Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.06.2022. 13:03

Javni poziv za dodjelu sredstava iz Programa mjera dijagnostičkih ispitivanja životinja na području epizootioloških jedinica u HNK za 2022. godinu

Izvor: Akta.ba, 24.06.2022.

Na osnovu Odluke Vlade HNK o davanju suglasnosti na Program utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „Transferi u veterinarstvu" za 2022. godinu broj: 01-1¬02-1466/22 od 3-1.05.2022. godine, Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko-neretvanskog kantona objavljuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu sredstava iz Programa mjera dijagnostičkih ispitivanja životinja na području epizootioloških jedinica u HNK za 2022. godinu

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava ~ projektnih prijedloga za dodjelu novčanih sredstava Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Hercegovačko- neretvanskog kantona (u daljem tekstu Ministarstvo) s pozicije 37010004 „Transferi u veterinarstvu" za 2022. godinu broj: 01-1-02-1466/22 od 31.05.2022. godine, ekonomski kod 613900 „Ugovorene i druge posebne usluge".

 

II KRATAK OPIS PROGRAMA, CILJEVI PROGRAMA

Javni poziv se raspisuje u cilju dodjele sredstava za provođenje Programa mjera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kojima će se utvrditi postoji li prisutnost bruceloze kod malih preživara na području HNK i screening stada na bolest bruceloze, a iznos predviđen za provođenje ovih mjera je 60% od ukupnog iznosa predviđenog Programom utroška novčanih sredstava utvrđenih Budžetom HNK za 2022. godinu za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede s pozicije „Transferi u veterinarstvu" broj: 01-1¬02-1466/22. Rezultat Programa biće čvrsta osnova za održavanje povoljnog statusa zdravlja životinja u Hercegovačko-neretvanskom kantonu kao i za daljnje smjernice u nastavku borbe protiv bruceloze do njenog konačnog iskorjenjivanja. Mjerama Programa utvrdit će se da li postoji prisutnost uzročnika američke gnjiloće pčelinjeg legla, te uzročnika nosemoze i varoze pčela, a iznos za provođenje ovih mjera je 40% od ukupnog iznosa. Na osnovu dijagnostičkih ispitivanja propisanih Programom, a koje se odnose na patogene pčela dobit će se realna slika stanja i zdravlja pčelinjih zajednica na području kantona, a to bi uveliko koristilo razvijanju strategije razvoja pčelarstva, ali i ostalih programa i aktivnosti u ovoj gospodarskoj grani.

 

III UKUPNI IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA

Sredstva za dodjelu su osigurana Budžetom HNK za 2021. godinu na poziciji 37010004 „Transferi u veterinarstvu" za 2022. godinu broj: 01-1-02-1466/22 od 31.05.2022. godine, ekonomski kod 613900 „Ugovorene i druge posebne usluge", u iznosu od 100.000,00 (stotinu hiljada konvertibilnih maraka).

 

IV PRAVO SUDJELOVANJA U JAVNOM POZIVU

Pravo prijave na Javni poziv imaju sve veterinarske organizacije na području HNK na osnovu kriterija dodjele Područja djelovanja veterinarskih stanica u HNK, a sukladno Pravilniku o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja(„Službene novine FBiH", broj 05/16).

 

V SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM POZIVU

Da bi komisija za odabir korisnika sredstava uzela u razmatranje prijavu podnosilac zahtjeva mora da ispuni sljedeće uslove:

a)Zahtjev za sudjelovanje u Javnom pozivu

Pod ovim se podrazumijeva uredno popunjen obrazac - zahtjev za prijavu na Javni poziv, u

kojem mora biti sažet opis programa i cilj programa, te navedeni, osnovni podaci koji se

traže od podnosioca zahtjeva (naziv podnosioca zahtjeva, adresa sjedišta, zakonski

zastupnik, kontakt osoba, identifikacijski broj (broj poreznog obveznika), transakcijski

broj/ naziv banke i iznos sredstava koji se traže za realizaciju programa.

Zahtjev za prijavu na Javni poziv mora biti ovjeren potpisom i pečatom od strane ovlaštene

osobe.

Obrazac zahtjeva za prijavu na Javni poziv se preuzima sa web stranice Ministarstva www.mpsv-hnz-k.ba.

b)opći prilozi Lista općih priloga

-Ispunjene obaveze plaćanja poreza i doprinosa.

-Da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenog za zastupanje i voditelja programa ne vodi krivični postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaj i/ili počinjenje krivičnog djela.

c)posebni prilozi Lista posebnih priloga

-Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o dodijeljenom području djelovanja

-Rješenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK o obavljanju veterinarske djelatnosti

 

VI KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVA I ODABIR KORISNIKA

Sredstva iz tačke III Javnog poziva rasporedit će se prema slijedećim kriterijima:

1.Broj malih preživara i broj registrovanih košnica na područjima djelovanja pojedinih veterinarskih organizacija

2.Visina sredstava predviđena Programom mjera dijagnostičkih ispitivanja životinja na području epizootioloških jedinica u HNK za 2022. godinu u jednakom procentu za svako područje djelovanja

Vrednovanje po osnovu kriterija za veterinarske organizacije će se vršiti verifikacijom pristigle dokumentacije.

 

VII ROKOVI (TRAJANJE POZIVA), NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Rok trajanja poziva i konsultacija je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva u dnevnom listu.

Zahtjevi (prijave) se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, Hrvatske mladeži bb, 88 000 Mostar

sa naznakom NE OTVARATI - Javni poziv za dodjelu sredstava iz programa mjera dijagnostičkih ispitivanja životinja na području epizootioloških jedinica u HNK za 2022. godinu.

Nakon odabira veterinarskih organizacija pristupit će se potpisivanju ugovora pojedinačno sa svakom organizacijom.

 

VIII NAČIN OBJAVE POZIVA I DOKUMENTACIJE VEZANE ZA POZIV

Skraćeni tekst Javnog poziva objavljuje se u dva dnevna lista, a integralni tekst istog na službenoj stranici Ministarstva www.mpsv-linz-k.ba.

Dokumentacija vezana za Javni poziv može se preuzeti sa službene stranice Ministarstva i u Sektoru za veterinarstvo koja je u sastavu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK, adresa Hrvatske mladeži bb, 88 000 Mostar. Komisija zadržava pravo da obavijesti prijavljene veterinarske organizacije o eventualnoj dopuni dokumentacije.

 

IX ZAVRŠNE ODREDBE

Postupak pregledanja prijava za dodjelu sredstava iz Javnog poziva provodi Sektor veterinarstva u okviru ovog Ministarstva, koja će utvrditi formalnu ispravnost istih u smislu njihove blagovremenosti, potpunosti i urednosti.

Ministar će imenovati Komisiju koja će na osnovu kriterija datih u Javnom pozivu provesti odabir pristiglih pravovaljanih i blagovremenih prijava. Nakon provedenog postupka Ministarstvo će zaključiti ugovor o provođenju aktivnosti vezanih za Program kojim će se detaljno urediti međusobna prava i obaveze Ministarstva i korisnika kojima su sredstva odobrena.

Komunikacija se može ostvariti pozivom na broj telefona 036-445-919 ili putem maila ministarstvopolihn@gmail.com.

 

X SPREČAVANJE SUKOBA INTERESA

Svaki član komisije bit će isključen iz postupka dodjele sredstava ukoliko se utvrdi da je u sukobu interesa u odnosu na podnosioce prijave.

Podnosioci prijave imaju mogućnost da Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK prijave sumnju na postojanje sukoba interesa, a navedeno Ministarstvo će odlučiti po svakoj prijavi.

 

Broj: 11-04-20-1094-2/22

Mostar, 20.06.2022. godine

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: