Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.02.2023. 12:50

Javni poziv za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane lokalitet Vukeljići u općini Fojnica

Izvor: Akta.ba, 09.02.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

Ministarstvo privrede

 

UPI-05-13-127/03

Travnik, 03.02.2023.g.

 

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09, 6/13,9/15, 7/20 i 10/21) i Odluka Vlade SBK o pokretanju postupaka za dodjelu koncesije za izgradnju solarne elektrane „Vukeljići“ u općini Fojnica, broj: 01-11.7-602/23 od 26.01.2023. godine Ministarstvo privrede objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane lokalitet  „Vukeljići“ u općini Fojnica

(po samoinicijativnoj ponudi) – S 3/23

 

 

1.Predmet koncesije

Predmet koncesije je dodjela koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrana na lokalitetu „Vukeljići“ u općini Fojnica ukupne snage 671 kW.

 

2.Vrijeme dodjele koncesije

Koncesija se dodjeljuje za period do 30 (trideset) godina, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

 

3.Lokalitet eksploatacije

Širi lokalitet je: Vukeljići, općina Fojnica.

Lokacija površine k.č. 1378/2, 1379, 1380, 1381 i 1382 „Jelezova ravan“ te k.č. 2025 „Bašća“ k.o. Pridola površine 6.363 m2 je definirana na situacijskoj karti terena iz samoinicijativne ponude, koja će ponuđačima biti data na uvid.

 

4. Pravo sudjelovanja

Pravo učešća na javnom pozivu imaju pravne osobe osnovane u skladu s posebnim zakonima Federacije BiH, registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva i imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

 

5. Obaveze koncesionara

Koncesionar se obavezuje slijedeće:

- Projekovati i izgraditi fotonaponsku elektranu koje će koristiti u skladu sa odredbama važećih propisa kojima je regulisana oblast korištenja OIE i da će riješiti imovinsko pravne odnose prije ulaska u posjed, pribaviti propisane dozvole i  saglasnosti u skladu sa važećim propisima.

 

6. Ponuda iznosa i načina plaćanja naknade za koncesiju

Koncesija se dodjeljuje uz naknadu za koncesiju najmanje 1,5% ukupne vrijednosti proizvedene električne energije obračunate na osnovu trenutno važeće otkupne cijene za obnovljive izvore energije (OIE).

 

7. Obavezni uslovi i standardi za vršenje djelatnosti.

Koncesionar se obavezuje da će se prilikom  projektovanja, građenja i eksploatacije FNE, pridržavati svih zakonskih propisa i standarda kojima je regulisana oblast korištenja OIE, prostornog uređenja i građenja, korištenja zemljišta, vodoprivrede, šumarstva zaštite okoline i zaštite na radu i dr.

 

8. Uslovi  prestanka i raskida ugovora o koncesiji

Prestanak i raskid ugovora o koncesiji regulisani su članovima 21. i 22. Zakona o koncesijama, kao i drugim pozitivnim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast.

 

9. Informacija o pravu nadzora nadležnih organa o izvršenju koncesije

Nadzor u izvršavanju ugovora o koncesiji kao i odredbi Zakona o koncesijama vrše nadležna ministarstva davaoca koncesije  u okviru svojih nadležnosti, shodno članu 23. Zakona o koncesijama SBK

 

10. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži elemente propisane članom 7. Zakona o koncesijama, te članovima 8., 11. i 12. Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede, te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novine SBK, broj 12/09), odnosno ponuda se sastoji iz dva dijela:«Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude».

«Tehnički dio ponude» treba da sadrži:

-              naziv i tačnu adresu ponuđača (mjesto, ulica, broj, telefon, kontakt osoba i drugi podaci koji mogu poslužiti za efikasnije komuniciranje),

-              Rješenje o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima ili ovjerenu kopiju drugog akta kojim se dokazuje da podnosilac ponude ima pravo obavljati djelatnost koja je predmet koncesionog zahtjeva,

-              ovjerenu kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji / Uvjerenja o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost,

-              potvrdu nadležnog organa o redovnom plaćanju poreza kao i redovnom plaćanju doprinosa za zaposlenike za PIO/MIO i zdravstveno osiguranje,

-              izjavu ponuđača da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine do momenta objavljivanja ovog Javnog poziva, odnosno za korisnike koncesije potvrdu o redovnom plaćanju naknade za koncesiju,

-              uvjerenje nadležnog suda da odgovorno lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano zbog kršenja propisa kojima se sankcionišu krivična djela iz oblasti privrede, privredni prijestupi, odnosno prekršaji iz oblasti privrede,

-              uvjerenje nadležnog suda da ponuđač nije pod stečajem ili likvidacijom,

-              listu referenci ponuđača (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima),

-              kvalifikaciona struktura zaposlenih kadrova i njihove reference i

-              popis raspoložive opreme ponuđača.

«Finansijski dio ponude» treba da sadrži:

-              izjavu o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju,

-              instrument osiguranja plaćanja naknade za koncesiju (ovjerena mjenica),

-              pismo poslovne banke da je bonitet firme takav da može obezbijediti kreditna sredstva u iznosu ukupne vrijednosti projekta,

-              studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje će biti sadržani i očekivani uticaji cijelog projekta na okolinu sa mjerama da se oni otklone ili minimiziraju (član 7. Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede,te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Službene novine SBK broj 12/09),

-              ovjerenu kopiju bilansa stanja i bilansa uspjeha za zadnja  dva izvještajna perioda i

-              dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom pozivu.

Napomena: Sve cijene i naknade moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM).

Ne dostavljati dokumentaciju partnerskih firmi jer ista neće biti predmet bodovanja.

Dostavljena dokumentacija ne vraća se ponuđačima.

 

11. Način dodjele koncesije

Koncesija se dodjeljuje prema sistemu B.O.T. (Build, Operate, Transfer - izgradi, upravljaj, prenesi) tako da će koncesionar, nakon proteka vremena na koje je dodijeljena  koncesija, prenijeti izgrađene objekte, postrojenja i pripadajuću dokumentaciju na Srednjobosanski kanton.

 

12. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude:

Ocjenjivat će se samo one ponude koje u potpunosti udovoljavaju svim uslovima Javnog poziva, a na osnovu ukupnog broja bodova – maksimalan broj bodova je 100:

 

-              visina naknade za koncesiju

do 50 bodova

-              pokazatelj finansijskog stanja ponuđača 

do 15 bodova

-              iznos i vrsta investicije u programu

20 bodova

-              reference stečene u obavljanju radova koji su predmet koncesije

do 15 bodova

 

13. Podnošenje ponuda

Naknada za sudjelovanje u javnom pozivu je 3.000,00 KM bez prava povrata.

Naknada se uplaćuje na račun budžeta SBK broj: 338-000-220-500-300-5 kod UniCredit  banke d.d., vrsta prihoda 721119,  poziv na broj 0001501001, budžetska organizacija 1501001.

Pismena ponuda (prikladno uvezana) se podnosi, na jednom od službenih jezika u BiH, u zapečaćenoj omotnici na kojoj je naznačena šifra javnog poziva (S 3/23) i naznakom «PONUDA – NE OTVARAJ» na adresu: Ministarstvo privrede, ul. Stanična 43. 72270 Travnik.

U zatvorenoj koverti sa ponudom dostavljaju se dvije zatvorene koverte sa naznakom «Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude».

Ponuda se podnosi Ministarstvu neposredno ili preporučenom poštom.

Sve dodatne informacije, zainteresovani ponuđači mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br.16. Kontakt osoba Nijaz Seferović.

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijave podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u skladu sa rokom iz prethodnog stava.

Bilo koja ponuda koja se primi nakon propisanog roka biće vraćena ponuđaču neotvorena.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

14. Postupak izbora najpovoljnije ponude

Postupak izbora najpovoljnije ponude vršit će Komisija u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novine SBK, br: 12/09).

 

15. Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda obavit će se u zgradi Ministarstva privrede, ulica Prnjavor br.16. u Travniku.

O datumu otvaranja ponuda ponuđači će biti obaviješteni na adresu ponuđača sa omotnice ponude ili na broj telefona sa omotnice ponude.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuđača uz predočavanje ovlaštenja, predstavnici sredstava javnog informisanja i zaposlenici Ministarstva privrede.

Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju, zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br.16., tel:++387/30 511-217; fax:++387/30 511-729, e-mail: min.priv@bih.net.ba, kontakt osoba: Nijaz Seferović.

 

Ministarstvo privrede neće snositi nikakvu odgovornost prema učesnicima postupka, niti snositi nikakve troškove učesnika postupka.

 

Prispjela dokumentacija tokom ovog postupka  neće se vraćati.

 

                                                                                             

M I N I S T A R

Nisvet Hrnjić

 

 

JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda radi dodjele koncesija za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje fotonaponske elektrane lokalitet „Vukeljići“ u općini Fojnica (po samoinicijativnoj ponudi) – S 3/23

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: