Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.03.2023. 09:53

Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 07.03.2023.

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANIE, MLADE, NAUKU, KUL TURU I SPORT

 

Broj:10-11-375-5/23

Goražde, 06.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 48. Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde za 2023.godinu („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde", broj: 01/23), člana 12. Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Kantona („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde", broj: 9/13 i 13/13), a u skladu sa Uredbom o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju/sufinansiraju iz Budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde", broj: 6/16 i 12/16) i Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) — Tekući transfer za kulturu za 2023. godinu broj: 10-11-375-2/20 od 13.02.2023. godine, Ministarstvo za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport, r a s p i s u j e:

 

J A V N I P O Z I V

za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) - Tekući transfer za kulturu za 2023. godinu

 

I.             Predmet Javnog poziva

Predmet Javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) - Tekući transfer za kulturu za 2023.godinu (u daljem tekstu: Program) i to:

a)  Podrška razvoju kulture i afirmisanje kulturnih vrijednosti na području Bosansko - podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton).

b)  Podrška razvoju i afirmaciji tehničke kulture na području Kantona.

 

II.            Pravo prijave na javni poziv

Pravo prijave na javni poziv pod tačkom I. stav a). ovog Javnog poziva imaju pravna lica, i to:

-              Općine iz sastava Kantona - organizatori manifestacija iz oblasti kulture,

-              Javne ustanove kulture sa područja Kantona - organizatori manifestacija iz oblasti kulture,

-              Udruženj a kulture.

Pravo prijave na javni poziv pod tačkom I. stav b). ovog Javnog poziva imaju pravna lica, i to:

-              Udruženja tehničke kulture.

 

III.          Način prijave sa rokovima za podnošenje prijve

Prijava prijedloga projektnih aktivnosti na javni poziv vrši se na obrascu prijave predviđenom za dva tipa prijave i to:

-              Prijava prijedloga projektnih aktivnosti sa ograničenim rokom prijave (do 20.03.2023. godine),

-              Prijava prijedloga projektnih aktivnosti za interventna sredstva bez ograničenog roka prijave (tokom cijele 2023. godine odnosno do utroška raspoloživih sredstava za ove namjene).

 

IV.          Kriteriji

Da bi predložene projektne aktivnosti bile sufinansirane moraju zadovoljiti određene Kriterije utvrđene u Programu, a isti su navedeni u nastavku ovog Javnog poziva.

Kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu (opći i posebni)

Prijedlozi projektnih aktivnosti se najprije razmatraju kako bi se utvrdilo odgovaraju li u potpunosti sa općim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu, ali i posebnim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu.

Opći kriteriji

Prihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji / čiji:

-              su predlagači udruženja registrovana na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini te u tom smislu i dostavili Rješenje o registraciji odnosno Uvjerenje iz registra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva, izuzev iz Registra udruženja koje vodi Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Kantona, koje Ministarstvo kao nosilac budžetskih sredstava pribavlja po službenoj dužnosti.

-              realizacija je od interesa za građane Kantona ili doprinosi razvoju i afirmaciji Kantona i provodi se na području Kantona;

-              su predlagači dostavili Uvjerenje o poreskoj registraciji - identifikacioni broj;

-              su predlagači dostavili Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama a oni predlagači koji nemaju neizmirenih obaveza mogu dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nemaju neizmirenih obaveza kojom to potvrđuju;

-              su predlagači dostavili Uvjerenje o izmirenim porezima i doprinosima za zaposlenike (ukoliko ima zaposlenika) a oni predlagači koji nemaju uposlenih mogu dostaviti ovjerenu izjavu kod nadležnog organa da nemaju uposlenih kojom to potvrđuju;

-              su predlagači dostavili Program rada za tekuću godinu sa obrazloženjem;

-              su predlagači dostavili finansijski plan za tekuću godinu;

-              su predlagači dostavili Izvještaj o urednom finansijskom poslovanju (bilans stanja, bilans uspjeha i narativni izvještaj za prethodnu godinu) sa izuzetkom onih predlagača koji su registrovani u prethodnoj godini;

-              predlagači dostavili finansijski Izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini sa izuzetkom onih predlagača koji su registrovani u prethodnoj godini;

-              su predlagači dostavili popunjen obrazac prijave za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Odredbe općih Kriterija ne odnose se na Općine iz sastava Kantona kao organizatore manifestacija iz oblasti kulture, Javne ustanove kulture sa područja Kantona kao i na sve podnosioce prijava projektnih aktivnosti za interventna sredstva bez ograničenog roka prijave, osim:

-              da je realizacija od interesa za građane Kantona ili doprinosi razvoju i afirmaciji Kantona i provodi se na području Kantona;

-              da su predlagači dostavili finansijski izvještaj o utrošku sredstava za projekte odobrene u prethodnoj godini i

-              da su predlagači dostavili popunjen obrazac za aplikaciju za sufinansiranje projektnih aktivnosti.

Posebni kriteriji

Razvoj kulture i afirmisanje kulturnih vrijednosti na području Kantona u svim oblicima stvaralaštva, prenošenja i očuvanja kulturnih vrijednosti u oblasti književne, muzičke, plesne pozoriš ne, likovne, filmske i video djelatnosti, očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa, arhivske, muzejske, izložbene i bibliotečke djelatnosti kao i izdavaštva, kinematografije i radija i televizije.

Razvoj i afirmaciji tehničke kulture na području Kantona u oblasti tehničke kulture odnosno tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i omladine, nauč no-tehničko stvaralaštvo i unaprjeđenje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva, radioamaterizam, foto, filmske i video aktivnosti, aero-aktivnosti, ronilačke aktivnosti, tehničke sportove i naučno-tehničke manifestacije.

Kriteriji ne prihvatljivosti za učešće u Programu

Neprihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji / čiji:

-              podrazumijevaju finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak i osnovna djelatnost),

-              su na drugi način ostvarili finansiranje ili sufinansiranje iz Budžeta Kantona,

-              imaju jedinu svrhu korist zaposlenih u pravnom licu,

-              podrazumijevaju finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investiciono ulaganje u obnovu objekata, kupovina opreme i slično (pod opremom se ne smatra potrošni materijal i odjevni predmeti neophodni za realizaciju predloženih projektnih aktivnosti iz djelatnosti kulture),

-              predlagač nije dostavio Izvještaj sa kompletnom dokument acijom kojom se dokazuje da su sredstva u prethodnoj godini dobivena od Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde ili Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport namjenski utrošena,

-              akti predlagača na koje se odnosi Zakon o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH", broj: 45/02) nisu usklađeni sa istim,

-              predlagač ne ispunjava Kriterij prihvatljivosti za učešće u Programu (opće kriterije i posebne kriterije),

-              se u cjelosti ne odnose na djelatnosti u oblasti kulture. Selekcijski Kriteriji

Podnosioci prijedloga projektnih aktivnosti sa ograničenim rokom prijave moraju imati profesionalne vještine i kvalifikacije za obavljanje predloženih projektnih aktivnosti (operativna sposobnost). U tom smislu Listu realizovanih projekata i programa manifestacija u 2022. i CV osobe odgovorne za provođenje projektnih aktivnosti u ime svakog prijedloga projektnih aktivnosti sa ograničenim rokom prijave moraju biti dostavljeni kao dio prijave.

Bodovni Kriteriji

Bodovni kriteriji čine osnov za procjenu kvaliteta prijedloga projektnih aktivnosti. Oni sadrže elemente kvaliteta i kvantiteta, od kojih svaki nosi određen broj bodova na način kako je to definisano u Programu.

V. Odabir korisnika i dodjela sredstava

Sve dostavljene prijave prijedloga projektnih aktivnosti sa ograničenim rokom prijave pregleda i ocjenjuje Komisija imenovana od strane Ministra za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Komisija daje Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport prijedlog o raspodjeli sredstava, predlaže listu predlagača ili projekata koji zaslužuju pomoć na osnovu postignutih bodova i raspoloživih sredstava, te sačinjava Obavještenje za sve predlagače prijedloga projekt nih aktivnosti sa mogućnošću prigovora Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Konačnu raspodjelu sredstava sa utvrđenom listom predlagača ili projekata donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva. Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport će nakon završene procedure raspodjele sredstava zaključiti ugovore sa nosiocima projektnih aktivnosti, u skladu sa Programom utroška sredstava.

Sve dostavljene prijava za interventna sredstva bez ograničenog roka prijave u skladu sa određenim Budžetom Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za interventna stredstva pregleda i ocjenjuje Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport. Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada Bosansko - podrinjskog kantona Goražde donosi pojedinačne odluke o odobravanju interventnih sredstva.

VI.          Obrazac prijave

Obrazac prijave je sastavni dio Javnog poziva.

VII.         Preuzimanje Javnog poziva

Javni poziv sa obrascem prijave može se preuzeti na internet stranici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde www.mo.bpkg.gov.ba i internet stranici Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde www.bpkg.gov.ba te u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde ( ulica 1. slavne višegradske brigade broj 2a Goražde, kancelarija broj 37.)

VIII.       Podnošenje prijava

Podnošenje prijava prijedloga projektnih aktivnosti vrši se na adresu:

Bosansko - podrinjskog kantona Goražde Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport 1 Slavna višegradska brigade 2a Goražde

Sa naznakom u slučaju da se radi o prijavi prijedloga projektnih aktivnosti sa ograničenim rokom prijave:

„NE OTVARAJ - PRIJAVA PRIJEDLOGA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI SA OGRANIČENIM ROKOM PRIJAVE ZA JAVNI POZIV - TEKUĆI TRANSFER ZA KULTURU ZA 2023 GODINU

VIII. Način objave i dodatne informacije

Javni poziv se objavljuje u elektronskim medijima na području Kantona, službenoj internet stranici Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde i Vlade Bosansko - podrinjskog kantona Goražde kao i oglasnoj ploči Kantona.

Zainteresovana lica za dodatne informacije u vezi sa realizacijom Javnog poziva mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde na telefon 038/243-039

U slučaju hitnosti za interventnim sredstvima prijava prijedloga projektnih aktivnosti za interventna sredstva bez ograničenog roka prijave može se dostaviti i u pisanoj formi predlagača prijave sa razrađenim konceptom i finansijskim pokazateljima, bez obaveze korištenja predviđenog obrasca prijave.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko - podrinjskog kantona Goražde zadržava pravo poništenja ovog poziva do odabira korisnika sredstava, bez obaveza pismenog ili usmenog obrazloženja kao i bez obaveza snošenja troškova za podnošenje zahtijeva po ovom pozivu.

 

M I N I S T A R

Adisa Alikadić-Herić

 

Javni poziv za kulturu za 2023. godinu

Obrazac prijave Kultura 2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: