Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja pokretne komercijalne imovine (stolova, ormara, otpornika, instrumenta za mjerenje...)

Izvor: Press Republika Srpska, 24.05.2013.

 

„ČAJAVEC PROSTORNA TEHNIKA" ad -u stečaju

BANJA LUKA

Jovana Dučića 23 a

Broj: 083-13

Dana. 22.05.2013. godine

Na osnovu člana 105,106,107 i 108 Zakona o stečajnom postupku-prečišćen tekst < Službeni glasnik RS br. 26/10) i odluke Odbora povjerilaca od 13.05.2013 godine, stečajni upravnik dana 22.05.2013. godine donosi:

 

ZAKLJUČAK

objavljuje se

JAVNA PRODAJA

pokretne komercijalne imovine stečajnog dužnika

 

Prodaja pokretne imovine komercijalne namjene koja se nalazi na lokaciji u Banja Luci, Jovana Dučića 23a. a prema priloženim specifikacijama sadržanim u Elaboratu stalnog sudskog vještaka mašinske struke dipl.ing. Dragomira Vukovića moguća je u cjelini ili pojedinačno i komadno.

Pokretna imovina se prodaje u viđenom stanju po principu „viđeno-kupljeno", bez garancije stečajnog upravnika i u postojećem pravnom statusu i naknadne reklamacije se neće razmatrati, a na kupca se prenose obim i prava kojim stečajni dužnik raspolaže u momentu prodaje.

Početna cijena za navedenu imovinu na ovoj licitaciji je cijena od 100% od procijenjene vrijednosti ispod koje se ista ne može prodati.

I) Imovina komercijalne namjene

Opis

Procijenjena vrijednost u KM

a) Civilna komponenta- program PT-K

341.053,43

b) Civilna komponenta- program SUV-K

218.594,45

Ukupno

559.644,88

 

Uvid u stanje predmetne opreme, količine, a koja je poimenično navedena u nalazu vještaka mašinske struke gosp. Dragomira Vukovića, sa svim opisima i tehničkim karakteristikama, zainteresovana lica mogu izvršiti svakog radnog dana, počev deset dana prije dana održavanja licitacije, svakog radnog dana u vremenu od 10,00 do 13,00 časova na matičnoj lokaciji stečajnog dužnika u Banja Luci, Jovana Dučića 23a.

Prodaja imovine kupcima koji su zainteresovani za kupovinu cjelokupne imovine stečajnog dužnika (Ia i lb) biće održana dana 10.6.2013. godine u prostorijama Okružnog privrednosg suda u Banja Luci, ul. Gundulićeva 108 - sala za licitacije sa početkom u 13 časova.

Depozit za ponuđače koji dostavljaju pismene ponude za kupovinu komercijalne pokretne imovine je 50.000 KM. Pravo učešća i dostavljanja pismenih ponuda imaju sva pravna i fizička lica koja uplate depozite u skladu sa naznakom i naprijed navedenim iznosom, i to najkasnije do dana 09.06.2013 god. do 24 sata na žiro račun stečajnog dužnika broj: 562 099 80995340-56 otvorenog kod NLB Razvojne banke Banja Luka, i o izvršenoj uplati predoče dokaz, a što će nakon provjere uplate depozita licitiranju moći pristupiti samo oni učesnici koji su uplatu izvršili u roku. Javna prodaja održaće se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

Nakon zaključenja nadmetanja utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijene iznad minimuma i konstatuje se daje oprema prodana najpovoljnijem ponuđaču. Ponude koje ne sadrže jasno određeni iznos ili se pozivaju na neku drugu ponudu ili na uslove koji nisu u oglasu, kao i uslovne ponude su nevažeće i neće ući u razmatranje. Ponuđačima čije ponude nisu prihvaćene vratiće se obezbjeđenje odmah, najkasnije u roku od 3 dana nakon jav nog nadmetanja. Ukoliko kupac u navedenom roku ne ispuni obaveze u pogledu uplate kuprodajne cijene, smatraće se da je odustao od kupovine i gubi pravo na vraćanje depozita. Depozit koji je uplaćen od strane odabranog poouđača-kupca smatra se dijelom avansne uplate.

Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom za cjelokupnu imovrnu pod brojem Ia i lb ne deponuje prodajnu cijenu u roku od 30 dana, stečajni upravnik će zaključkom proglasiti prodaju nevaljalom i novim zaključkom odrediti daje oprema prodana drugom po redu ponuđaču koji po istim pravilima kao i prvi ponuđač treba da od dana prijema tog zaključka deponije prodajnu cijenu. Ukoliko ni drugi ponudi ne deponuje prodajnu cijenu u predviđenom roku. isto pravilo važi i za trećeg ponuđača. Kupac cjeiokupne imovine pod brojem Ia i lb je dužan u roku od 30 dana od dana prodaje za imovinu pod red. br. Ia i lb. platiti cjelokupan iznos vrijednosti kupljene opreme, na račun aečajnoe dužnika br 562099 80995340-56 kod NLB Razvojne banke Banja Luka. I Kupcu koji putem licitacije krpi ponuđenu cjelokupnu opremu, izvrši uplatu kupoprodajne cijene i zaključi ugovor o kupoprodaji, stečajni dužnik predaje u posjed pred­metnu opremu u roku od 30 dan od dam izvršene uplate i zaključenog ugovora o kupoprodaji. U protivnom prodavač mu nije dužan vratiti izlicitiranu cijenu. Ukoliko ne bude zainteresovanih kupaca na licitaciji zakazanoj dana 1062013. godine, pojedinačna (komadna) prodaja imovine će se obaviti u periodu od 11.6.2013. godine do 11.7.2013. godine u prostorijama stečajnog dužnika svakim radnim danom od 09 do 14 časova Pojedinačna (komadna) prodaja će bili izvršena kupcima koji prvi ponude minimalno zahtijevanu cijenu.

Ukoliko se za određenu opremu tokom pojedinačne (komadne) prodaje pojavi više zainteresovanih kupaca, komisija za provođenje prodaje, koju će imenovati stečajni upravnik, izvršiće izbor najpovoljnijeg ponuđača po principu najviše ponuđene cijene.

Plaćanje ponuđene cijene za pokretnu imovinu koja se prodaje pojedinačno je avansno u cjelokupnom ponuđenom iznosu, a primopredaja imovine će biti izvršena tek nakon što kupac dostavi dokaz o uplati ukupno ponuđenog iznosa.

Fizička lica mogu učestvovati na javnoj prodaji lično ili biti predstavljena po punomoćniku. Ako u nadmetanju učestvuju lično, dužna su radi dokazivanja identiteta, prije početka nadmetanja pokazati stečajnom upravniku ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ako fizičko lice zastupa punomoćnik, isti je obavezan predati stečajnom upra­vniku valjanu punomoć za zastupanje i dokaz o uplati depozita.

Pravna lica mogu biti predstavljena po zakonskom zastupniku ili punomoćniku. Ukoliko pravno lice predstavlja zakonski zastupnik isti je obavezan stečajnom upravni­ku predati na uvid Rješenje o upisu u sudski registar original ili izvod iz registracije, ličnu kartu i dokaz o uplati depozita. Ukoliko pravno lice predstavlja punomoćnik, isti je obavezan da stečajnom upravniku preda na uvid valjanu punomoć i dokaz o uplati depozita.

Lica sa neurednom dokumentacijom za utvrđivanje identiteta ili bez navedene dokumentacije neće moći učestvovati u nadmetanju.

Sve troškove oko ovjere kupoprodajnog ugovora pod brojem Ia i lb, pripadajuće takse i poreze u vezi sa pokretnim stvarima snosi kupac, a prodavač nakon prodaje i naplate kupoprodajne cijene, nema u odnosu na prodane stvari nikakvih obaveza. Isplatom kupoprodajne cijene i plaćanjem svih potrebnih poreza i taksi prestaju sve kup­čeve obaveze prema prodavcu. Porezi i troškovi koji proističu iz ugovora o kupoprodaji, dodaju se na postignutu cijenu, i u cijelosti ih snosi proglašeni kupac. Troškove demontaže i transporta opreme, koja je predmet prodaje, snosi proglašeni kupac.

Pravila prodaje biće učesnicima licitacije objavljena neposredno prije održavanja licitacije. Pozivaju se članovi Odbora povjerilaca da prisustvuju prodaji. Ovaj oglas - zaključak je objavljen na oglasnoj tabli stečajnog dužnika, dnevnom listu ,,Press„-RS, Banja Luka i na oglasnoj tabli suda.

 

Stečajni upravnik

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: