Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 11:49

Javni konkurs za raspodjelu sredstava nevladinim, neprofitnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju iz budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2022. godinu

Izvor: Večernje novosti, 22.06.2022.

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 96/17,36/19 i 61 /21), Odluke o LOD metodologiji, broj: 013-62.22/21-01 od 22.12.2021. godine, člana 75. Statuta Grada Istočno Sarajevo („Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj 20/17, 5/20 i 23/20) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava: finansiranje projekata nevladinim, neprofitabilnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz budžeta Grada Istočno Sarajevo broj: 22/4-022-02 od 31.03.2022. godine („Službene novine Grada Istočno Sarajevo", broj: 7/22 od 12.05.2022. godine), Gradonačelnik Grada Istočnr Sarajevo raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za raspodjelu sredstava nevladinim, neprofitnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju iz budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2022. godinu

 

I

Predmet Javnog konkursa je raspodjela dijela planiranih sredstava u iznosu od 35.000,00 KM iz Budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2022. godinu namijenjenih za finansiranje ili sufinansiranje projekata nevladinih, neprofitabilnim organizacijama i udruženjima građana, u daljem tekstu: nevladina udruženja.

 

II

Pravo učešća na Javnom konkursu za raspodjelu sredstava imaju sva nevladina udruženja i fondacije koji su registrovani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište u gradu Istočno Sarajevo i pretežni dio svojih aktivnosti realizuju na području grada Istočno Sarajevo.

Navedenim sredstvima budžeta Grada namijenjenim projektima nevladinih udruženja mogu se finansirati ili sufinansirati samo oni projekti neprofitabilnih organizacija, fondacija, koji se realizuju na području grada Istočno Sarajevo.

Sredstva će biti dodjeljena za projekte iz oblasti koje Grad odredi kao prioritetne prema strateškim dokumentima.

 

III

Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Grada u: Zgradi Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje br.14, kancelarija za Protokol, ili na www.gradistocnosarajevo.net

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neđe se razmatrati.

 

VI

Raspodjela sredstava budžeta Grada namijenjenih za projekte nevladinih udruženja utvrđuje se na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava: finansiranje projekata nevladinim, neprofitabilnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz Budžeta Grada Istočno Sarajevo. Pravilnik je objavljen na web  stranici Grada www.gradistocnosarajevo.net

 

Prijava na Javni konkurs podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Grada u: Zgradi Administrativnog centra Grada Istočno Sarajevo, ulica Stefana Nemanje br.14, kancelarija za Protokol, ili na \l/ev stranici Grada \lllll/.dgasP$Jospo$aga-jeuo.pe1.

Prijave koje ne budu dostavljene na propisanom obrascu neđe se razmatrati.

 

IV

Prijava treba da sadrži:

1.    Obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru

2.Pregled budžeta

3.Logički okvir

4.Plan aktivnosti i promocije

5.Plan potrošnje

6.Administrativni podaci o aplikantu

7.Finansijska identifikaciona forma

8.Izjava o podobnosti

9.Narativni budžet

10.Prijedlog projekta

 

V

Uz propisanu prijavu obavezno dostaviti:

1.Projekat koji se prijavljuje na Javni

konkurs

2.Izjavu ovlaštenog lica da aplikant nije dobio sredstva od drugog donatora ili iz drugih izvora u ukupnoj vrijednosti prijavljenog projekta

3.Rješenje o registraciji

4.Ovjerenu kopiju lične karte ovlaštenog lica

5.Jedinstveni indetifikacioni broj (JIB)

6.Opisani izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije.

7.Uvjerenje  o   izmirenim poreskim

8. Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih)

9. Završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilan stanja i bilan uspjeha), osim ako je udruženje registrovano u godini objavljivanja Javnog poziva

10.Podaci o osobama koje realizuju projekat (krađa biografija sa dokazima)

11. Drugi dokumenti koji mogu biti relevantni

 

VI
Raspodjela sredstava budžeta Grada namijenjenih za projekte nevladinih udruženja utvrđuje se na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava: finansiranje projekata nevladinim, neprofitabilnim organizacijama i udruženjima građana čiji se projekti finansiraju ili sufinansiraju sredstvima iz Budžeta Grada Istočno Sarajevo. Pravilnik je objavljen na \l/eB stranici Grada \l/\l/\l/.dgasI$1ospo$agajeuo.pe1.

 

VII

Prijave pristigle na Javni poziv razmatra Komisija za ocjenjivanje prema kriterijumima iz člana 8. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava: finansiranje projekata nevladinih, neprofitabilnih organizacija („Službene novine Grada Istočno Sarajevo" 7/22 od 12.05.2022. godine)

 

VIII

Neće se razmatrati projekti navedeni članom 6. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava: finansiranje projekata nevladinih, neprofitabilnih organizacija („Službene novine Grada Istočno Sarajevo" 7/22 od 12.05.2022. godine)

 

IX

Ustanove, udruženja, pojedinci iz oblasti kulture kojima su odobrenasredstva poosnovi odobrenih projekata podnose Odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti Izvještaj o realizaciji projekata sa Finansijskim izvještajem u zavisnosti od dužine trajanja projekta.

Javni konkurs za raspodjelu sredstava otvoren je 28 (dvadesetiosam) dana od dana objavljivanja. Prijava za Javni konkurs podnosi se u zatvorenoj i zapečađenoj koverti na adresu: Grad Istočno Sarajevo-Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti, sa naznakom „za raspodjelu sredstava Budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2022. godinu za nevladine organizacije", Stefana Nemanje 14,71 123, Istočno Novo Sarajevo, a predaje se u prijemnoj kancelariji Grada - Protokol, lično ili poštom.

 

XI

Odluka o raspodjeli odobrenih sredstava Budžeta Grada Istočno Sarajevo za 2022. godinu za projekte nevladinih, neprofitabilnih organizacija i udruženja građana biće objavljena na \l/ek> stranici Grada Istočno Sarajevo nakon donošenja Odpuke.

Broj:02-014-555/22.

Datum: 15.06.2022. god

Istočno Sarajevo

 

GRADONAČELNIK

Ljubiša Ćosić

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: