Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.06.2022. 15:30

Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 28.06.2022.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BIH TUZLANSKI KANTON

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA

 

Na osnovu člana 43. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, drugi prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 10/20), člana 15. Odluke o sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-009371/22 od 21.06.2022. godine i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu sufinansiranja troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2022. godinu

 

I           Pravo učešća:

Pravo učešća za dodjelu finansijskih sredstava ima invalidski sportski klub u svrhu sufinansiranja trškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida u statusu sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/10, 8/13 i 6/18).

 

II         Uslovi za učešće po javnom pozivu:

(1)        Invalidskom sportskom klubu finansijska sredstva (u daljem tekstu:participacija) se mogu odobriti pod uslovom da:

a)         ima sjedište na području Tuzlanskog kantona,

b)         sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida koji imaju status sportiste u disciplini za koju se prijavljuje i/ili stručnih lica osposobljenih za rad u sportu,

c)         je registrovan u skladu sa odredbama člana 10. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 45/02 i 85/2007 - autentično tumačenje),

d)         je izmirio svoje obaveze po osnovu poreza i obaveznih doprinosa ili ima zaključen Sporazum o odgođenom plaćanju sa nadležnom poreskom upravom, koji se izvršava na način utvrđen tim sporazumom,

e)         ima aktivan transakcij ski račun,

f)          je opravdao namjenski utrošak dodijeljenih sredstava iz Budžeta Kantona u prethodnoj godini,

g)         se takmičenje realizuje u tekućoj godini za koju je podnesena prijava,

h)         je u prethodnoj godini osvojio medalje na međunarodnim sportskim priredbama,

i)          je u prethodnoj godini imao sportiste u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva na međunarodnim sportskim priredbama,

c)         je u prethodnoj godini osvojio medalje na takmičenjima državnog i federalnog nivoa,

d)         je u prethodnoj godini imao sportiste u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva na takmičenjima državnog i federalnog nivoa.

(2)        Pod međunarodnim sportskim priredbama podrazumjevaju se: paraolimpijske igre, paramediteranske igre, svjetska i evropska prvenstva, svjetska i evropski kupovi, svjetska i evropski mitinzi i turniri i regionalna prvenstva.

(3)        Pod medaljom smatraju se osvojene: zlatna, srebrena i bronzana medalja, osvojene ekipno ili pojedinačno, a što se dokazuje Biltenom takmičenja i diplomama za osvojena mjesta.

 

III        Ograničenje prava na participaciju

(1)        Pravo na participaciju nema invalidski sportski klub:

a)         čiji sastav čini manje od 50% ratnih vojnih invalida koji imaju status sportiste i/ili stručnih lica osposobljeni za rad u sportu,

b)         koji u prethodnoj budžetskoj godini za odobrena sredstva u propisanom roku nije opravdao utrošak doznačenih sredstava ili nije izvršio povrat nenamjenskog utroška istih,

c)         čija se prijava bazira na 51% ili više na investicijska ulaganja, izgradnju i adaptaciju objekata,

d)         čija prijava se zasniva na ostvarivanju vjerskih ciljeva,

e)         čiji su izdaci za rad invalidskog sportskog kluba veći od 10% od ukupne vrijednosti zahtjeva i

f)          čija se prijava zasniva na finansiranju plaća i drugih izdataka zaposlenika.

(2)        Pod izdacima za rad invalidskog sportskog kluba u smislu tačke e) stava (1) ovog člana podrazumjevaju se izdaci za: plaćanje struje, vode, ptt/internet usluga, zakupnine poslovnog prostora, naknade po osnovu radno pravnog statusa (plaće, topli obrok, prevoz, regres).

 

IV         Kriteriji za rangiranje prijava:

Rang lista se utvrđuje na osnovu ostvarenog broja bodova po osnovu sljedećih kriterija:

a)         rang sportske manifestacije u prethodnoj godini, u kojoj su osvojene medalje sa licima iz tačke I ovog javnog poziva,

b)         broj osvojenih medalja u prethodnoj godini na takmičenjima na međunarodnim sportskim priredbama sa licima iz tačke I ovog javnog poziva,

c)         broj sportista u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva u prethodnoj godini na međunarodnim sportskim priredbama,

d)         broj reprezentativaca u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva u prethodnoj godini,

e)         broj osvojenih medalja sa licima iz tačke I ovog javnog poziva u prethodnoj godini na takmičenj ima državnog i federalnog nivoa i

f)          broj sportista u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva u prethodnoj godini na takmičenjima državnog i federalnog nivoa.

 

V          Način prijave i potrebna dokumentacija

(1) Za učešće po javnom pozivu, invalidski sportski klub je obavezan priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.         prijavni obrazac na Javni poziv za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu (http://www.vladatk.gov.ba/),

2.         izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv na propisanom obrazcu (dostupna na web stranici Vlade Kantona (http://www.vladatk.gov.ba/), (Anex II)

3.         prijedlog projekta/programa isključivo na propisanom obrascu, (dostupan na web stranici Vlade Kantona (http://www.vladatk.gov.ba), (Anex III)

4.         rješenje o upisu u registar udruženja (fotokopija),

5.         uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,

6.         ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu,

7.         specimen potpisa lica odgovornih za finansije,

8.         odluka organa upravljanja udruženja o usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu godinu,

9.         izjava o rangiranim takmičenjima u prethodnoj godini na kojima su osvojene medalje sa licima iz tačke I ovog javnog poziva,

10.       plan (kalendar) takmičenja sportskih klubova za tekuću godinu za koji se traži participacija troškova,

11.       dokazi o osvojenim medaljama za lica iz tačke I ovog javnog poziva za I, II ili Ш mjesto i Bilten takmičenja, u prethodnoj godini na međunarodnim sportskim priredbama,

12.       spisak sportista koji su učestvovali u prethodnoj godini na međunarodnim sportskim priredbama, sa posebnim naznakom koja su lica sportisti u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva

13.       spisak svih reprezentativaca sa posebnom naznakom koji su reprezentativci u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva u prethodnoj godini,

14.       dokazi o osvojenim medaljama za lica iz tačke I ovog javnog poziva za I, II ili III mjesto i Bilten takmičenja, u prethodnoj godini na takmičenjima državnog i federalnog nivoa (diplome) i

15.       spisak o broju sportista koji su u prethodnoj godini učestvovali na takmičenjima državnog i federalnog nivoa, sa posebnom naznakom koji su sportisti u statusu lica iz tačke I ovog javnog poziva.

(2) Dokumenti iz stava (1) moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji a diplome sa međunarodnih sportskih priredbi mogu biti isprintane sa interneta uz originalnu potvrdu organizatora takmičenja o verifikaciji diplome.

 

VI         Korištenje participacije

(1)        Na osnovu istaknute konačne rang liste sa rangiranim invalidskim sportskim klubom zaključuje se ugovor u roku od 30 dana od dana isticanja iste na web-stranici Vlade Kantona.

(2)        Invalidski sporski klub koji u roku iz stava (1) ovog člana ne potpiše ugovor, smatra se da je odustao od participacije, izuzev u slučaju ukoliko iz opravdanih razloga nije u mogućnosti potpisati ugovor, o čemu dostavlja dokaz.

(3)        Svako korištenje odobrenih sredstva suprotno namjenama utvrđenim u ugovoru iz stava (1) ove tačke smatra se nenamjenskim utroškom.

(4)        Participacija se može koristiti za:

a)         nabavku sportskih rekvizita i opreme (lopte,dresovi i dr.);

b)         troškove prevoza na takmičenj e i trenažni proces,

c)         troškove osvježenja (bezalkoholni topli i hladni napici) za sportiste,

d)         troškove izrade banera i plakata,

e)         troškove prenoćišta za sportiste na gostovanju,

f)          zakup sale ili obj ekata za takmičenj e i trenažni proces prema ugovoru o zakupu,

g)         naknada sudijama i delegatima na takmičenju,

h)         novčane nagrade za osvoj ena mj esta na takmičenju i

i)          pehare, plakete i medalj e za osvoj ena mj esta na takmičenju.

(5)        U realizaciji odobrenih sredstava invalidski sportski klub 20% sredstava, od ukupno odobrenog iznosa, može koristiti za ostale troškove koji nisu navedeni u stavu (4), uz obavezu pravdanja istog odgovarajućim dokaznim sredstvima, u skladu sa propisom Ministarstva kojim se reguliše predmetna oblast.

(6)        Participacija se ne može koristiti za:

a)         troškove reprezentacije (hrana, alkoholna pića),

b)         nadoknade za rad licima kroz plaće i topli obrok,

c)         naknadu za rad i učešće na takmičenjima i

d)         naknade ishrane i pojačanu ishranu u trenažnom procesu i takmičenjima.

 

VII       Podnošenje izvještaja o namjenskom utrošku sredstava

(1)        Ministarstvo prati realizaciju prijava i obavlja kontrolu utroška participacija dodijeljenih invalidskim sportskim klubovima, uz obavezu da izdaci participacije moraju biti pravdani bezgotovinski.

(2)        Invalidski sportski klub obavezan je Ministarstvu dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sredstava u roku od 30 dana od dana okončanja aktivnosti koje se participiraju.

(3)        Prilikom dostavljanja finansijskog izvjestaja iz stava (2) ove tačke, na originalnim računima (fakturama) koje su plaćene sredstvima Ministarstva, obavezno sačiniti naznaku: "Ovaj izdatak je izmiren iz sredstava Ministarstva za boračka pitanja TK", te isto potpisati i ovjeriti pečatom.

(4)        Invalidski sportski klub koji ne opravda utrošak doznačenih sredstava iz stava (1) ove tačke, participaciju za narednu aktivnost (takmičenje i/ili manifestaciju) neće dobiti.

(5)        Invalidski sportski klub koji nije izvrši povrat nenamjenski utrošenih doznačenih sredstava, ne može učestvovati u narednom javnom pozivu.

 

VIII Rok za podnošenje prijave

(1)        Prijavni obrazac, prijedlog projekta/programa i izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu mogu se preuzeti na na web-stranici Vlade kantona i Ministarstva (http://www.vladatk.gov.ba/).

(2)        Prijava na javni poziv, sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se putem Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, Ministarstvu za boračka pitanja, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na adresu:

Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave Ulica Fra Grge Martića broj: 8.

- Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona-

[sa naznakom]

"Prijava na Javni poziv za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u sufinansiranju troškova učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu

Tuzlanskog kantona za 2022. godinu "

(3) Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno, od 28.06.2022. godine do 19.07.2022. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA TUZLANSKOG KANTONA

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: