Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 11:04

Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo

Izvor: Dnevni Avaz, 10.03.2023.

Naosnovu člana 15. Stav (1) tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" br. 49/06 i 51/09), čl. 25. i 74. Statuta Općine Centar Sarajevo - prečišćen tekst (.Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 23/04), Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu (Službene novine Kantona Sarajevo, br.2/23) i Pravilnika o usiovima i načinu refundacije dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo (broj: ll/B-11-1840/23 od 08.03.2023. godine). Općinski načelnik o b j a v lj u j e:

 

JAVNI POZIV

za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo

 

Općina Centar Sarajevo objavljuje Javni poziv za refundaciju dijela troškova digitalizacije poslovanja za obrte i MMSP-ove sa područja Općine Centar Sarajevo za 2023. godinu, koji ima za cilj jačati konkurentnost i potaknuti rast privrednih subjekata. Korisnici podsticajnih sredstava mogu biti obrti, mikro, mala i srednja preduzeća, koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a)imaju sjedište na teritoriji općine Centar Sarajevo i osnovana su u skladu sa važećim propisima Federacije BiH,

b)posluju, na teritoriji Općine Centar Sarajevo, najmanje tri mjeseca prije objave Javnog poziva,

c)imaju pozitivno poslovanje u prethodnoj kalendarskoj godini ili iskazan gubitak do najviše 15.000,00 KM.

Kompletan tekst javnog poziva objavljen je na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, oglasnim pločama mjesnih zajednica Općine Centar Sarajevo i vveb stranici Općine Centar Sarajevo, a na linku https://www.centar.ba /javni-pozivi-i-konkursi možete pronaći više informacija o uslovima i kriterijima, kao i prateće obrasce neophodne za prijavu na isti.

 

Javni poziv ostaje otvoren do utroška sredstava od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja, a najkasnije do 30.11.2023. godine.

 

 

OPŠTINSKI NAČELNIK

Srđan Mandić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: