Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 09:26

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vađenje materijala iz rijeke Bosne, Drine i Krivaje

Izvor: Oslobođenje, 28.06.2022.

Na osnovu Uredbe o načinu dodjele prava za vađenje materijala iz vodotoka („Službene novine Federacije BiH", broj: 58/15) i Odluke o utvrđivanju potrebe za vađenjem materijala iz rijeka Bosne, Drine i Krivaje „Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ RIJEKA BOSNE, DRINE I KRIVAJE

 

1.   PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog javnog poziva je dodjela prava za vađenje materijala iz vodotoka rijeka Bosne, Drine i Krivaje prema lotovima kako slijedi:

Grad Visoko:

LOT 1: na lokalitetu naselje Ozrakovići - tri lokacije do Mulića - 5.000 m3

LOT 2: na lokalitetu naselje Mulići - ada, Topuzovo polje - 2.400 m3

LOT 3: na lokalitetu naselje Mulići - šljunkara - 800 m3

Općina Kakanj:

LOT 4: na lokalitetu naselje Čatići - nizvodno od mosta kod BP Kameni petrol -1.500 m3

LOT 5: na lokalitetu naselje Doboj - nizvodno od mosta prema Vatrogasnom domu - 3.500 m3

LOT 6: na lokalitetu naselje Doboj - nizvodno od Vatrogasnog doma cca 500m, kod objekta Tursko-Bosanskog kulturnog centra - 7.000 m3

LOT 7: na lokalitetu naselje Karaulsko polje kod pilane „Silvestra" - 4.000 m3

LOT 8: na lokalitetu naselje Modrinje - lijeva obala odnosno naselje Bilješevo- desna obala - 12.000 m3

LOT 9: na lokalitetu naselje Tičići - Šehin vir nizvodno od mosta na autoputu - 5.000 m3

Grad Zenica:

LOT 10: na lokalitetu MZ Bilmišće - potez od Bojinog vira do „drvenog" mosta - 2.500 m3

LOT 11: na lokalitetu MZ Bilino polje, Kamberovića polje - nizvodno od Kamberovića mosta do Bilinopoljskog pješačkog mosta MZ Bilino polje,- Kamberovića polje - nizvodno od Kamberovića mosta do Bilinopoljskog pješačkog mosta - 5.000 m3

Općina Maglaj:

LOT 12: na lokalitetu uzvodno od gradskog mosta -1.000 m3

LOT 13: na lokalitetu nizvodno od gradskog mosta - ušće potoka Jandrošac i ostali lokaliteti - 2.000 m3

LOT 14: na lokalitetu Omerdino polje - 3.000 m3

LOT 15: na lokalitetu ušće rijeke Liješnice - 500 m3

LOT 16: na lokalitetu ušće rijeke Jablanice - 1.000 m3

Općina Zavidovići:

LOT 17: na lokalitetu Pjenovac - 4.200 m3

LOT 18: na lokalitetu MZ Brezik, uzvodno i nizvodno od lokalnog mosta - 7.650 m3

LOT 19: na lokalitetu Mlin Skroze - ispod visećeg mosta - 720 m3

LOT 20: na lokalitetu ušća rijeke Krivaje u rijeku Bosnu - 5.000 m3

Općina Foča u FBiH:

LOT 21: na lokalitetu Crna Stijena - 105 m3

 

Razlog vađenja materijala je: obezbjeđenje proticajnog profila, sprječavanje neželjenog meandriranja rijeka Bosne, Drine i Krivaje sa erozionim procesima na obalama i preduzimanje preventivnih mjera zaštite od poplava.

Predviđeni rok početka vađenja materijala: po potpisu ugovora i uvođenja Izvođača u posao. Predviđeni rok završetka vađenja materijala: 31.12.2022. godine.

Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova da posjeduje ili ima na raspolaganju minimalno sljedeću mehanizaciju:

Bager utovarivač 2 komada, Kiper kamion      4 komada.

Podaci o izdatoj prethodnoj vodnoj saglasnosti:

LOT 1 :

UP-

1/21 -

1 -40

-510

-5/21 od24.06.2022. godine

LOT 2 :

UP-

1/21 -

1 -40

-514

-5 /21 od 24.06.2022. godine

LOT 3 :

UP-

1/25-

1 -40

-513

-5 / 21 od 24.06.2022. godine

LOT 4 :

UP-

1/25-

1 -40

-419

-3/21 od 24.09.2021 godine

LOT 5 :

UP-

1/25-

1 -40

-424

-3/21 od 24.09.2021 godine

LOT 6 :

UP-

1/25-

1 -40

-423

-3 / 21 od 24.09.2021 godine

LOT 7 :

UP-

1/25-

1 -40

-421

-3/21 od 24.09.2021 godine

LOT 8 :

UP-

1/25-

1 -40

-420

-3 / 21 od 24.09.2021 godine

LOT 9 :

UP-

1/25-

1 -40

-422

-3 / 21 od 24.09.2021 godine

LOT 10:

UP-

1/21 -

1 40

-448

-3/21 od 05.10.2021 godine

LOT 11:

UP-

t/21-

1 -40

-449

-3 /21 od 05.10.2021 godine

LOT 12:

UP-

1/25-

1 -40

-382

-3/21 od 16.09.2021

LOT 13:

UP-

1/25-

1 -40

-385

-3/21 od 20.09.2021

LOT 14:

UP-

1/25-

1 -40

-383

- 3 / 21 od 17.09.2021

LOT 15:

UP-

1/25-

1 -40

-386

3/21 od 20.09.2021

LOT 16:

UP-

1/25-

1 -40

-387

-3/21 od 20.09.2021

LOT 17:

UP-

1/25-

1 -40

-375

-3/21 od 07.09.2021

LOT 18:

UP-

1 25

1 -40

-374

-3/21 od 07.09.2021

LOT 19:

UP-

1/25-

1 -40

-376

-3 / 21 od 07.09.2021

LOT 20:

UP-

1/25-

1 -40

-377

-3/21 od 07.09.2021

LOT 21:

UP-

17 25 -

1 -40

-349

-5/21 od 20.06.2022

 

 

2.            USLOVI UČEŠĆA

a.            Ponuđač uz svoju ponudu treba dostaviti sljedeću dokumentaciju:

I.             Naziv i tačnu adresu ponuđača

II.            Ovjeren izvod iz sudskog registra sa prilozima iz kojih se vidi da je ponuđač registrovan za obavljanje predmetnih radova,

III.          Uvjerenje o izmirenim poreskim direktnim i indirektnim obavezama sa stanjem uplata ne starijim od tri mjeseca od dana otvaranja ponuda,

IV.          Potvrda o izmirenim obavezama po osnovu posebnih vodnih naknada, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, koju na zahtjev ponuđača izdaje ,,AVP Sava" Sarajevo ili drugih nadležnih organa koji vrši prikupljanje gore navedenih prihoda,

V.           Izjava Ponuđača da će, ukoliko isti bude odabran kao najpovoljniji, dostaviti bezuslovnu bankovnu garanciju na iznos od 50%, od umnoška ponuđene jedinične cijene za PVN i količine materijala, koja će se definisati elaboratom kroz izdavanje vodne saglasnosti, prije početka izvođenja radova.

b.            Ponuđači trebaju uz ponudu dostaviti dokumentaciju kojom potvrđuju da ispunjavaju uslove tražene javnim pozivom za dostavu ponuda - Uslovi tehničke osposobljenosti izvođača radova,

c.            Podugovaranje nije dozvoljeno.

 

3. DOSTAVLJANJE PONUDA

a.   Ponude se dostavljaju na slijedeću adresu:

„Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo,

ul. Hamdije Cemerlića 39a

Orginal ponude treba biti otkucan ili napisan neizbrisivom tintom.

Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani, sa označenim stranicama. Svi listovi ponude trebaju biti parafirani ili potpisani od osobe, odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju ponuđača. Sve dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od ovlaštenih osoba.

b. Ponuđač dostavlja ponudu u orginalu na kojoj će jasno pisati: „ORIGINAL PONUDA". Originali ponude trebaju biti zapečaćeni" u neprovidnoj koverti, sa pečatom ili potpisom ponuđača, imenom i adresom ponuđača, na kojoj će stajati:

„PONUDA ZA VAĐENJE MATERIJALA IZ VODOTOKA"

- ne otvarati -

c. Ponuđači mogu izmjeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Agencija za vodno područje rijeke Save" Sarajevo mora biti obavještena u pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponuda prije isteka roka za podnošenje ponuda. Osim toga na koverti u kojoj se nalazi izjava ponuđača treba pisati slijedeće: „IZMJENE PONUDE" ili „POVLAČENJE PONUDE".

d. Rok za dostavljanje ponuda:

Krajnji rok za dostavljanje ponuda ističe 13.7.2022. u 10:30 sati. Otvaranje ponuda će biti 13.7.2022. u 11:00 sati.

Pozivaju se ovlašteni predstavnici ponuđača da prisustvuju javnom otvaranju ponuda, koje će se obaviti 13.7.2022. godine u 11:00 sati u "Agenciji za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, ul. Hamdije Čemerlića br. 39a / VIII sprat, velika sala.

4. KRITERIJI ZA DODJELU PRAVA ZA VAĐENJE MATERIJALA (UGOVOR)

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija, najvećeg iznosa ponuđene - posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka, iz člana 170. stav 4. Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH", broj 70/06), koji se plaća po m3 izvađenog materijala, tehnički zadovoljavajuće ponude. Visina ponuđene posebne vodne naknade (PVN) za vađenje materijala iz vodotoka ne može biti niža od 1,50 KM/m3 izvađenog materijala.

Ponuđači mogu ponuditi samo jednu cijenu. O cijeni se neće pregovarati.

5. OBAVEZE IZVOĐAČA RADOVA PRIJE POČETKA RADOVA

Prije vađenja materijala, izvođač radova je dužan:

a. Pribaviti vodnu saglasnost,

b.Osigurati izradu elaborata - dokumentacije koja se podnosi uz zahtjev za izdavanje vodne saglasnosti u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o vodama i propisa iz člana 107. Zakona o vodama,

c. Iskolčiti i osigurati profilne tačke početnog snimanja za kontrolu promjena nivelete korita i količina izvađenog materijala,         

d. Rješiti pitanje imovinsko-pravnih odnosa pristupnog puta od lokacije vađenja materijala iz vodotoka do lokacije deponovanja izvađenog materijala,

e. Ukoliko prvorangirani ponuđač prethodna pitanja ne tješi do predviđenog roka početka vađenja materijala, pravo na vađenje materijala dodjeljuje se drugorangiranom ponuđaču, uz poštivanje prethodno navedenih uslova.

 

6. OSTALE ODREDBE

a. Odluku o odabiru najpovoljnije prijave dobiti će svi ponuđači, u svakom slučaju, najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana otvaranja prispjelih prijava.

b.  U slučaju da dvije ili više prijava imaju isti ponuđeni iznos ugovor se zaključuje sa ponuđačem čija prijava je ranije zaprimljena.

c.  U slučaju da je nadležni organ u toku postupka nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili pođzakonskih akata, imate pravo uložiti prigovor nadležnom organu, u roku od 5 (pet) dana od dana prijema Odluke.

d. O prigovoru rješava direktor Agencije za vodno područje rijeke Save" Sarajevo, u roku od 8 (osam) dana.

e. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

f. Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/726-406 (Sektor za realizaciju projekata).

Prilog: Obrazac za dostavljanje ponude

Naziv ponuđača____

Ponuda broj_______

 

Redni broj

Opis stavke

Lotovi

Visina PVN / m3

1

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 1

 

2

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 2

 

3

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 3

 

4

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 4

 

5

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 5

 

6

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 6

 

7

Visina ponuđene'posebne vodne naknade u KM

LOT 7

 

8

Visina ponuđene posebne vodne" naknade u KM

LOT 8

 

9

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 9

 

10

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 10

 

11

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 11

 

12

Visina ponuđene .. osebne vodne naknade u KM

LOT 12

 

13

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 13

 

14

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 14

 

15

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 15

 

16

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 16

 

17

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 17

 

18

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 18

 

19

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 19

 

20

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 20

 

21

Visina ponuđene posebne vodne naknade u KM

LOT 21

 

 

 

Slovima:

Lot 1

Lot2

Lot 3

Lot 4

Lot 5

Lot 6

Lot 7

Lot 8

Lot 9

Lot 10

Lot 11

Lot 12

Lot 13

Lot 14

Lot 15

Lot 16

Lot 17

Lot 18

Lot 19

Lot 20

Lot 21

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: