Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za sufinansiranje projekata kojima se obilježavaju značajni datumi i događaji koji su od značaja za obogaćivanje i unapređenje turističke ponude Kantona Sarajevo, 2/2022

Datum objave: 04.03.2022. 15:09 / Izvor: Akta.ba, 04.03.2022.

Na osnovu člana 71. Zakona o turizmu („Službene novine KS‘S broj 19/16, 31/17, 34/17 i 13/21), Programa rada i Finansijskog plana Turističke zajednice Kantona Sarajevo za 2022. godinu, Pravilnika o sufinansiranju projekata od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo broj: 426-4/20 od 15.05.2020. godine, Odluke o raspisivanju Javnog poziva 2/2022 broj: 263/22 od 03.03.2022. godine, Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV 2/2022

“Obilježavanje značajnih datuma i događaja”

 

I

PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je sufinansiranje projekata kojima se obilježavaju datumi i događaji koji su od značaja za obogaćivanje i unapređenje turističke ponude Kantona Sarajevo.

 

II

SVRHA JAVNOG POZIVA

Javni poziv je namijenjen poticanju razvoja, unapređenja i obogaćivanja turističke ponude Kantona Sarajevo, kroz dodjelu bespovratnih novčanih sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo na osnovu Programa rada i Finansijskog plana za 2022. godinu, za projekte kojima se obilježavaju datumi i događaji od značaja za turizam u Kantonu Sarajevo (kao što su Dan grada Sarajeva, Međunarodni dan i Evropska noć muzeja, godišnjica Sarajevskog atentata, Svjetski dan turizma i drugi), a koji doprinose promociji turističke ponude i turističkih proizvoda Kantona Sarajevo, osiguravaju dodatne sadržaje i u konačnici imaju uticaj na podizanje kvalitete turističke ponude.

 

III

SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE

Ukupan iznos sredstava za sufinansiranje po ovom Javnom pozivu iznosi 150.000,00 KM.

Traženi iznos sufinansiranja ne smije iznositi više od 60% od ukupnog iznosa potrebnog za realizaciju projekta.

Ostatak sredstava potrebnih za realizaciju projekta, aplikanti su dužni osigurati iz ostalih izvora, kao i osigurati vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta. 

Svi izvori sufinansiranja moraju biti precizno iskazani i potkrijepljeni dokazima (npr. kopije odluka, ugovora, izjava, pisama namjere o sufinansiranju, itd.) na način da je jasno vidljiva cjelokupna finansijska konstrukcija projekta.

 

IV

KORISNICI SREDSTAVA

Sredstva su namijenjena pravnim i fizičkim licima (obrtima) koja su registrovana za obavljanje turističke djelatnosti ili koja su direktno i indirektno kroz svoje programe, projekte i aktivnosti usmjerena na razvoj, unapređenje, popularizaciju i promociju turizma Kantona Sarajevo, kao i pravnim licima čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave u Kantonu Sarajevo (gradu i općinama), koji kroz projekte/programe osiguravaju dodatne sadržaje za lokalnu zajednicu čime unapređuju turističku ponudu i razvijaju turističke potencijale.

Korisnici sredstava, a koji su obveznici po Zakonu o turizmu Kantona Sarajevo, moraju uredno ispunjavati zakonom predviđene obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo, kao i opravdati ranije dodijeljena sredstva po bilo kom osnovu sufinansiranja.

Korisnici koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja, зЈ-iji utrošak i namjenu nisu opravdali nikako, ili nisu opravdali na propisan način, nemaju pravo na sufinansiranje od strane Turističke zajednice Kantona

Sarajevo.

Korisnici kojima su odobrena sredstva za realizaciju projekata dužni su dodijeljena sredstva koristiti namjenski, na način i u rokovima utvrđenim ugovorom o sufinansiranju.

Korisnici sredstava ugovorom se obavezuju da iz drugih izvora neće finansirati iste troškove za koje su dobili sredstva iz Turističke zajednice Kantona Sarajevo i za koja će dostaviti dokumente za pravdanje.

Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo u roku od 60 dana od završetka projekta, korisnici su dužni dostaviti finansijski i narativni izvještaj o korištenju bespovratnih sredstava s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvještaju. Na zahtjev Turističke zajednice Kantona Sarajevo, korisnici su dužni pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju i obrazloženja o utrošku sredstava ukoliko se procijeni da postoje određene nejasnoće.

V

KRITERIJI ZA ODABIR PROJEKATA I DODJELU SREDSTAVA

Kriteriji za ocjenjivanje, odabir projekata i dodjelu sredstava su sljedeći.

1. Jasno definisan program projekta, sa opisom projekta, aktivnostima koje će se provoditi, očekivanim rezultatima,finansijskom konstrukcijom (finansijski plan);              

2. Kvalitet kandidovanog projekta (inovativnost, razvoj novog turističkog proizvoda, praćenje trendova Svjetske turističke organizacije;

3. Jasno definisani ciljevi provođenja projektnih aktivnosti (jasno određeni i specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski precizno definisani, mjerljivi očekivanim brojem turista, noćenja, posjetilaca, prihoda od turizma, povratnih pozitivnih efekata na razvoj i unapređenje turizma);

4. Doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Kantona Sarajevo kao turističke destinacije u zemlji i inostranstvu (vidljivost projekta, planirane promotivne aktivnosti i oglašavanje događaja - media plan, dostupnost turistima i posjetiocima;

5. Kontinuitet projekta i dosadašnji rezultati (dužina trajanja projekta, održivost, samoodrživost, inventivnost i mogućnost unapređenja projekta, rezultati iz prethodnih godina ukoliko postoje);

6. Stepen samofinansiranja (vlastito učešće %);

7. Planirani broj učesnika;

8. Broj učesnika/posjetitelja u prethodnim godinama;

9. Potvrda/pismo namjere o važnosti programa/projekta za lokalnu zajednicu.

 

VI

NEOPHODNA DOKUMENTACIJA ZA UČEŠĆE U JAVNOM POZIVU

Neophodna dokumentacija za sve aplikante, u originalu ili ovjerenoj fotokopiji:

1. Obrazac prijave na javni poziv elektronski popunjen;

2. Kompletan projekat za koji se traže sredstva za sufinansiranje sa jasno definisanim ciljevima, rokovima i metodama provođenja projektnih aktivnosti;

3. Detaljno razrađen finansijski plan projekta;

4. Dokaz o registraciji subjekta od nadležnog organa

a) za pravna lica: rješenje o upisu u sudski registrar ili aktuelni izvod iz sudskog registra

b) za fizička lica (obrt): rješenje o registraciji obrta

c) za udruženja: rješenje o registraciji

5. Uvjerenje o poreznoj registraciji (ID broj, PDV broj ukoliko je podnosilac zahtjeva PDV obveznik), te dokaz o izmirenim poreznim obavezama iz nadležne Porezne uprave ne starije od 90 dana

6. Ugovor ili potvrda banke o otvorenom transakcijskom računu sa naznačenim

brojem računa;          

7. Izjava ovlaštene osobe pravnog lica, fizičkog lica (obrt) i ovlaštene osobe udruženja da je obezbijedio materijalne, kadrovskeJ tehničke uslove za realizaciju projekta, svojeručno potpisana i ovjerena pečatom;

8. Dokaz da protiv podnosioca zahtjeva i lica ovlaštenog za zastupanje, pred sudovima na području BiH nije podignuta optužnica, odnosno da nije potvrđena optužnica, niti je izrečena osuđujuća presuda za krivično djelo (uvjerenje

općinskog suda); da se ne vodi prekršajni postupak (uvjerenje općinskog suda). Dokazi ne smiju biti stariji od 6 mjeseci.

9. Dokaz o raspoloživim sredstvima, vlastito učešće u minimalnom iznosu od 15% od ukupne vrijednosti projekta (bankovni izvod ili potvrda banke);

10. Izjavu da će projekat biti realiziran u predviđenom terminu;

11. Potvrda ili ugovor o sufinsiranju projekta iz drugih izvora (ukoliko se sufinansira i iz drugih izvora).

Napomena: Udruženja koja nemaju zaposlenih trebaju dostaviti izjavu da nemaju zaposlenih i nemaju poreznih obaveza, obaveza prema MIO/PIO i zdravstvenom osiguranju, ovjerenu kod nadležnog organa (općina, sud, notar).

 

VAŽNE NAPOMENE:

1. Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom po Javnom pozivu;

2. U koverti može biti samo jedan projekat, ako ima više projekata u jednoj

koverti aplikacija se odbacuje;           .           .           .

3. Da bi aplikant ušao u konkurenciju za odabir na Javnom pozivu mora ispuniti formalno-pravne uslove;

4. Svi dokumenti koji se predaju uz obrazac prijave projekta kao dokaz o ispunjavanju kriterija učešća iz ovog poziva, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci;

5. Sva tražena dokumentacija mora biti uvezana jemstvenikom, poredana na način kako je definisano Javnim pozivom u članu VI, obavezno numerisanih, opečaćenih i parafiranih stranica.

6. Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;

7. Projekat mora sadržavati jasno definisane stavke: rok početka projekta i rok završetka projekta.

Turistička zajednica Kantona Sarajevo nije u obavezi vraćati zaprimljenu dokumentaciju koja se odnosi na prijavu za Javni poziv.

 

VII

OBAVEZA KORISNIKA ODOBRENIH SREDSTAVA

Sredstva podrške za sufinansiranje projekta ne mogu se koristiti za:

Troškove redovnog poslovanja podnositelja zahtjeva za podršku (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne takse ili bilo koje druge naknade);

- Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

- Najam i kupnju vozila;

- Troškove redovnog uredskog poslovanja;

Za sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i ciljeve programa.

Subjekti kojima se odobre sredstva dužni su dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava na propisanom obrascu koji će biti objavljen na web stranici www.visitsaraievo. ba, uz obavezno istovremeno dostavljanje narativnog i finansijskog izvještaja u skladu sa zaključenim ugovorom o sufinansiranju.

Izvještaj se mora dostaviti u roku određenom ugovorom, u zatvorenoj koverti, lično na protokol Turističke zajednice Kantona Sarajevo ili putem preporučene pošte.

 

VIII

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Turistička zajednica Kantona Sarajevo objavljuje Javni poziv na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsaraievoa obavijest o raspisanom Javnom pozivu objavit će se na društvenim mrežama Visit Sarajevo i u dnevnim listovima Oslobođenje i Avaz.

Prijava na Javni poziv se vrši putem obrasca prijave koji se može preuzeti na službenoj web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsaraievo.ba.

Popunjeni propisani obrazac prijave zajedno sa neophodnom dokumentacijom dostavljaju se poštom preporučeno ili lično u zatvorenoj koverti sa naznakom:

“PRIJAVA NA JAVNI POZIV 2/2022”

na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA KANTONA SARAJEVO Ul. Dalmatinska 2/4 71000 SARAJEVO

IX

OSTALE INFORMACIJE

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA:

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana, a krajnji rok za podnošenje prijava je do 18.03.2022. godine.

PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI:

1. Prijave s nepotpunim podacima i nepotpunom dokumentacijom;

2. Prijave koje se ne dostave u roku;

3. Prijave subjekata koji nisu izvršili zakonske obaveze prema Turističkoj zajednici Kantona Sarajevo (uplata boravišne takse i članarine);

4. Prijave korisnika koji su ranije dobili sredstva na jedan od načina sufinansiranja, a čiji utrošak i namjenu nisu opravdali nikako, ili nisu opravdali na propisan način.

 

RANGIRANJE PROJEKATA:

Sredstva će se odobravati projektima prema bodovnoj listi od najvećeg broja bodova na niže, do krajnje raspodjele ukupnog iznosa sredstava namijenjenih za ovaj Javni poziv.

 

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE:

Odluka o odabiru korisnika i dodjeli bespovratnih sredstava donijet će se najkasnije u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Odluka se objavljuje na web stranici Turističke zajednice Kantona Sarajevo www.visitsaraievo.ba u roku od 3 dana od dana donošenja odluke.

 

ROK ZA POTPISIVANJE UGOVORA:

Turistička zajednica Kantona Sarajevo će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor o sufinansiranju najkasnije u roku od 20 dana od dana objave odluke o odabiru korisnika.

 

NAČIN ISPLATE SREDSTAVA:

Dinamika isplate sredstava vrši se u skladu sa raspoloživim sredstvima Turističke zajednice Kantona Sarajevo i u skladu sa ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava koji Turistička zajednica Kantona Sarajevo potpisuje sa odabranim aplikatnima.

 

NADZOR:

Nadzor i provjeru programskog utroška sredstava vrši stručna komisija Turističke zajednice koju imenuje Predsjednik Turističke zajednice Kantona Sarajevo, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

U slučaju objektivno utvrđenih okolnosti koje su uticale na nemogućnost ispunjenja obaveza utvrđenih ugovorom, korisnik sredstava je dužan odmah o tome obavjestiti Turističku zajednicu Kantona Sarajevo u pismenoj formi. 

Ako Turistička zajednica Kantona Sarajevo utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava, naložit će povrat u dijelu u kojemu je utvrđena nepravilnost.

 

ZAVRŠNE ODREDBE:

U toku provođenja Javnog poziva Turistička zajednica Kantona Sarajevo zadržava pravo njegove izmjene i dopune, posebno za projekte za koje zbog njihove prirode ocijeni potrebnim, što će definirati u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom, od 13 do 15 sati, putem telefona 033 252 000 i e-mail adrese info@visitsaraievo.ba

 

Predsjednik

Turističke zajednice Kantona Sarajevo

prf. Kenan Magoda

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENTE:PODIJELI: