Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2022. 08:41

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Federalno ministarstvo okoliša i turizma

 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma („Službene novine Federacije BiH", broj: 49/22) Federalno ministarstvo okoliša i turizma, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH"

za 2022. godinu

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih u razdjelu 61, ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

 

II. NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM 1.

Promocija domaćeg turizma subvencioniranjem boravka građanima Federacije BiH u ugostiteljskim objektima koji pružaju usluge smještaja na području Federacije BiH u ukupnom iznosu od 2.000.000,00 KM.

 

SVRHA PROGRAMA:

Specifični - Promocija turističke ponude Federacije BiH subvencioniranjem turističkih paket aranžmana građanima Federacije BiH/ domaći turisti, putem vaučera; Mjerljivi - Broj građana Federacije BiH podržan vaučerima i broj ostvarenih noćenja u ugostiteljskim objektima putem vaučera;

Ostvarivi - Programska aktivnost realizirana u ugovorenom roku.

 

KORISNICI SREDSTAVA:

Pravna lica registrovana u Federaciji BiH koja pored ostalih aktivnosti posluju kao internet servisi za prodaju turističko - ugostiteljskih usluga, a ista su u 2021. godini realizovala više od 1.000 turističkih paket aranžmana putem online platforme i online plaćanja. Posredstvom ovih pravnih lica izdavat će se vaučeri punoljetnim građanima Federacije BiH/domaći turisti.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

-Iskustvo od najmanje godinu dana obavljanja poslova internet prodaje;

-Mogućnost plaćanja putem interneta;

-Ostvareno najmanje 1.000 prodatih turističkih paket aranžmana putem internet prodaje u toku 2021. godine:

Sredstva će se raspodijeliti svim pravnim licima u jednakim iznosima koji budu ispunjavali pored naprijed navedenih kriterija i formalno-pravne uslove iz javnog poziva.

Korisnici sredstava će staviti na raspolaganje punoljetnim građanima Federacije BiH vaučere, po principu: jedan vaučer u iznosu od 200,00 KM - jedan turistički paket aranžman u iznosu od najmanje 250,00 KM.

 

PROGRAM 2

Program podrške iznajmljivačima koji se bave iznajmljivanjem smještajnih kapaciteta (apartmani, studio apartmani, sobe u domaćinstvu, kuće za odmor kamp u domaćinstvu) u cilju proširenja i unapređenja smještajnih kapaciteta i infrastrukture u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima, u ukupnom iznosu od 300.000,00 KM.

 

SVRHA PROGRAMA:

Specifični - Proširenje smještajnih kapaciteta i poboljšanje kvaliteta postojećih usluga smještaja u ruralnim predjelima na području Federacije BiH; Mjerljivi - Broj podržanih iznajmljivača u ruralnim predjelima; Ostvarivi- Programska aktivnost realizirana u ugovorenom roku.

KORISNICI SREDSTAVA:

Iznajmljivači u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima koji imaju kategorizirane objekte (posjeduju Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, te vrsti i kategoriji objekta ili Rješenje nadležnog kantonalnog ili općinskog/gradskog organa) sa najmanje 20% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

•Broj postelja;    , ,, ,

•% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

Korisnici sredstava iz Transfera za razvoj turizma 2019. godine nemaju pravo prijave po ovoj Odluci.

 

NAJNIŽI I NAJVIŠI IZNOS ZA DODJELU:

-Najniži iznos po aplikaciji: 1.000,00 KM

-Najviši iznos po aplikaciji: 20.000,00 KM

 

PROGRAM 3.

Sufinansiranje umjetnog osnježavanja u okviru ski centara na skijalištima na području Federacije BiH, u ukupnom iznosu od 700.000,00 KM.

KORISNICI SREDSTAVA: Pravna lica registrovana u Federaciji BiH, koja upravljaju ski liftovima i posjeduju upotrebnu dozvolu za iste, te imaju najmanje 20 stalno zaposlenih osoba i obezbijeđeno najmanje 50% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost

projekta za koji aplicira.

 

SVRHA PROGRAMA:

Specifični - Poboljšanje turističke ponude u ski centrima kroz osniježavanje ski staza; Mjerljivi - Broj osniježenih ski staza;

Ostvarivi - Programska aktivnost realizirana u ugovorenom roku. KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

•Ukupno ostvareni prihod u 2021. godini;

•Broj zaposlenih;

•% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira

 

NAJNIŽI I NAJVIŠI IZNOS ZA DODJELU:

Najniži iznos po aplikaciji: 100.000,00 KM Najviši iznos po aplikaciji: 350.000,00 KM

 

PROGRAM 4.

Sufinansiranje promocije turističkih potencijala Federacije BiH kroz izradu i objavu promotivnih materijala u elektronskom i štampanom obliku na službenim jezicima Federacije BiH (web portala, dnevnih novina i magazina), koji doprinose boljoj informisanosti građana Federacije BiH/domaći turisti o raspoloživim turističkim ponudama, resursima i kapacitetima Federacije BiH, u iznosu od 500.000,00 KM

 

SVRHA PROGRAMA:

Specifični - Promocija turističkih potencijala Federacije BiH putem web portala, dnevnih novina i magazina;

Mjerljivi - Broj promotivnih materijala;

Ostvarivi - Programska aktivnost realizirana u ugovorenom roku.

 

KORISNICI SREDSTAVA:

Pravna lica registrovana za izdavačku ili srodnu djelatnost registrovana u Federaciji BiH, s jasno navedenim podacima o izdavaču i impressumu medija, sa najmanje 20% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji apliciraju.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

•Broj štampanih primjeraka jednog izdanja (tiraž);

•Čitanost web portala, dnevnih novina i magazina;

•Broj objavljenih promotivnih materijala iz oblasti turizma;

•Kvalitet i način realizacije medijskih sadržaja koji će biti producirani (kvalitet videa /snimci iz zraka, HD snimci kamere/ kvalitet fotografija);

•% učešća vlastitih sredstava u odnosu na vrijednost projekta za koji aplicira.

 

NAJNIŽI I NAJVIŠI IZNOS ZA DODJELU:

Najniži iznos po aplikaciji: 1.000,00 KM Najviši iznos po aplikaciji: 25.000,00 KM

Ukoliko se sredstva po pojedinim programima ne realiziraju, preusmjeravaju se na programe za koje postoje opravdani zahtjevi korisnika sredstava.

 

IV.UPUTSTVO ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Neophodna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu

>Obavezna dokumentacija za sve aplikante:

1.Popunjen aplikacioni Obrazac Prilog: I; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba (u zavisnosti od vrste programa);

2.Izjava o realizaciji projekta; Prilog: II; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba;

3.Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala; Prilog: III; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba;

4.Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama; Prilog: IV; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba;

5.Izjava o korištenim potporama male vrijednosti; Prilog: V; preuzeti sa web stranice: www.fmoit.gov.ba ;  

6.Ugovor ili potvrda o otvorenom bankovnom računu;

7.Izjava da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja programa ili projekta, ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za prekršaji/ili počinjenje krivičnog djela (sačiniti tekst izjave i ovjeriti kod nadležnog organa ili notara);

8.Izjava o sufinansiranju % vlastitog učešća u projektu(sačiniti tekst izjave i ovjeriti kod nadležnog organa ili notara).

 

>Obaveznu dokumentaciju aplikanata u zavisnosti od registracije podnosioca projekta, pored naprijed navedenih, čine i sljedeći dokumenti:

 

a) Pravne i fizičke osobe registrovane u Federaciji BiH dostavljaju:

1.Dokaz o registraciji kod nadležnog organa (Sud ili općina/grad);

2.Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici);

3.Uvjerenje         o izmirenim poreznim obavezama i doprinosima sa 31.5.2022. godine;

4.Uvjerenje o izmirenim PDV obavezama ukoliko je aplikant PDV obveznik sa 31.5.2022. godine.

 

b)Pojedinci - Iznajmljivači u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu u ruralnim predjelima:

1.Rješenje o ispunjavanju minimalno - tehničkih uslova vrsti i kategoriji objekta u domaćinstvu ili seoskom domaćinstvu za vrste objekata (sobe, apartmani, studio apartmani, kuće za odmor, kamp u domaćinstvu,) izdato od strane Federalnog ministarstvo okoliša i turizma ili Rješenje nadležnog kantonalnog ili općinskog/gradskog organa sa područja Federacije BiH;

2.Kopija lične karte;

3.CIPS-ova prijava o prebivalištu;

4.Izjava da se pružanje usluga smještaja u domaćinstvu i seoskom domaćinstvu vrši u ruralnim predjelima, a prema definiciji navedenoj u javnom pozivu, sa tačnom adresom i lokacijom na kojoj se nalazi domaćinstvo i seosko domaćinstvo (ovjerena od strane nadležnog organa);

5.Dokaz o uplaćenoj boravišnoj taksi za 2021. godinu u kantonima u kojima je uvedena obaveza plaćanja boravišne takse po osnovu kantonalnog propisa

- od ove obaveze izuzimaju se korisnici registrovani u 2022. godini;

6.Dokaz o izmirenom porezu na prihod od imovine za 2021. godinu, primjenjivo na domaćinstva i seoska domaćinstva registrirana do 31.12.2021. godine (od ove obaveze izuzimaju se korisnici registrirani u 2022. godini).

RURALNI TURIZAM definira se kao turizam koji obuhvata sve aktivnosti koje se obavljaju u ruralnom predjelu, a ne samo one koje bi se mogle definirati kao farmerski ili agroturizam. Najvažnija obilježja ruralnog predjela su : mirna sredina, odsustvo buke, očuvan okoliš, komunikacija s domaćinom, domaća hrana i upoznavanje sa poslovima na imanju. Ruralni turizam uključuje boravak na imanju te posebne oblike aktivnosti kao što su: odmor u prirodi, ekoturizam, pustolovni, sport, zdravstveni, kulturni turizam, hodanje, penjanje, jahanje, lov, ribolov i dr.

c)Obavezna dodatna dokumentacija po programima: PROGRAM 1:

1.Dokaz od najmanje godinu dana obavljanja poslova internet prodaje;

2.Referentna lista aplikanta;

3.Dokaz o mogućnosti plaćanja putem interneta;

4.Dokaz o prodatim turističkim paket aranžmanima putem internet prodaje u toku 2021. godine (najmanje 1.000).

 

PROGRAM 2:

Ukoliko se radi o proširenju smještajnih kapaciteta neophodno je dostaviti odgovarajuće dozvole (npr. Građevinska dozvola).

 

PROGRAM 3:

1.Dokaz o vlasništvu ili pravu raspolaganja ski žicama;

2.Upotrebna dozvola za upravljanje ski liftovima;

3.Spisak uposlenih sa 31.5.2022. godine izdat od strane Porezne uprave Federacije BiH;

4.Bilans stanja i uspjeha za 2021. godinu.

 

PROGRAM 4:

1.Spisak uposlenih sa 31.5.2022. godine izdat od strane Porezne uprave Federacije BiH;

2.Dokaz o broju štampanih primjeraka jednog izdanja (tiraž) u periodu od 1.1.2022.-31.5.2022. godine;

3.Dokaz o čitanosti web portala, dnevnih novina i magazina u periodu od 1.1.2022.-31.5.2022. godine;

4.Dokaz o broju objavljenih promotivnih materijala iz oblasti turizma;

5.Dokaz o kvalitetu i načinu realizacije medijskih sadržaja koji će biti producirani (kvalitet videa /snimci iz zraka, HD snimci kamere/ kvalitet fotografija i dr.)

 

V. OBAVEZE APLIKANTA (PODNOSIOCA ZAHTJEVA) Podnosilac zahtjeva apliciranjem na ovaj Javni poziv obavezuje se na sljedeće:

•Sve Izjave sa tekstom koje je sačinilo Ministarstvo treba da budu potpisane od strane odgovorne osobe - podnosioca zahtjeva, kao i ovjerene od strane općinskog organa ili notara;

•Priložena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji, koja ne može biti starija od šest (6) mjeseci, od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na web stranici Ministarstva;

•U slučaju da dostavljena dokumentacija nije ovjerena u skladu sa ovom uputom, prijava će biti odbačena;

•Prijedlozi projekata se podnose na jednom od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine.

 

NAPOMENE:

•Federalno ministarstvo okoliša i turizma će prilikom ocjenjivanja prijava, u programima gdje je to moguće, pri istim uslovima, uključiti načelo gender odgovornog budžetiranja i izvještavanja, te voditi računa o zastupljenosti mladih u projektima;

•Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom na jedan program;

•Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;

•Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana;

•Aplikant je obavezan da na prijavnom obrascu navedene tačne kontakt telefone, e-mail adrese te kontakt osobu u svrhu korespodencije sa Ministarstvom u svakoj fazi javnog poziva.

• Zahtjevi aplikanata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dobijena sredstva neće se razmatrati.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Popunjen aplikacioni obrazac s pratećom dokumentacijom dostaviti u originalnom primjerku A4 formata.

Aplikacioni obrazac mora biti popunjen na računam i dostavlja se uz prateću dokumentaciju u zatvorenoj koverti isključivo preporučenom poštom na sljedeću adresu:

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA Hamdije Čemerlića 2/111 71000 SARAJEVO

S naznakom:

Prijava na Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH 2022. godine"

PROGRAM BROJ: (navesti program)

Na poleđini koverte navesti:

-naziv subjekta;

-adresu i kontakt telefon;

Prijave dostavljene drugim putem (npr. lično, kao i putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Krajnji rok za podnošenje prijava je najmanje 15 dana od dana objave na web stranici Ministarstva odnosno do 8.7.2022. godine, što potvrđuje datum na otpremnici, poštanski žig ili priznanica.

Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje. Postupak dodjele sredstava

Federalna ministrica okoliša i turizma imenuje i razrješava stručne komisije za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava u skladu sa važećim propisima.

 

Prigovori

Podnosiocima prijave (aplikantima) po ovom Javnom pozivu ne dopušta se izjavljivanje prigovora.

Rok za donošenje odluke

Odluka o odabiru projekata po programima i dodjeli sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 30 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijava po Javnom pozivu.

 

Objava odobrenih projekata za sufinansiranje

Lista odobrenih projekata biti će objavljena na web stranici Ministarstva (www.fmoit.gov.ba)  u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

Postupak ugovaranja odabranih projekata

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa aplikantima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava sklopiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama, kao i o načinu i rokovima izvještavanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata.

 

NAPOMENA:

Aplikanti kojima budu odobreni projekti za sufinansiranje, biti će u obavezi dostaviti Ministarstvu bjanko mjenicu/e potpisanu/e i ovjerenu/e od strane pravnog, fizičkog lica ili iznajmljivača.

Ukoliko se aplikantu podrži projekat, u obavezi je da naznači da je projekat sufinansiran od strane Vlade Federacije BiH.

 

Način isplate sredstava

Konačnu isplatu sredstava vrši Federalno ministarstvo finansija putem trezora. Dinamika isplate sredstava zavisiti će od raspoloživih sredstava u Budžetu Vlade Federacije BiH.

Obaveze aplikanta o pravdanju dodijeljenih finansijskih sredstava

Dodijeljena sredstva je potrebno iskoristiti namjenski u roku koji će biti definisan ugovorom između aplikanta i Ministarstva.

Aplikant je obavezan Ministarstvu pružiti na uvid naknadno traženu dokumentaciju ili pojašnjenje.

Aplikant će dostaviti Ministarstvu finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava kojim dokazuje namjenski utrošak sredstava koja su mu doznačena, u skladu sa potpisanim Ugovorom.

Rok za implementaciju projekta je 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora sa Ministarstvom, odnosno od datuma uplate sredstava na račun aplikanta od strane Federalnog ministarstva finansija.

Postupak praćenja provođenja projekta

Postupak praćenja provođenja projekata vrši Komisija Ministarstva koju imenuje ministrica, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu, kao i 

uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

U toku provođenja Javnog poziva, Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene i dopune, ako to ocijeni potrebnim.

 

Dodatne informacije

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu se postaviti u terminu od 12 do 14 sati, na jedan od sljedećih brojeva Sektora za turizam i ugostiteljstvo: 726-728 726-729 726-730, 726-727 i 726-735.

Broj: 06-18-4-293/22

Sarajevo, 23.06.2022. godine

 

PRILOG I OBRAZAC P1

PRILOG I OBRAZAC P2

PRILOG I OBRAZAC P3

PRILOG I OBRAZAC P4

01 IZJAVA O REALIZACIJI PROJEKTA (I-1)

02 IZJAVA O NEOSUĐIVANOSTI I NEVOĐENJU POSTUPKA (I-2)

03 IZJAVA O NESUDJELOVANJU U KORUPTIVNIM RADNJAMA (I-3)

04 IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI (I-4)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: