Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 10:27

Javni poziv za prijavu ustanova za vršenje obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine 

Izvor: Akta.ba, 05.04.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                              

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                             

Federalno ministarstvo poljoprivrede,                                                                

vodoprivrede i šumarstva

 

Broj: 03-2-20-594/22 J.J.

Sarajevo, 28.03.2022. godine

 

Na osnovu člana 17. Pravilnika o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, br. 51/11, 79/13),  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva   r a s p i s u j e

 

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU USTANOVA ZA VRŠENJE OBUKE OGOVORNIH LICA ZA PROMET FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE   

 

I  PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava ustanova zainteresovanih za vršenje obuke odgovornih lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima na  teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. 

II  PRAVO NA PODNOŠENJE PRIJAVE

Pravo na podnošenje prijave po ovom Javnom pozivu imaju ustanove koje ispunjavaju uslove iz člana 16. Pravilnika  o uslovima koje moraju ispunjavati pravna i fizička lica za promet fitofarmaceutskim sredstvima („Službeni glasnik BiH“, br. 51/11, 79/13), (u daljem tekstu: vršioci obuke) i uslove propisane ovim Javnim pozivom Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo).  

III  USLOVI 

Obuku odgovornih lica provode vršioci obuke  koji  ispunjavaju slijedeće uslove: 

a.) da imaju ili mogu osigurati najmanje tri predavača;

b.) da su registrovani za djelatnost visokog  obrazovanja u oblasti zaštite  bilja;

c.) da mogu osigurati odgovarajuća tehnička i nastavna sredstva za teorijske i praktične obuke;

d.) da mogu osigurati odgovarajuće prostorije i opremu za provođenje teorijske i praktične obuke;

e.) da mogu osigurati štampane materijale za učesnike;

f.) da mogu osigurati popis ispitnih pitanja za provjeru znanja iz sadržaja obuke;

g.)  da mogu organizovati obuku najmanje dva puta godišnje sa ispitnim rokom;

h.)  da mogu osigurati odgovarajuću opremu i vođenje evidencije obuke, položenih stručnih  ispita za odgovorna lica i provjera znanja, te izdatih certifikata o stečenom znanju. Predavači iz tačke III a.) moraju biti stručnjaci iz oblasti zaštite bilja i trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

 da imaju najmanje VIII stepen obrazovanja iz oblasti odgovarajućeg univerzitetskog programa;

 da imaju preporuke ili izvještaje o provođenju sličnih obuka;

 da imaju objavljene stručne radove u posljednjih pet godina iz oblasti zaštite bilja.    

 

IV NEOPHODNA DOKUMENTACIJA

Podnosioci prijave na ovaj Javni poziv moraju dostaviti sljedeću dokumentaciju kao dokaz o ispunjavanju uslova:

1. Rješenje o registraciji kod mjerodavnog organa 

2. Izjava ili drugi dokaz kojim se potvrđuje ispunjenost uslova iz tačke III. od c) do h) ovog Javnog poziva.

Za predavače:        

3. Diploma ;       

4. CV/ pisma preporuke /lista referenci;      

5. Lista objavljenih radova. 

 

V ODABIR  

Odabir vršioca obuka vršit će posebna Stručna Komisija koju imenuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Prije donošenja konačne odluke o odabiru, Komisija zadržava pravo zatražiti od podnosioca prijave dodatna pojašnjenja podnešene prijave, provjeru ispunjenosti propisanih uslova na licu mjesta, kao i pravo odbijanja pristiglih prijava.  Komisija razmatra prijave pristigle na osnovu Javnog poziva, cijeni ispunjenost uslova za odobravanje istih, sačinjava zapisnik s obrazloženom ocjenom i mišljenjem, te isti dostavlja federalnom ministru na konačno odobravanje.  

 

VI NAPOMENA

Svi dokumenti koji se predaju uz prijavu, kao dokaz o ispunjavanju uslova učestvovanja, moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne starije od tri mjeseca.  Federalno ministarstvo ne snosi nikakve troškove podnosioca prijave nastale sačinjavanjem i predajom prijave. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva u dnevnoj štampi.  Sve prijave dostavljaju se s naznakom „JAVNI POZIV Vršioci obuke - Ne otvarati” na adresu:

Bosna i Hercegovina

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,  VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA                                              

Ul. Hamdije Čemerlića broj 2 71 000 Sarajevo

Sve dodatne informacije vezane za Javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom od 10:00 –14:00h putem kontakt telefon: +387 (0)33 726-690 ili putem e-maila: info@fmpvs.gov.ba

 

 

M I N I S T A R                                                                                                                                                                                                                                   

mr. sci. Šemsudin Dedić  

 

Tekst javnog poziva možete preuzeti klikom na sljedeći LINK.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: