa opremom, prodane drugom po redu ponućaču koji treba u roku od 30 dana od dana prijema trg zaključka da deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponuđač ne deponuje prodajnu cijenu u predvićenom roku, isto pravilo važi i za trećeg ponućača.

10) Kupac koji putem licitacije kupi ponuđenu nekretninu i opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene dužan je da pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u roku od 5 dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Stečajni dužnik predaje u posjed predmetne nekretnine i opremu u roku od 30 dana od dana zaključenog ugovora o kupoprodaji, a shodno podacima i spisku nekretnina i pokretnina iz procjene vještaka mašinske i građevinske struke.

11) Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora, pripadajuće takse i poreze u vezi sa nepokretnim i pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavac nakon završene prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksa prestaju sve kupčeve obaveze prema prodavcu. Napominje se svim učesnicima na licitaciji da u procijenjenu vrijednost pokretnih stvari nije uračunat PDV.

12) Sa Pravilima prodaje učesnici na licitaciji se mogu upoznati i prije licitacije u prostorijama preduzeća svaki dan, a ista će biti učesnicima licitacije podijeljena i na sam dan održavanja licitacije - neposredno prije samog početka.

13) Prilikom licitiranja druge javne licitacije nekretnina, pokretnih stvari i opreme dogilo je do tehničke gregike, pa je za pokretne stvari u dijelu oglasa o licitaciji pod nazivom C- Oprema i instrumenti umjesto: 53.140,00 KM trebalo da stoji 65.200,00 KM.

14) Kupci kancelarijskog prostora na IV i V spratu preuzimaju obavezu čuvanja dokumentacije stečajnog dužnika.

15) Ovaj oglas - zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu 'Glas Srpske" AD Banja Luka, oglasnoj tabli suda i web stranicama:

www.komorabl.inecco.net 

www.komorars.ba

www.komorabih.ba

www.usurs.org 

 

STEČAJNI UPRAVNIK

Ljiljana Stajić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: