Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.07.2022. 09:54

Javni konkurs za izbor najpovoljnijih projekata u oblasti poboljšanja položaja mladih grada Prijedora

Izvor: Akta.ba, 01.07.2022.

Broj: 02-40-3805/22

Datum: 1.7.2022. godine

 

Na osnovu člana 82. stav 3. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21), člana 89. Statuta grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 12/17) i člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za projekte mladih („Službeni glasnik Grada Prijedor", broj: 5/18), Gradonačelnik Grada Prijedor, raspisuje

 

JAVNI КONКURS

 

za izbor najpovoljnijih projekata u oblasti poboljšanja položaja mladih grada Prijedora

 

1.Javni konkurs se raspisuje za finansiranje/sufinansiranje projekata omladinskih organizacija i neformalnih grupa mladih, u sljedećim oblastima:

-Izgradnja urbanog omladinskog sektora,

-Poboljšanje položaja mladih u ruralnim sredinama,

-Aktivnosti koje podstiču mlade na demokratiju i toleranciju,

-Кreativno izražavanje mladih kroz kulturan rad i različite oblike umjetnosti (muzika, književnost, strip, slikarstvo, alternativni oblici i kreativna industrija),

-Aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i zdravom stilu života,

-Podrška zapošljavanju i mobilnosti mladih (obrazovna, kulturna, sportska i turistička) i

-Promovisanje volonterskih aktivnosti i aktivnog učešća mladih.

 

2.Aplikanti koji se prijavljuju na Javni konkurs mogu aplicirati samo sa jednim projektom. Vremenski period za realizaciju projekata je do 31.12.2022. godine.

Prijava treba da sadrži sljedeće dokumente (original ili ovjerene kopije):

 

a)za omladinske organizacije:

-Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim omladinska organizacija konkuriše na raspisani konkurs,

-Rješenje o registraciji omladinske organizacije,

-Uvjerenje o poreskoj registraciji - JIB,

-Bilans stanja i bilans uspjeha ovjeren od APIF-a,

-Transakcijski račun organizacije (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke) i

-Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.

 

b)za neformalne grupe:

-Popunjen Obrazac za pisanje prijedloga projekta kojim neformalna grupa konkuriše na raspisani konkurs,

-Rješenje o registraciji omladinske organizacije sa područja Grada Prijedora, koja daje administrativnu podršku neformalnoj grupi,

-Bilans stanja i bilans uspjeha omladinske organizacije koja daje administrativnu Podršku, ovjeren od APIF-a, -Partnerski ugovor između neformalne grupe i omladinske organizacije,

-Transakcijski račun omladinske organizacije koja daje administrativnu podršku (kopija ugovora sa bankom ili potvrda banke) i

-Za projekte koji se provode u školama dostaviti pisanu saglasnost direktora škole.

 

3.Obrazac za pisanje prijedloga projekta dostupan je na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor (www.prijedorgrad.org ) i može se preuzeti u Odjeljenju za društvene djelatnosti (kancelarija 67).

 

4.Prijave na konkurs, sa potrebnom dokumentacijom, dostavljaju se u zatvorenoj koverti i predaju na protokol Grada Prijedor ili putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, sa naznakom „Кomisija za dodjelu sredstava za mlade", 79102 Prijedor, Trg Oslobođenja br. 1. Prijave na konkurs mogu se podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org ), s tim da su podnosioci prijava, koji na ovaj način apliciraju na konkurs, u obavezi da do kraja konkursnog roka dostave potrebnu dokumentaciju Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

5.Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana posljednje objave Javnog konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

6.Javni konkurs će biti objavljen u sedmičnom listu „Кozarski vjesnik" i na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedor (www.prijedorgrad.org ).

 

Obrazac za pisanje prijedloga projekta za omladinske organizacije/neformalne grupe mladih

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: