Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.03.2023. 11:48

Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 10.03.2023.

JAVNI POZIV – Za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu

 

 

Općine Kiseljak objavljuje javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu

Sredstva za sufinanciranje projekata dodjeljuju se sukladno odredbama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Kiseljak iz transfera za sport (”Sl. glasnik Općine Kiseljak” br.1/23) i utroška sredstava transfera za sport utvrđenog u Proračunu Općine Kiseljak za 2023. godinu u iznosu od ukupno 80 000 KM, a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

TEKST JAVNOG POZIVA PREUZMITE OVDJE. 1-SPORT NATJEČAJ 23

PRIJAVNI OBRAZAC PRILOG 1 PREUZMITE OVDJE. PRRILOG 1 PRIJAVNI OBRAZAC KLUBOVI LIGASKI SPORT

PRIJAVNI OBRAZAC PRILOG 2 PREUZMITE OVDJE. PRILOG 2 PRIJAVNI OBRAZAC REKREATIVNI SPORTOVI SPORT

 

 

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Središnja Bosna

Srednjobosanski kanton

Općina Kiseljak

Načelnik općine Kiseljak

 

Broj: 01-11-992/23

Kiseljak, 10. 03. 2023. godine

 

Na temelju  članka 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH (''Sl. novine FBiH'' br.49/06 i 51/09), članaka 39. Statuta Općine Kiseljak (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br. 03/09 i 03/12) članka 3. Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Kiseljak iz transfera za sport  (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br.1/23), načelnik Općine Kiseljak donosi:

 

JAVNI POZIV

Za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu 

 

 

 I - OPĆE ODREDBE

 

Sredstva za sufinanciranje projekata dodjeljuju se sukladno odredbama Odluke o kriterijima, načinu i postupku raspodjele proračunskih sredstava Općine Kiseljak iz transfera za sport  (''Sl. glasnik Općine Kiseljak'' br.1/23) i utroška sredstava transfera za sport utvrđenog u Proračunu Općine Kiseljak za 2023. godinu u iznosu od ukupno 80 000 KM, a sukladno Odluci o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

 

II – PROJEKTI/ AKTIVNOSTI

 

Odabir projekata vršit će se za sljedeće namjene:

1. Organiziranje i provođenje sportskih aktivnosti, sportskih manifestacija, programe i sadržaja za koje je iskazan prepoznatljiv interes građana i Općine Kiseljak;

2. Pripremanje, organiziranje i provođenje sportskih takmičenja;

3. Edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i mladih;

4. Aktivnosti koje promoviraju amaterizam i volonterizam u sportu.

 

III– PRAVO SUDJELOVANJA I PODNOŠENJA PRIJAVA NA JAVNI POZIV

 

Pravo sudjelovanja i podnošenja prijava na ovaj Javni poziv za odabir projekata koji će se sufinancirati iz Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu – Transfer za sport imaju klubovi sportska društva i druge organizacije iz oblasti sporta (aplikanti) koji su registrirani u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Kiseljak, za projekte i aktivnosti iz oblasti sporta koji se realiziraju u interesu Općine Kiseljak. Sredstva se mogu dodijeliti i udrugama iz oblasti sporta čije je sjedište na teritoriji druge općine, pod uvjetom da se projekt kojim se aplicira, realizira na području Općine Kiseljak.

 

 

IV - KRITERIJI PRI ODABIRU

 

1) Opći kriteriji:

a)     Da su registrirani u Bosni i Hercegovini;

b)     Da imaju sjedište na području općine Kiseljak ili djeluje na području općine Kiseljak;

c)     Da svoje aktivnosti provode na području općine Kiseljak, osim aktivnosti za koje ne postoje pretpostavke (uvjeti) da se odvijaju na teritoriji Općine, a čije su ciljna skupina građani Općine;

d)     Da su projekti/aktivnosti namijenjeni građanima općine Kiseljak;

e)     Da su u predviđenom roku pravdana korištena sredstva iz prethodnih godina, ukoliko su dodjeljivana;

f)      Da izvršavaju svoje obveze prema Općini Kiseljak.

 

2)    Pozitivni kriteriji se boduju od 1 do 5 i to za:

a)     Projekt/ aktivnosti se odnose na građane općine Kiseljak i/ili doprinose razvoju i afirmaciji općine Kiseljak,

b)     Aplikant ima ljudske, tehničke i financijske kapacitete za realizaciju projekta/ aktivnosti,

c)     Jasno definirana ciljna skupina (kome je aktivnost/projekt namijenjen) i očekivani rezultati,

d)     Očekivani rezultati su mjerljivi, realni i ostvarivi,

e)     predloženi proračun je realan i sukladan planiranim aktivnostima,

 

(1)   Uzimajući u obzir aplikanta, odnosno da li se radi o aplikantu iz ligaškog sporta ili rekreativnog i drugih sportova, posebnobodovanje se vrši po sljedećim kriterijima (posebni kriteriji) :

 

Natjecateljski ligaški sportovi:

-        Broj omladinskih selekcija – svaka selekcija                             5 bodova

-        Broj sportaša po selekcijama (svaka selekcija se ocjenjuje pojedinačno)

                     JEDNA SELEKCIJA       do 20 sportaša                   3 boda

                                                            do 50 sportaša                  6 bodova

                                                            do 80 sportaša                  9 bodova

                                                           do 100 sportaša               12 bodova

                                                           od 150 sportaša                20 bodova

-        Po rangu natjecanja ostvaruje bodove za natjecanje: 

           Općinska liga                                     50 bodova

           Kantonalna liga                                100 bodova

           Premijer, državna ...    liga                150 bodova

           Međunarodna razina                         200 bodova

Za ostvarivanje poena po ovom osnovu aplikanti su obvezni da od strukovnih Saveza dostave izjavu iz kojeg se vidi rang natjecanja.

-        Plasman selekcija u prethodnoj godini – domaća liga

(svaka selekcija se ocjenjuje pojedinačno, juniori, kadeti, pioniri, seniori):

I mjesto                 5 bodova

II mjesto                4 boda

III mjesto               3 boda

IV mjesto              2 boda

V mjesto               1 bod

-        Vlastiti prihodi sportskog kluba u protekloj godini

Do 1.000,00 KM                          2 boda

Do 2.000,00 KM                          4 boda

Do 3.000,00 KM                          6 bodova

I tako redom.

 

Rekreativni Sportovi:

-        Broj selekcija – svaka selekcija                            5 bodova

-        Broj ekipa koje sudjeluju – svaka ekipa              1 bod

-        Tradicija održavanja

-                               Do 5 godina                                    2 boda

                       do 10 godina                                   3 boda

                       do 15 godina                                   4 boda

                       do 20 godina                                   6 bodova

                       do 25 godina                                   8 bodova

                        I tako redom                

          

-        Vlastiti prihodi 

Do 1.000,00 KM                          2 boda

Do 2.000,00 KM                          4 boda

Do 3.000,00 KM                          6 bodova

I tako redom.

 

 

 2) Eliminatorni kriteriji:

 

a)     nedostaju formalni uvjeti za kandidiranje aktivnosti/ projekata (nepotpuna ili netočna dokumentacija),

b)     nije opravdan utrošak sredstava za ranije odobrene aktivnosti/ projekte (nije dostavljen financijski izvještaj o realizaciji ranije odobrenih aktivnosti/ projekata), osim za udruge koje djeluju kraće od jedne godine ili ranije nisu aplicirali za sredstva iz proračuna,

c)     aktivnostima/projektu nedostaje jasan prikaz rezultata koji se očekuju,

d)     prijedlog aktivnosti/ projekta u odgovarajućoj formi, ali nedostaju ključni elementi,

e)     aktivnosti/ projekti su usmjereni na promociju političke stranke.

 

 

 

 

 V – PRIJAVA NA JAVNI POZIV SA POTREBNOM DOKUMENTACIJOM 

 

Prijavu na objavljeni Javni poziv aplikanti podnose Povjerenstvu na aplikacijskom obrascu pripremljenom za ovu namjenu.

Prijavni obrazac treba sadržavati:

a) popunjen obrazac za aplikaciju,

b) izvod iz registra udruga (preslik),

c) uvjerenje o poreznoj registraciji (preslik),

d) potvrda banke o transakcijskom računu u kojoj je naznačen naziv kluba, odnosnos udruge, identifikacijski broj, te da je račun aktivan (preslik),

e) podatke o kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekat odnosno provode aktivnosti (odgovorne osobe, suradnici,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 volonteri),

f) projekat i aktivnosti kojim organizacija aplicira za dodjelu sredstava, sa jasnom definicijom projektnog cilja, opisom potrebe, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, te specifikacijom troškova za realizaciju projekta odnosno aktivnosti,

g) završno godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu (bilanca stanja i bilanca uspjeha) izdanu od Financijsko – informatičke agencije FBiH (ovjeren preslik),

h) izjava podnositelja prijave, ovjerena pečatom aplikanta da je aplikant izmirio sve porezne obveze, da nema neuplaćenih doprinosa i drugih obveza prema uposlenima (ukoliko ima uposlenih) te da s preslike natječajne dokumentacije istovjetne originalima. Izjava ovjerena  pečatom aplikanta (Izjava je sastavni dio prijavnog obrasca koji je sastavni dio ove odluke),

i) Ostalo – dodatne informacije vezane za aktivnost/ projekt koji mogu biti od važnosti a na drugom mjestu nisu spomenute.

 

 

 VI – DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE 

 

Prijave se mogu predati u pisarnu Općine Kiseljak ili putem pošte na adresu:

 

Općina Kiseljak

Povjerenstvo za vrjednovanje i izradu prijedloga za dodjelu sredstava iz oblasti sporta. 

Bana Josipa Jelačića 41, 71250 Kiseljak

Uz naznaku ''Prijava na javni poziv za odabir projekata /aktivnosti koji će se sufinancirati iz Transfera za sport Proračuna Općine Kiseljak za 2023. godinu “ sa naznakom „Ne otvaraj“

 

Javni poziv ostaje otvoren do 30.03.2023. godine. godine i bit će objavljen na oglasnoj ploči Općine Kiseljak i web stranici Općine Kiseljak. 

 

VII - INFORMACIJE APLIKANTIMA 

 

Aplikant može aplicirati na ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu. Aplikant može aplicirati s neograničenim brojem projekata, te može biti podržano više njegovih projekata. Aplikanti čije prijave ne sadrže pored propisane dokumentacije opravdan namjenski utrošak sredstava koja su primili iz Proračuna Općine Kiseljak za prethodnu godinu neće biti uzete u razmatranje. Prijave koje nisu dostavljene na propisanom obrascu, prijave koje su netočne i nepotpune i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku neće biti razmatrane. Aplikant je odgovoran za točnost podataka u prijavi na propisanom obrascu. Ukoliko aplikant pogrešno popuni prijavu, smatrat će se formalno – pravno neispravnim. 

 

Vrjednovanje i prijedlog odabira projekata/ aktivnosti vrši Povjerenstvo koje rješenjem imenuje načelnik Općine Kiseljak, Načelnik općine na temelju prijedloga Povjerenstva vrši konačan odabir projekata/ aktivnosti koje će se financirati i to Odlukom o raspodjeli sredstava, a koja će biti objavljena na web stranici Općine Kiseljak.

 

Raspoloživa sredstva u iznosu od 80 000 KM dijele se u omjeru 

-        Natjecateljski ligaški sportovi                                                               80%

-        Ostali sportovi, rekreativni sportovi, turniri i sportske manifestacije     20%

 

Općinski načelnik će s ovlaštenim predstavnicima odabranih aplikanata, zaključiti ugovor o korištenju odobrenih sredstava, kojim će se definirati jasne norme kojima se reguliraju prava, obveze i odgovornosti, način praćenja realizacije projekta/ aktivnosti, te način pravdanja odobrenih sredstava. Sredstva će biti doznačena, nakon potpisivanja ugovora jednokratno ili u ratama, zavisno od dinamike, prilivom proračunskih sredstava i vremena realizacije odobrenih projekata.

NAČELNIK                                                            

OPĆINE KISELJAK

Mladen Mišurić-Ramljak, dipl. ing

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: