Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2022. 16:19

Javni poziv za podršku samozapošljavanju i privrednim subjektima u IT sektoru za kreiranje i izvoz digitalnih rješenja​

Izvor: Akta.ba, 04.04.2022.

Na osnovu Zaključka o usvajanju Programa utroška budžetskih sredstava u 2022.godini (Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima), broj: 02-11-4370/22 od 17.03.2022. godine, a u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja male privrede  („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/16 i 7/20) i Uredbe o uslovima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti – de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 27/18), Ministarstvo za privredu, raspisuje

 

JAVNI POZIV

PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U IT SEKTORU ZA KREIRANJE I IZVOZ DIGITALNIH RJEŠENJA

 

Zenica, mart 2022. godine

 

1. Opće informacije

Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) kontinuirano pruža podršku fizičkim licima i registrovanim privrednim subjektima sa područja kantona kroz program subvencioniranja administrativnih troškova za realizaciju poslovnih ideja i registraciju privrednih subjekata.

Realizacija planiranih projektnih aktivnosti ima za cilj podizanje životnog standarda i povećanje socijalne kohezije u Zeničko-dobojskom kantonu putem inkluzivnog održivog socioekonomskog razvoja.

Ministarstvo će kroz projektne aktivnosti u 2022. godini direktno podržati privatni sektor te potencijalne investitore kako bi se unaprijedio ekonomski rast te kreirala nova radna mjesta.

 

2. Ciljevi

Ovim javnim pozivom se pozivaju sva fizička lica i registrovani privredni subjekti sa područja Zeničko-dobojskog kantona da podnesu prijavu za učešće u programu za razvoj preduzetništva i podršku osnivanju novih preduzeća.

 

Osnovni ciljevi programa su:

1.         Unapređenje i promocija preduzetništva i preduzetničkog duha;

2.         Poboljšanje socioekonomske situacije kroz registraciju novih preduzeća i stvaranje novih radnih mjesta;

3.         Jačanje poslovne infrastrukture i, na bazi ostvarenih rezultata i iskustava, stvaranje modela za buduću podršku novim preduzetnicima u poslovanju.

 

Ciljna grupa: Na javni poziv se mogu prijaviti fizička lica koja su nastanjena na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona i koja ispunjavaju neophodne uslove navedene u sekciji 4. Kriteriji za prijavu, kao i svi registrovani privredni subjekti (pravna i fizička lica sa registrovanom djelatnošću) koji nisu stariji od 6 mjeseci od datuma objave ovog javnog poziva i koji ispunjavaju uslove navedene u sekciji 4. Kriteriji za prijavu.

Sve predložene poslovne ideje od strane fizičkih lica i djelatnosti privrednih subjekata koji se prijavljuju na ovaj javni poziv moraju biti isključivo vezane za IT sektore. 

 

3. Opis planirane podrške

U okviru ovog javnog poziva, podnosiocima prijava će biti na raspolaganju sljedeći paket podrške:

1.         Specijalistički višednevni modularni preduzetnički trening program;

2.         Bespovratna finansijska podrška za realizaciju najbolje ocijenjenih biznis planova;

3.         Mentorska podrška i praćenje tokom najmanje prvih 6 mjeseci poslovanja.

 

a) Specijalistički višednevni modularni preduzetnički trening program

Navedeni specijalistički trening program će obuhvatiti 5 ključnih tematskih modula za pokretanje i vođenje biznisa kako slijedi:

 

1.         Razvoj preduzetništva;

2.         Odabir poslovnih ideja i proizvoda/usluga;

3.         Razvoj malih i start-up preduzeća;

4.         Povezivanje sa pružaocima savjetodavnih usluga;

5.         Izrada biznis plana.

 

 

Neke od tematskih cjelina koje obuhvataju navedeni moduli su:

•          preduzetničke karakteristike i razvoj preduzetništva;

•          odabir poslovnih ideja i testiranje njihove izvodljivosti i opravdanosti;

•          marketinška strategija i odabir proizvoda/usluga;

•          plan proizvodnje/pružanja usluga i menadžment;

•          finansijska analiza;

•          povezivanje sa pružaocima savjetodavnih usluga iz poslovne domene;

•          pregovaranje sa finansijskim institucijama;

•          uspostavljanje poslovnih partnerstava i outsourcing;

•          izrada biznis plana.

 

Ukupno trajanje trening programa je 15 dana, dok je trajanje svakog modula od 2-3 dana, uz očekivano učešće do 30 polaznika. Trening program je u potpunosti prilagođen učenju odraslih i orijentisan je ka simulacijama, iskustvenom i interaktivnom učešću polaznika. Između svakog modula se pravi pauza od nekoliko dana kako bi se polaznicima dalo dovoljno vremena da kompletiraju praktične zadatke i usklade svoje obaveze. Tačne lokacije održavanja treninga će se definisati nakon završenog procesa odabira i izrade konačne liste učesnika.

 

Paralelno sa implementacijom modula, svi polaznici će uz tehničku i mentorsku podršku angažovanih stručnjaka aktivno raditi na pripremi biznis planova za svoje poslovne ideje sa kojima će konkurisati za dodjelu bespovratnih sredstava podrške za pokretanje i podršku vlastitog biznisa.

 

b) Dodjela bespovratnih finansijskih sredstava podrške najbolje ocijenjenim biznis planovima

 

Po završetku trening programa, u ovoj fazi će se na osnovu izrađenih biznis planova tokom trajanja trening programa izvršiti njihovo komisijsko vrednovanje i bodovanje, sa posebnim fokusom na tržišni potencijal i realizaciju poslovne ideje, kompetencije podnosioca i inovativnost proizvoda. Najbolje ocjenjeni poslovni planovi će imati priliku prezentovati svoje ideje pred Komisijom.

 

Najbolje ocijenjeni biznis planovi i prezentacije će dobiti bespovratna grant sredstva za njihovu implementaciju, gdje broj podržanih biznisa i vrijednost grant sredstava zavise od ukupno raspoloživog iznosa za podršku i konkretnih zahtjeva svakog biznis plana. Maksimalan iznos grant sredstava po jednom biznis planu iznosi 8.000.00 KM, uz planirano davanje podrške za do 10 najboljih biznis planova.

 

Detaljan prikaz prihvatljivih i neprihvatljivih troškova za finansiranje grant sredstvima je kako slijedi:

 

Prihvatljivi troškovi

•          Troškovi registracije biznisa (npr. troškovi taksi, advokatske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, izrada pečata i sl.);

•          Troškovi nabavke proizvodnih mašina i opreme neophodne za otpočinjanje poslovanja (npr. nabavka fiskalne kase, nabavka potrebne opreme i mašina za proizvodnju, nabavka softvera, licenci i sl.);

•          Troškovi opremanja i rekonstrukcije prostora koji će biti korišten u proizvodne svrhe.

 

Neprihvatljivi troškovi

•          Osnivački kapital d.o.o.  preduzeća i ukoliko je predviđeno osnivanje d.o.o. preduzeća;

•          Troškovi zaposlenika (plate i doprinosi);

•          Nadoknade za projektne partnere koji su angažirani na implementaciji aktivnosti;

•          Dugovanja i rezerve za gubitke;

•          Dugovanja po kamati;

•          Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i sl.);

•          Kupovina, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za ličnu upotrebu;

•          Kupovina, obnova, rekonstrukcija, modernizacija objekata za najam ili prodaju;

•          Izvršavanje radova ili osiguravanje robe, usluga, zemljišta i nekretnina za koje je  izvršeno plaćanje u gotovini, odnosno koje nije potkrijepljeno računima ili dokumentima iste dokazne vrijednosti;

•          Doprinosi za dobrovoljna zdravstvena ili mirovinska osiguranja koji nisu obavezna prema zakonodavstvu;

•          Kazne i troškovi sudskog spora;

•          Plaćanja neoporezivih bonusa zaposlenima;

•          Bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, naknade za finansijske transfere i drugi troškovi u potpunosti finansijske prirode;

•          Kamate;

•          Trošak police osiguranja imovine (uključuje i imovinu nabavljenu iz projekta);

•          Studijske posjete;

•          Stavke već finansirane u sklopu nekog drugog projekta;

•          Kupovina i iznajmljivanje zemljišta i postojećih zgrada;

•          Troškovi konverzije, nadoknada ili gubici prilikom konverzije valuta;

•          Kreditiranje trećih osoba;

•          Kupovina od povezanog lica (transferne cijene);

•          Ostali troškovi koji nisu relevantni za implementaciju biznis plana.

•          Ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi;

 

Važne napomene:

Svi troškovi koji su nastali u periodu prije potpisivanja ugovora o dodjeli grant sredstava spadaju u kategoriju neprihvatljivih troškova.

Troškovi nabavke opreme neophodne za otpočinjanje poslovanja (npr. nabavka fiskalne kase, i sl.), opremanja i rekonstrukcije prostora koji će biti korišten u proizvodne svrhe, priznaju se isključivo ukoliko je nabavka izvršena od strane registrovanih privrednih subjekata;

Bespovratna sredstva podrške će biti dodijeljena najuspješnijim polaznicima programa na bazi kompetitivnog procesa odabira i stručne procjene izvodljivosti, kvaliteta i opravdanosti poslovnih ideja. Samo učešće u ovom programu ne podrazumijeva automatsku dodjelu bespovratnih sredstava.

Djelatnosti (poslovne ideje fizičkih lica i djelatnosti privrednih subjekata) koje će biti podržane u sklopu ovog javnog poziva moraju biti vezane za IT sektore. 

 

c) Pružanje mentorske podrške tokom prve godine poslovanja

Tokom konkretizacije svojih poslovnih ideja, korisnici koji dobiju bespovratna sredstva će imati obezbijeđenu stručnu mentorsku podršku od strane Ministarstva najmanje tokom prvih 6 mjeseci poslovanja kako bi se pružila dodatna podrška novoosnovanim subjektima, te odgovorilo na povećan rizik poslovanja i uticalo na održivost registrovanih biznisa. Podrška obuhvata, ali se ne ograničava na poslovno savjetovanje iz oblasti proizvodnje, marketinga, poslovnih finansija, ljudskih resursa, prodaje i sl. Ova komponenta obuhvata i praćenje utroška dodijeljenih sredstava.

 

Indikativni vremenski okvir trajanja projektne podrške odabranim korisnicima je u periodu juni-decembar 2022. godine. Ministarstvo zadržava pravo da izmijeni ili produži vremenski okvir u zavisnosti od broja odabranih korisnika i dinamike implementacije projekta. Također, Ministarstvo zadržava pravo da izmijeni uslove i odredbe iz ovog javnog poziva, uključujući broj polaznika, iznos podrške, vrstu podrške i sl.

 

Nepotpune prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

4. Kriteriji za prijavu

a) Osnovni kriteriji za prijavu fizičkih lica

Po osnovu ovog javnog poziva prijaviti se mogu fizička lica koja ispunjavaju sljedeće osnovne kriterije:

•          Podnosilac prijave mora imati prebivalište na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;

•          Podnosilac prijave treba imati kvalitetnu poslovnu ideju i želju da se bavi vlastitim biznisom

•          Poslovna ideja mora biti isključivo vezana za IT sektor 

•          Podnosilac prijave do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa;

•          Ispravno popunjeni prijavni obrasci za učešće podnosioca u programu.

 

b) Osnovni kriteriji za prijavu registrovanih privrednih subjekata (pravna i fizička lica)

Po osnovu ovog javnog poziva prijaviti se mogu registrovani privredni subjekti koji ispunjavaju sljedeće osnovne kriterije:

•          Subjekt mora biti registrovan na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona;

•          Subjekt ne može biti stariji od 6 mjeseci od datuma podnošenja prijave na ovaj javni poziv;

•          Osnovna djelatnost subjekta mora isključivo biti vezana za IT sektor.

•          Subjekt do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa;

•          Subjekt je uredno izmirio sve poreske i druge zakonom propisane obaveze;

•          Ispravno popunjeni prijavni obrasci za učešće subjekta u programu.

 

Napomena: Ispred registrovanog subjekta prijavu za učešće u programu podnosi:

-           Ovlašteno lice za privredni subjekt pravno lice

-           Vlasnik za privredni subjekt fizičko lice.

 

Dodatni kriteriji za bodovanje prijava fizičkih lica (ovi kriteriji nisu eliminatorni te će se posebno bodovati):

 

•          Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni, odnosno u kojem samo jedan član ima zaposlenje. Zaposlenjem se smatra ukoliko član domaćinstva obavlja posao za koji uplaćuje poreze i doprinose iz zasnovanog radnog odnosa;

•          Podnosilac prijave živi u domaćinstvu koje ima 5 ili više članova domaćinstva;

•          Podnosilac je samohrani roditelj;

•          Podnosilac prijave je osoba mlađa od 35 godina starosti;

•          Podnosilac ima status osobe sa invaliditetom ili živi u domaćinstvu sa jednom ili više osoba koje imaju status osobe sa invaliditetom;

•          Podnosilac prijave je žena;

•          Inovativna djelatnost;

•          Kvalitet poslovne ideje.

 

Dodatni kriteriji za bodovanje prijava registrovanih subjekata (ovi kriteriji nisu eliminatorni te će se posebno bodovati):

•          Vlasnik subjekta je osoba mlađa od 35 godina starosti;

•          Vlasnik subjekta je žena;

•          Broj zaposlenih;

•          Inovativna djelatnost;

•          Kvalitet poslovne ideje;

•          Vlasnik subjekta ima status osobe sa invaliditetom ili zapošljava lica koja imaju status osobe sa invaliditetom;

 

5. Smjernice za prijavu i potrebna prateća dokumentacija

 

a) Nakon što Ministarstvo za privredu Zeničko-dobojskog kantona objavi poziv za podnošenje prijava, sva zainteresirana fizička lica i registrovani privredni subjekti mogu preuzeti odgovarajuće obrasce za prijavu u zgradi nadležne jedinice lokalne samouprave, lokalnim ispostavama zavoda za zapošljavanje, ili sa web stranica http://www.zdk.ba.

 

b) Fizička lica i registrovani privredni subjekti koji ispunjavaju potrebne uslove se pozivaju da dostave prijave, uključujući i svu potrebnu prateću dokumentaciju koja je navedena u nastavku, najkasnije do 05.05.2022. godine. Prijave se mogu dostaviti putem preporučene pošte, kurirske pošte ili lično u zgradu Vlade Zeničko-dobojskog kantona (protokol pošte kantona), koristeći ispod navedene podatke za adresiranje:

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU ZDK

KUČUKOVIĆI 2, ZENICA

JAVNI POZIV

PODRŠKA SAMOZAPOŠLJAVANJU I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U IT SEKTORU ZA KREIRANJE I IZVOZ DIGITALNIH RJEŠENJA

 

Dokaz da je prijava dostavljena u roku predstavlja datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.

 

Sve prijave koje se dostavljaju po osnovu ovog javnog poziva moraju biti predane u zatvorenoj koverti naslovljene na „JAVNI POZIV ZA PODRŠKU SAMOZAPOŠLJAVANJU I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U IT SEKTORU ZA KREIRANJE I IZVOZ DIGITALNIH RJEŠENJA“.

 

c) Obrasci s nepotpunim podacima će biti odbijeni (označiti s nulom (0) ako podaci nisu navedeni).

d) Prijave koje ne sadrže potrebnu prateću dokumentaciju se neće razmatrati.

 

Pored ispravno popunjenog i potpisanog obrasca za prijavu za učešće u „JAVNOM POZIVU ZA PODRŠKU SAMOZAPOŠLJAVANJU I PRIVREDNIM SUBJEKTIMA U IT SEKTORU ZA KREIRANJE I IZVOZ DIGITALNIH RJEŠENJA“ (str. 13-17), fizička lica koja se prijavljuju za učešće trebaju dostaviti prateću dokumentaciju, koja je navedena u nastavku.

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 05.05.2022. godine, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Naknadne dopune projektnog prijedloga, objašnjenja, obrazloženja i sl. dostavljeni nakon isteka roka se neće uzimati u obzir.

 

Popis prateće dokumentacije za fizička lica

 

1. Obavezna dokumentacija

•          Izvod iz matične knjige rođenih –original ili ovjerena kopija;

•          CIPS prijava (ne starija od 30 dana) –original ili ovjerena kopija;

•          Izjava o saglasnosti – potpisana i ovjerena od strane nadležnih organa (notar ili općina/gradska uprava);

•          Izjava da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa – potpisana i ovjerena od strane nadležnih organa (notar ili općina/gradska uprava);

•          Popunjena prijava o učešću podnosioca u programu 

 

 

2. Dodatna dokumentacija

•          Kućna lista za domaćinstvo podnosioca prijave sa datumom izdavanja iz perioda trajanja javnog poziva –original ili ovjerena kopija;

•          Ukoliko je osoba koja aplicira samohrani roditelj potrebno dostaviti sljedeće dokumente: Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece) – obična ili ovjerena kopija;

•          Ukoliko osoba koja podnosi prijavu ima status osobe sa invaliditetom, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet. Ukoliko podnosilac prijave nema status osobe sa invaliditetom, a živi u domaćinstvu u kojem jedan član ili više njih imaju status osobe sa invaliditetom, onda je potrebno dostaviti navedene dokumente za osobe sa posebnim potrebama iz domaćinstva – obična ili ovjerena kopija;

•          Potvrda sa nadležnog biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene punoljetne članove domaćinstva ne starija od 30 dana – original ili ovjerena kopija.

 

 

Popis prateće dokumentacije za registrovane privredne subjekte

 

1. Obavezna dokumentacija

•          Rješenje o registraciji subjekta – fizičkog lica ili rješenje o upisu u sudski registar subjekta – pravnog lica – original ili ovjerena kopija;

•          Potvrda o izmirenim direktnim porezima i obavezama prema uposlenima izdana od strane nadležne poreske uprave – original ili ovjerena kopija;

•          Potvrda o izmirenim indirektnim porezima izdana od strane Uprave za indirektno oporezivanje BIH (podnosi se samo u slučaju da je subjekt PDV obveznik) – original ili ovjerena kopija;

•          Potvrda da se subjekt ne nalazi u registru obveznika poreza na dodatu vrijednost (PDV) izdana od strane Uprave za indirektno oporezivanje BIH, podnosi se samo u slučaju da subjekt nije PDV obveznik – original ili ovjerena kopija;

•          Izjava o saglasnosti – potpisana i ovjerena od strane nadležnih organa (notar ili općina/gradska uprava);

•          Izjava da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa – potpisana i ovjerena od strane nadležnih organa (notar ili općina/gradska uprava).

•          Popunjena prijava o učešću podnosioca u programu 

 

 

2. Dodatna dokumentacija

•          Izvod iz matične knjige rođenih vlasnika subjekta – original ili ovjerena kopija;

•          Ukoliko vlasnik subjekta koji podnosi prijavu ima status osobe sa invaliditetom ili zapošljava osobu sa invaliditetom, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet (vlasnika ili zaposlene osobe) – original ili ovjerena kopija;

•          Spisak zaposlenih izdan od strane Porezne uprave Federacije BiH – ne stariji od dana objave Javnog poziva;

 

 

6.         Uloge i odgovornosti strana

Ministarstvo će pružiti podršku i tehničku pomoć odabranim korisnicima koja će se dodjeljivati u okviru raspoloživih sredstava projekta.

Svi podnosioci prijava po osnovu ovog javnog poziva će morati potpisati Izjavu o saglasnosti, kojom izražavaju svoju spremnost da zadovolje sljedeće zahtjeve (Izjava o saglasnosti dostupna u nastavku, str. 18):

•          pružanje svih relevatnih informacija na zahtjev Ministarstva;

•          učešće u obukama organiziranim od strane Ministarstva;

•          u slučaju da budu odabrani za dodjelu bespovratnih sredstava, osiguraju namjensko trošenje sredstava sukladno odobrenoj namjeni i odobrenim iznosima;

•          osiguraju aktivno i svrsishodno učešće tokom cjelokupne implementacije projekta i poštivanje svih ostalih dogovorenih obaveza i odgovornosti.

 

 

7. Proces odabira

Izbor korisnika pomoći po osnovu ovog javnog poziva će vršiti stručna Komisija Ministarstva (u daljem tekstu: Komisija).

Komisija će razmatrati prijave u skladu sa odredbama ovog javnog poziva. Rezultati o izboru korisnika projekta bit će objavljeni na web stranici Vlade ZDK http://www.zdk.ba i grada/općina.

Izbor korisnika na nivou JAVNOG POZIVA ZA PODRŠKU SAMOZAPOŠLJAVANJA I RAZVOJU START UP-a će se odvijati u dvije glavne faze kako slijedi:

 

Prva faza: Usklađenost i evaluacija prijava po kriterijima iz javnog poziva

•          Komisija za odabir provodi pregled prijava i pregled usklađenosti prijave s administrativnim zahtjevima:

-           Provjera da li su ispunjeni svi osnovni kriteriji;

-           Provjera da li je dostavljena sva potrebna dokumentacija.

•          Sačinjava listu podnosilaca prijava koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika iz formalno pravnih razloga (sa navođenjem razloga neuvrštavanja), koju Ministarstvo objavljuje na web stranici Kantona. Podnosilac prijave, u cilju zaštite svojih prava, može uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave navedene liste na web stranici Kantona. Nakon postupanja po svim prigovorima, Ministarstvo utvrđuje prijedlog odluke o izboru korisnika Programa sa iznosom sredstava, a odluku na prijedlog Ministarstva donosi Vlada. Odluka se objavljuje na web stranici Kantona.

 

Druga faza: Izrada konačne liste odabranih korisnika za učešće u specijalističkom programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća

•          Komisija za odabir će na osnovu dostavljenog projektnog prijedloga i raspoloživih informacija izvršiti vrednovanje i bodovanje pristiglih prijava te napraviti konačnu rang listu odabranih korisnika koji će učestvovati u programu razvoja poduzetništva i podršku osnivanja preduzeća.

 

VAŽNO:

U slučaju da se kroz proces evaluacije i verifikacije podataka iz prijava dođe do saznanja o lažnom predstavljanju i davanju netačnih informacija, podnosilac prijave će po automatizmu biti isključen iz projekta.

 

8. Evaluacija

Kako je i prikazano u sekciji 7. Proces odabira, sve dostavljene prijave po osnovu ovog javnog poziva će se ocjenjivati u dvije faze od strane Komisije, u skladu sa ispod propisanim kriterijima, pri čemu je svaka faza eliminatorna.Važno je napomenuti da će se faza odabira najboljih poslovnih ideja i dodjele grant sredstava realizovati u zavisnosti od vremenske dinamike implementacije trening programa i podnošenja biznis planova.

 

KORAK 1. OTVARANJE PRISTIGLIH PRIJAVA, PROVJERA ISPUNJENOSTI OSNOVNIH KVALIFIKACIONIH I ADMINISTRATIVNIH ZAHTJEVA I KRITERIJA

 

FIZIČKA LICA

U sklopu prve faze, po prijemu i otvaranju prijava fizičkih lica, ocjenjuju se sljedeći elementi:

•          Da li je prijava dostavljena u utvrđenom roku. Ukoliko nije, ista se automatski odbija.

•          Da li prijava ispunjava sve osnovne kvalifikacione i administrativne kriterije navedene u listi ispod. Ukoliko ne zadovoljava i ukoliko je odgovor na jedno od pitanja u tabeli ispod „NE“, prijava neće biti dalje razmatrana.

 

 

ISPUNJENOST OSNOVNIH KVALIFIKACIONIH KRITERIJA ZA FIZIČKA LICA

 

Provjera ispunjenosti osnovnih kvalifikacionih kriterija

DA

NE

Podnosilac prijave ima prebivalište na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona

 

 

Podnosilac prijave ima kvalitetnu poslovnu ideju i želi da se bavi vlastitim biznisom

 

 

Poslovna ideja je vezana za jedanu ili više djelatnosti u okviru IT sektora 

 

 

Podnosilac prijave do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa

 

 

Ispravno ispunjeni prijavni obrasci za učešće u programu

 

 

 

ISPUNJENOST ADMINISTRATIVNIH ZAHTJEVA I KRITERIJA ZA FIZIČKA LICA

 

Provjera ispunjenosti osnovnih administrativnih kriterija i dostavljene obavezne dokumentacije:

DA

NE

Izvod iz matične knjige rođenih

 

 

CIPS prijava

 

 

Ispravno popunjena prijava o učešću podnosioca u programu 

 

 

Ispravno popunjena i potpisana izjava o saglasnosti

 

 

Ispravno popunjena i potpisana Izjava da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa

 

 

 

Također, u ovoj fazi će se izvršiti provjera ispunjenosti dodatnih kriterija i dostavljene dodatne dokumentacije od strane fizičkih lica. Dodatni kriteriji nisu eliminatorni njihovo neispunjavanje ili djelimično ispunjavanje neće diskvalifikovati podnosioca iz procesa evaluacije. Lista ispunjenosti dodatnih kriterija i pripadajuće dokumentacije je kako slijedi:

 

 

Dodatna dokumentacija za fizička lica:

 

 

DA

 

NE

Kućna lista za domaćinstvo podnosioca prijave sa datumom izdavanja iz perioda trajanja javnog poziva

 

 

Dokaz da se radi o samohranom roditelju (smrtni list supruga/e, rješenje o razvodu i rodni list djeteta/djece)

 

 

Potvrda o statusu osobe sa invaliditetom ili da podnosilac živi u domaćinstvu sa osobom sa invaliditetom

 

 

Potvrda sa nadležnog biroa za zapošljavanje za sve nezaposlene punoljetne članove domaćinstva

 

 

 

REGISTROVANI PRIVREDNI SUBJEKTI

U sklopu prve faze, po prijemu i otvaranju prijava registrovanih subjekata, ocjenjuju se sljedeći elementi:

•          Da li je prijava dostavljena u utvrđenom roku. Ukoliko nije, ista se automatski odbija.

•          Da li prijava ispunjava sve osnovne kvalifikacione i administrativne kriterije navedene u listi ispod. Ukoliko ne zadovoljava i ukoliko je odgovor na jedno od pitanja u tabeli ispod „NE“, prijava neće biti dalje razmatrana.

 

 

ISPUNJENOST OSNOVNIH KVALIFIKACIONIH KRITERIJA ZA REGISTROVANE SUBJEKTE

 

Provjera ispunjenosti osnovnih kvalifikacionih kriterija

DA

NE

Subjekt je registrovan na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona

 

 

Subjekt nije stariji od 6 mjeseci od datuma objave ovog javnog poziva

 

 

Osnovna djelatnost subjekta je vezana za IT sektor  

 

 

Subjekt do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) u svrhu samozapošljavanja i/ili pokretanja biznisa

 

 

Subjekt je uredno izmirio sve poreske i druge zakonom propisane obaveze

 

 

Ispravno ispunjeni prijavni obrasci za učešće subjekta u programu

 

 

 

ISPUNJENOST ADMINISTRATIVNIH ZAHTJEVA I KRITERIJA ZA REGISTROVANE SUBJEKTE

 

Provjera ispunjenosti osnovnih administrativnih kriterija i dostavljene obavezne dokumentacije:

DA

NE

Rješenje o registraciji subjekta – fizičkog lica ili rješenje o upisu u sudski registar subjekta – pravnog lica

 

 

Potvrda o izmirenim direktnim porezima i obavezama prema uposlenima izdana od strane nadležne poreske uprave

 

 

Potvrda da se subjekt ne nalazi u registru obveznika poreza na dodatu vrijednost (PDV) izdana od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH (podnosi se samo u slučaju da subjekt nije PDV obveznik)

 

 

Potvrda o izmirenim indirektnim porezima izdana od strane Uprave za indirektno oporezivanje BiH (podnosi se samo u slučaju kada je subjekt PDV obveznik)

 

 

Ispravno popunjena prijava o učešću subjekta u programu

 

 

Ispravno popunjena i potpisana izjava o saglasnosti

 

 

Ispravno popunjena i potpisana Izjava da do datuma podnošenja prijave nije koristio bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) za realizaciju projektnog prijedloga

 

 

 

Također, u ovoj fazi će se izvršiti provjera ispunjenosti dodatnih kriterija i dostavljene dodatne dokumentacije od strane registrovanih subjekata. Dodatni kriteriji nisu eliminatorni njihovo neispunjavanje ili djelimično ispunjavanje neće diskvalifikovati podnosioca iz procesa evaluacije. Lista ispunjenosti dodatnih kriterija i pripadajuće dokumentacije je kako slijedi:

 

Dodatna dokumentacija za registrovane subjekte:

 

 

DA

 

NE

Izvod iz matične knjige rođenih za vlasnika subjekta

 

 

Potvrda o statusu osobe sa invaliditetom (vlasnika ili zaposlene osobe)

 

 

Spisak zaposlenih izdan od strane Porezne uprave Federacije BiH

 

 

 

KORAK 2. VREDNOVANJE

 

VREDNOVANJE I BODOVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA

Evaluacijska ljestvica

 

Dodatni kriteriji

Maksimalan broj bodova

Podnosilac prijave je osoba mlađa od 35 godina starosti

 

10

Podnosilac prijave je žena

10

Podnosilac živi u višečlanom domaćinstvu sa 5 i više članova

5

Podnosilac prijave je samohrani roditelj

5

Podnosilac ima status osobe sa invaliditetom ili živi u domaćinstvu sa jednom ili više osoba koje imaju status osobe sa invaliditetom

 

5

Podnosilac živi u domaćinstvu u kojem su svi članovi nezaposleni. Zaposlenjem se smatra ukoliko član domaćinstva obavlja posao za koji uplaćuje poreze i doprinose iz zasnovanog radnog odnosa:

a) Svi članovi nezaposleni

b) 1 član zaposlen2

c) 2 i više članova zaposleno

 

 

 

5

3

1

Kvalitet i inovativnost prezentirane poslovne ideje:

a) Ideja je vrlo kvalitetna i inovativna, sa značajnim tržišnim potencijalom. Ideja je jasno prezentirana te je budžet odlično koncipiran i opravdan, sa kvalitetnim narativnim opisom troškova – od 41 do 60 bodova;

b) Ideja je kvalitetna sa zadovoljavajućim tržišnim potencijalom. Ideja je dobro prezentirana te je budžet adekvatno koncipiran, zadovoljavajućeg nivoa tržišnog potencijala, sa odgovarajućim narativnim opisom troškova – od 11 do 40 bodova;

c) Ideja nije zadovoljavajućeg kvaliteta, limitiranog tržišnog potencijala. Ideja nije adekvatno prezentirana, budžet je nejasan – od 1 do 10 bodova;

d) Ideja je vrlo loša, bez tržišnog potencijala i loše prezentirana bez objašnjenja i budžeta – 0 bodova.

 

 

 

 

 

60

Ukupan broj bodova:

100

 

VREDNOVANJE I BODOVANJE PRISTIGLIH PRIJAVA REGISTROVANIH SUBJEKATA

Evaluacijska ljestvica

 

Dodatni kriteriji

Maksimalan broj bodova

Vlasnik subjekta je osoba mlađa od 35 godina starosti

 

10

Vlasnik subjekta je žena

10

Broj zaposlenih2:

5 i više

3-4

do 2

 

10

5

1

Vlasnik subjekta ima status osobe sa invaliditetom ili zapošljava lica sa invaliditetom

10

Kvalitet i inovativnost prezentirane poslovne ideje:

a) Ideja je vrlo kvalitetna i inovativna, sa značajnim tržišnim potencijalom. Ideja je jasno prezentirana te je budžet odlično koncipiran i opravdan, sa kvalitetnim narativnim opisom troškova – od 41 do 60 bodova;

b) Ideja je kvalitetna sa zadovoljavajućim tržišnim potencijalom. Ideja je dobro prezentirana te je budžet adekvatno koncipiran, zadovoljavajućeg nivoa tržišnog potencijala, sa odgovarajućim narativnim opisom troškova – od 11 do 40 bodova;

c) Ideja nije zadovoljavajućeg kvaliteta, limitiranog tržišnog potencijala. Ideja nije adekvatno prezentirana, budžet je nejasan – od 1 do 10 bodova;

d) Ideja je vrlo loša, bez tržišnog potencijala i loše prezentirana bez objašnjenja i budžeta – 0 bodova.

 

 

 

 

 

60

Ukupan broj bodova:

100

 

Prijave koje imaju manje od 40 bodova se neće uzeti u razmatranje. Nakon ocjenjivanja prijedloga u skladu sa iznad navedenim kriterijima, definirat će se preliminarna rang-lista u skladu sa ostvarenim brojem bodova. U slučaju nedovoljnog broja kandidata sa minimalnim brojem bodova, Ministarstvo zadržava pravo da uzme u obzir i kandidate sa manjim brojem bodova od minimuma. Nakon toga, u sklopu druge faze procesa selekcije, će se izvršiti procjena tačnosti informacija navedenih u obrascu za prijavu i izraditi konačna lista odabranih korisnika za učešće u programu obuke.

 

 

Snimi dodatak 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: