Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 20.03.2023. 10:23

Konkurs za ustupanje na korištenje ribolovnih područja I, V i VI davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo

Izvor: Akta.ba, 17.03.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO

Ministarstvo privrede

 

Broj: 07-06-21-6128/23

Sarajevo, 13.03.2023. godine

 

Na osnovu čl. 5. i 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 64/04), Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo raspisuje

 

KONKURS

za ustupanje na korištenje ribolovnih područja I, V i VI davanjem ribolovnog prava na

period od 10 godina na području Kantona Sarajevo

 

Ribolovna područja I, V i VI utvrđena Pravilnikom o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 24/05 i 37/05), ustupaju se na korištenje davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina po početnim cijenama utvrđenim Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/17) kako slijedi:

1. za Ribolovno područje I             2.000,00 KM;

2. za Ribolovno područje V           750,00 KM;

3. za Ribolovno područja VI          1.750,00 KM.

 

Pravo podnošenja prijava na ovaj konkurs imaju fizička i pravna lica, odnosno udruženja ili organizacije sportskih ribolovaca.

 

Podnosioci prijave su dužni da dostave slijedeću dokumentaciju:

1) Uredno ispunjen Obrazac prijave (Obrazac prijave može se preuzeti na protokolu Kantona Sarajevo);

2) Izvod iz sudskog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave), koji obavezno sadrži djelatnost ribarstvo - pravna lica;

3) Izvod iz Obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave) i Rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti poljoprivrede iz oblasti ribarstva izdatu od nadležne općine - fizička lica;

4) Izvod iz Registra udruženja (ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave) i Rješenje nadležnog ministarstva o upisu u registar udruženja iz oblasti ribarstva - udruženja ili organizacije sportskih ribolovaca;

5) Program gospodarenja ribolovnim područjem za koje se konkuriše, a koji mora da sadrži slijedeće stavke:

• procjenu količine riba i njihov prirast u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni ili njenom dijelu;

• dozvoljeni godišnji ulov ribe po vrstama i dozvoljeni dnevni ulov ribe;

• plan poribljavanja prema količinama i vrstama ribe, te novčana sredstva za realizaciju plana;

• mjere i način zaštite ribolovnog područja, ribolovne zone ili njenog dijela, organizaciju rada ribočuvarske službe, te plan rada na uređenju okoliša;

• planirane sportske - ribolovne aktivnosti;

• planirana novčana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

6) Izvještaj o radu udruženja za predhodnu godinu;

7) Izvještaj o organizovanju, sudjelovanju i postignutim rezultatima na sportsko-ribolovnim domaćim i međunarodnim takmičenjima - dokaz potvrda od Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine;

8) Izvještaj o drugim aktivnostima (čišćenje područja oko riječnih tokova), edukacije, promocije, popularizacija sportskog-rekreativnog ribolova - potvrda od subjekata kod kojih se aktivnosti provođene;

9) Izvod iz banke o stanju na računu za prethodni mjesec;

8) Potvrdu od nadležne kantonalne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza za predhodnu godinu;

9) Potvrdu Uprave za indirekno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza za predhodnu godinu (za obrtnike i pravna lica koja su u sistemu PDV-a, a, ako nije u sistemu PDV-a, onda potvrdu/uvjerenje izdato od Uprave za indirektno oporezivanje da nije u sistemu PDV-a);

10) Bilans stanja i bilans uspjeha za 2022. godinu, potpisan i ovjeren pečatom knjigovođe (odnosi se na pravna lica);

11) Godišnju prijava dohotka za obavljanje samostalne djelatnosti (zadnja koju su obavezni sačiniti u skladu sa relevantnim zakonskim propisima - za fizičke osobe - obrtnike);

 12) Ovjerenu izjavu u ukupnom prometu u 2022. godini navesti sve prihode po kontima i sve rashode po kontima (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca), i potpisane i opečaćene od strane odgovorne osobe, liste izdanih ribolovnih dozvola za prethodnu godinu sa kategorijom i cijenom dozvole (godišnja, vikend i dnevna); 

13) Ovjerenu izjavu o broju zaposlenika u 2022. godini (odnosi se na pravna lica), odnosno broj članova udruženja (broj registriranih ribolovaca u 2022. godini);

14) Ponudu koja se daje u formi ovjerene izjave. Ponuda visine naknade za korištenje ribolovnog područja, ne može biti manja od početne cijene naknade za područje za koje se konkuriše, utvrđene Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 8/17);

15) Uvjerenje nadležnog suda da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave;

 

Pravo prijave na Konkurs imaju samo subjekti koji imaju sjedište na području Kantona Sarajevo.

 

Navedena dokumentacija se obavezno dostavlja u orginalu ili ovjerenim fotokopijama.

 

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici Ministarstva privrede Kantona Sarajevo www.mp.ks.gov.ba

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu:

 

Kanton Sarajevo-Ministarstvo privrede. Reisa Džemahidina Čauševića 1,

 

sa naznakom: "Prijava za konkurs za ustupanje nci korištenje ribolovnog područja I i/ili Vi/ili VI davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo sa naznakom

"NE OTVARAJ"

 

Napomena:

Konkursna komisija će izvršiti javno otvaranje blagovremeno prispjelih prijava na Konkurs, gdje će

se prisutni informisati o potpunosti dostavljene dokumentacije, te o ponuđenom novčanom iznosu, a

o terminu otvaranja svi kandidati će biti predhodno blagovremeno pismeno obavješteni.

Konkursna komisija će izvršiti bodovanje prijavljenih kandidata prema:

 

a) visini ponuđenog iznosa finansijskih sredstava za svako ribolovno područje, dobiva maksimalnih 20 bodova, a ostali aplikanti u kontinuitetu po tri boda manje, s tim što najmanji broj bodova iznosi 5 bodova 

b) broju uposlenih i/ili članova - podnositelj prijave sa najvećim brojem uposlenih i/ili članova dobiva maksimalnih 15 bodova, a ostali u kontinuitetu po pet bodova manje, s tim što najmanji broj bodova iznosi 3 boda;

c) učešću, organizovanju i osvojenim nagradama na takmičenjima vrednovat će se pojedinačno, a maksimalni broj dodijeljenih bodova ne može biti veći od 10 bodova;

d) organizovanju akcija čišćenja ili drugih aktivnosti na obalama rijeka vrednovat će se pojedinačno, a maksimalni broj dodijeljenih bodova ne može biti veći od 10 bodova.

 

Nakon izvršenog bodovanja po utvrđenim kriterijima Konkursna komisija će pismenim putem obavjestiti kandidate čije su prijave razmatrane o rezultatima bodovanja.

 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona 033/562-282.

 

MINISTAR

Adnan Delić

 

konkurs.pdf

obrazac_prijave.pdf

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: