Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća

Datum objave: 18.11.2021. 10:11 / Izvor: Glas Srpske, 18.11.2021.

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske", br. 50/13 i 84/19) i člana 14. stavovi 1. i 2. Uredbe o postupku dodjele sredstava za podsticaj razvo]a malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 103/21), ministar privrede i preduzetništva raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća

 

I Predmet

Podsticajna sredstva (u daljem tekstu: podsticaji) namijenjena su privrednim subjektima (privredna društva i samostalni preduzetnici) koji imaju status malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: MSP) u skladu sa Zakonom o razvoju malih i srednjih preduzeća.

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticaj razvoja MSP, koja su planirana Budžetom Ministarstva privrede i preduzetništva za 2021. godinu na poziciji 415200 - Tekući grant za sprovođenje Strategije MSP, preduzetništva i uspostavljanja poslovnih zona uiznosuod 120.000 КM.

II Namjena

Pravo na podsticaj ostvaruje se na osnovu novog projekta MSP, koji za predmet ima sprovođenje digitalne transformacije poslovanja.

Digitalna transformacija obuhvata primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u svim aspektima poslovanja, kao i oblasti kao što su: digitalizacija i automatizacija poslovnih procesa, digitalni marketing, digitalizacija nabavki, digitalizacija prodajnih procesa i slično.

Novi projekat podrazumijeva da se projektne aktivnosti realizuju nakon zaključenja ugovora o dodjeli podsticaja i okončavaju najkasnije u roku od 12 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja.

U okviru sprovođenja projekta digitalne transformacije priznaje se jedna ili više sljedećih aktivnosti, i to:

• nabavka i uvođenje odgovarajućih softverskih i pratećih hardverskih rješenja za: upravljanje poslovnim procesima, poslovnu analizu, odnose sa kupcima (Si$1oteg Кe1aNop5ćJr Mapa§etep1 - SКM), upravljanje resursima poslovnih subjekata (Ep1egrp$e Кe$oigze R1aptp(; - EКR) i slično,

• nabavka i kreiranje digitalnih platformi za prodaju proizvoda, koje obuhvataju kreiranje veb-prodavnica i onlajn marketing.

Uz obaveznu nabavku softverskog rješenja ili digitalne platforme, projekat digitalne transformacije može sadržavati i sljedeće elemente u vezi sa projektnim aktivnostima, i to:

• savjetodavne usluge, koje obuhvataju angažovanje konsultanata za izradu ekspertske analize, strategije, implementacionog projekta i verifikacije implementacije,

• obuku zaposlenih, koja obuhvata edukaciju zaposlenih za primjenu novih tehnologija i tehnoloških rješenja, ekoloških principa i mjerenja u proizvodnom procesu.

Podsticajima se sufinansira 80% od opravdanih ulaganja koja podnosilac zahtjeva ima na realizaciji projekta. Maksimalna vrijednost podsticaja ko|a se može dodijeliti korisniku podsticaja iznosi 20.000 КM.

Opravdana ulaganja predstavljaju investiciju podnosioca zahtjeva koja se može prepoznati i prihvatiti da će se preduzeti s ciljem realizacije aktivnosti koje su navedene u projektu i sprovode se isključivo tokom njegovog trajanja.

Za priznavanje projekta podnosilac zahtjeva je obavezan imati opravdana ulaganja u minimalnom iznosu od 5.000 КM.

Podsticaji se dodjeljuju podnosiocima zahtjdžva prema redoslijedu na utvrđenoj rang-listi, dok sredstva ne budu utrošena prema uslovima i kriterijumima iz Uredbe o postupku dodjele sredstava za podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: Uredba).

 

III Uslovi za učešće

Podnosilac zahtjeva se na javni poziv prijavljuje samostalno i može dostaviti samo jedan projekat uz ispunjavanje sljedećih uslova i to da:

1)            ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,

2)            je pretežna (osnovna) djelatnost iz Područja C - Prerađivačka industrija, i to iz sljedećih oblasti:

13           - proizvodnja tekstila,

14           - proizvodnja odjeće,

15           - proizvodnja kože i proizvoda od kože,

16           - prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja, proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala,

17           - proizvodnja papira i proizvoda od papira,

22           - proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,

23           - proizvodnja ostalih proizvoda od džemetalnih minerala,

25           - proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme,

26           - proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda,

27           - proizvodnja električne opreme,

28           - proizvodnja i instalacija mašina i opreme,

29           - proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,

30           - proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava,

31           - proizvodnja namještaja,

32           - ostala prerađivačka industrija,

33           - popravka instalacija mašina i oprema,

3)            je projekat izrađen u skladu sa čl. 6. do 11. Uredbe,

4)            nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza po osnovu direktnih poreza na dan raspisivanja javnog poziva,

5)            nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog postupka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj, ili likvidacionog postupka,

6)            projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave ili drugih izvora,

7)            ukupan iznos podsticaja koji je MSP primio od davalaca državne pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 КM,

8)            nije u toku sudski postupak za povrat dodijeljenih podsticaja u oblasti MSP iz prethodnih godina,

9)            nema zabranu za korišćenje podsticaja, u skladu sa zakonima kojima se uređuje oblast MSP i podsticaji u privredi,

10)  je registrovan najkasnije godinu dana prije dana raspisivanja javnog poziva,

11) Republika Srpska, odnosno jedinica lokalne samouprave, direktno ili indirektno, nije vlasnik više od 50% kapitala u MSP.

Uslov koji se odnosi na stanje poreskih obaveza, osim podnosioca zahtjeva, obavezan je da ispunjava i privredni subjekt sa sjedištem u Republici Srpskoj koji ima preko 50% učešća u kapitalu podnosioca zahtjeva.

 

IV           Potrebni dokumenti

Uz Zahtjev za dodjelu podsticaja za digitalnu transformaciju (Prilog 5 Uredbe), MSP je obavezan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

1.            Projekat za ostvarivanje prava na podsticaj, koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta, u pisanoj i elektronskoj formi (Prilog 1 Uredbe);

2.            Predugovor ili ugovor o nabavci ili predračun, odnosnu ponudu koju je potpisao dobavljač za nabavku softvera, odnosno digitalne platforme;

3.            Izjavu odgovornog lica da projekat sa kojim se učestvuje u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske, jedinice lokalne samouprave ili drugih izvora, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na javni poziv;

4.            Izjavu odgovornog lica da ukupan iznos podsticaja koji je od davalaca državne pomoći primljen u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 КM, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva na javni poziv (Prilog 4 Uredbe);

5.            Кopije bilansa uspjeha i bilansa stanja po završnom računu za godinu koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva, zaprimljene kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge, odnosno godišnje poreske prijave za porez na dohodak sa prilozima obrazaca 1004,1005 i 1006 za preduzetnike koji ne izrađuju finansijske izvještaje;

6.            Ako projekat digitalne transformacije, pored nabavke softverskog rješenja ili digitalne platforme, sadrži i aktivnosti koje se odnose na savjetodavne usluge i obuku zaposlenih:

1)            certifikat da konsultant ispunjava uslove za pružanje savjetodavnih usluga iz člana 6. stav 5. Uredbe,

2)            plan obuke zaposlenih i biografiju kojom se dokazuje stručnost fizičkog lica iz člana 6. stav 6. Uredbe.

Uredba i obrasci za popunjavanje (Prilog 1, Prilog 4 i Prilog 5 Uredbe) mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

 

V             Razmatranje zahtjeva

Кomisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja sprovodi ovaj postupak u skladu sa uslovima i kriterijumima koji su propisani Uredbom.

 

VI           Podnošenje zahtjeva

Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske" i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske".

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel: 051/338-909 ili e-mail: m.acimovic@mpp.vladars.net Zahtjeve na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa oznakom: „Кomisija za sprovođenje posTupka dodjele podsticaja za digitalnu transformaciju poslovanja malih i srednjih preduzeća - NE OTVARATI".

Neblagovremeni, nedopušteni i nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. Za nepotpune zahtjeve se ne traži dopuna dokumentacije.

 

Broj: 18.05-350-36/21

Datum: 17.11.2021. godine

 

MINISTAR Vjekoslav Petričević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: