Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 09:58

Javni poziv za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima-Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH za 2023. godinu

Izvor: Akta.ba, 20.03.2023.

    

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

 

 

 

Broj: 06-18-4-133/23-1

Sarajevo, 20.3.2023. godine

 

Na osnovu Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH", utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma („Službene novine Federacije BIH", broj: 18/23) Federalno ministarstvo okoliša i turizma, raspisuje

 

JAVNI POZIV

 za prikupljanje i odabir projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" za 2023. godinu

 

I.

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH" utvrđenih u razdjelu 61, ekonomski kod 614100 Budžeta Federacije BiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

 

II.

 

NAZIV PROGRAMA:

 

PROGRAM 1. Program podrške turističko-ugostiteljskim manifestacijama koje imaju nacionalni i internacionalni značaj za Federaciju BiH (konferencije, sajmovi, turističko - gastronomske i druge manifestacije), u ukupnom iznosu od 300.000 KM.

 

SVRHA PROGRAMA

 

Specifični - Promocija domaćih turističkih proizvoda i turističkih destinacija u cilju razvoja i unapređivanja turističke ponude FBiH kroz održavanje manifestacija, koje kao glavni motiv imaju povećanje posjetitelja na području Federacije BiH i razvoja održivog turizma.

 

Mjerljivi- Broj subjekata podržan ovim programom.

 

Ostvarivi - Realizacija programske aktivnosti u cilju razvoja održivog turizma.

 

KORISNICI SREDSTAVA:

 

Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma putem organiziranja manifestacija koje se održavaju u periodu od 1.1.-31.12.2023. godine.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

 

1.Opravdanost projekta;

 

2.Tradicija organizovanja manifestacije;

 

3.Broj učesnika manifestacije;

 

4.Trajanje manifestacije;

 

5.Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

 

6.Mjesto organiziranja manifestacije - (ruralna /urbana sredina).

 

MINIMALAN I MAKSIMALAN IZNOS ZA DODJELU:

 

Minimalan iznos: 5.000 KM Maksimalan iznos: 20.000 KM

 

PROGRAM 2. Nabavka opreme u cilju razvoja avanturističkog turizma1 u ruralnim predjelima2, u ukupnom iznosu od 700.000 KM.

 

SVRHA PROGRAMA:

 

Specifični - Unapređenje turističke ponude u ruralnim predjelima s akcentom na avanturistički turizam u cilju unapređenja kvaliteta usluge kroz nabavku opreme.

 

Mjerljivi - Broj subjekata podržan ovim programom,

 

Ostvarivi- Realizacija programske aktivnosti u cilju razvoja održivog turizma. KORISNICI SREDSTAVA:

 

Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH koja imaju iskustvo u pružanju usluga iz oblasti avanturističkog turizma u prethodne tri godine i duže.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

 

1.Opravdanost projekta;

 

2.Udio vlastitih sredstava u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta;

 

3.Traženi iznos sredstava ne može biti veći od ukupno ostvarenog prometa u posljednje tri godine;

 

4.Zaposlene žene;

 

5.Zaposlene osobe RVI i osobe sa invaliditetom.

 

1 AVANTURISTIČKI TURIZAM Adventure Travel Trade Association (ATTA) definiše avanturistički turizam kao putovanje koje uključuje najmanje dva od sljedeća tri elemenata: fizička aktivnost, prirodno okruženje i kulturna komponenta. Odnosno, avanturistički turizam znači povezivanje s novom kulturom ili novim krajolikom uz istovremenu fizičku aktivnost.

2 RURALNI TURIZAM definira se kao turizam koji obuhvata sve aktivnosti koje se obavljaju u ruralnom predjelu, a ne samo one koje bi se mogle definirati kao farmerski ili agroturizam. Najvažnija obilježja ruralnog predjela su: mirna sredina, odsustvo buke, očuvan okoliš, komunikacija s domaćinom, domaća hrana i upoznavanje sa poslovima na imanju.'Ruralni turizam uključuje boravak na imanju te posebne oblike aktivnosti kao što su: odmor u prirodi, ekoturizam, pustolovni, sport, zdravstveni, kulturni turizam, hodanje, penjanje, jahanje, lov, ribolov i dr.

 

MINIMALAN I MAKSIMALAN IZNOS ZA DODJELU:

 

Minimalan iznos: 5.000 KM Maksimalan iznos: 50.000 KM

 

PROGRAM 3. Sufinansiranje projekata iz turističko-ugostiteljskog sektora putem kreditne linije Razvojne banke Federacije BiH: Kreditna linija za dugoročno kreditiranje turističkog sektora, u cilju razvoja održivog turizma u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 KM

 

Uslovi kreditne linije

 

-iznos pojedinačnog kredita: do maks. 500.000,00 KM,

 

-rok otplate: 8 godina uključujući grace period do 12 mjeseci,

 

-kamatna stopa 2,50% fiksno na godišnjem nivou,

 

-naknada za obradu zahtjeva: 0,50% jednokratno od iznosa odobrenog kredita.

 

Redovna kamata će biti subvencionirana od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma u visini 2,50%, za cijelo vrijeme otplate kredita (uključujući i grace period), kao i jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva koja će biti subvencionirana u 100%-tnom iznosu, a putem Razvojne banke Federacije BiH.

 

Redovna kamata će polugodišnje biti regresirana iz deponovanih sredstava Ministarstva krajnjim korisnicima kredita, u skladu sa Procedurama Razvojne banke Federacije BiH za isplatu subvencije kamata, koje će definisati vrijeme isplate, gubljenje prava na subvenciju kamata itd.

 

Jednokratna naknada za obradu kreditnog zahtjeva iz deponovanih sredstava Ministarstva krajnjim korisnicima kredita će biti regresirana uz prvi regres kamate putem Razvojne banke Federacije BiH.

 

KORISNICI SREDSTAVA:

Pravna i fizička lica registrovana na teritoriji Federacije BiH sa razrađenim projektima za razvoj održivog turizma koji apliciraju za kreditnu liniju Razvojne banke Federacije BiH.

 

SVRHA PROGRAMA

 

Specifični - poticaj izgradnji novih i adaptaciji postojećih smještajnih i turističko-ugostiteljskih kapaciteta; doprinos povećanju kvalitete turističke ponude i turističkih sadržaja, povećanje kvaliteta života u ruralnim područjima; stvaranje uslova za ostanak mladih na selu; očuvanje tradicijskih stambenih objekata i razvoj seoskog turizma kao novog turističkog proizvoda i ostali projekti koji doprinose održivom razvoju turizma.

 

Mjerljivi - Broj subjekata podržan kreditnim sredstvima.

 

Ostvarivi - Realizacija programske aktivnosti putem Razvojne banke Federacije BiH u cilju razvoja održivog turizma.

 

KRITERIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA:

 

Odabir korisnika kreditnih sredstava će vršiti Razvojna banka Federacije BiH, a kreditna sredstva će se plasirati na način kojim je to uređeno Procedurama Razvojne banke Federacije BiH, a subvencioniranje kamate i jednokratne naknade za obradu kreditnog zahtjeva će se vršiti na osnovu Protokola zaključenog između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH.

 

III.

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma zadržava pravo da ukoliko se sredstva po programu 3. ne budu realizirala predviđenom dinamikom, ista će se preusmjeriti na nove programe, a za programe 1. i 2. ukoliko se sredstva ne realiziraju po jednom od ovih programa, sredstva će se preusmjeriti na program za koji postoje opravdani zahtjevi.

 

IV.

 

UPUTSTVO ZA PODNOSIOCE PRIJAVA ZA PROGRAME 1.12.

 

Neophodna dokumentacija za učešće u Javnom pozivu

 

> OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE APLIKANTE:

 

1.Popunjen aplikacioni Obrazac Prilog: I; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba (u zavisnosti od vrste programa);

 

 

2.Izjava o realizaciji projekta; Prilog: II; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba;

 

 

3.Izjava o neosuđivanosti i nevođenju postupka po osnovu privrednog kriminala i da se protiv podnosioca prijave, odnosno lica ovlaštenih za zastupanje i voditelja programa ili projekta, ne vodi krivični postupak i nije pravosnažno osuđen za prekršaji/ili počinjenje krivičnog djela; Prilog: III; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba; (Izjavu ovjeriti kod nadležnog organa ili notara);

 

4.Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama;

Prilog: IV; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba;

 

5.Izjava o korištenim potporama male vrijednosti;

Prilog: V; preuzeti sa web stranice: www. fmoit.gov.ba;

 

6.Ugovor ili potvrda o otvorenom bankovnom računu;

 

7.Izjava o vlastitom učešću u iznosu od najmanje 20% od ukupne vrijednosti projekta; (Izjavu sačiniti i ovjeriti kod nadležnog organa ili notara);

 

8.a) Za pravna lica - Aktualni izvod iz sudskog registra;

 

b) Za fizička lica - Rješenja o obavljanju djelatnosti izdata od nadležnog organa.

 

9.Uvjerenja o poreznoj registraciji (ID broj i PDV broj ukoliko su PDV obveznici;

 

10.Uvjerenje o izmirenim poreznim obavezama i doprinosima sa 28.2.2023. godine;

 

11.Uvjerenje o izmirenim PDV obavezama ukoliko je aplikant PDV obveznik sa 28.2.2023.

 

> OBAVEZNA DODATNA DOKUMENTACIJA ZA PROGRAM 2:

 

1 Izjava aplikanta o iskustvu u pružanju usluga iz oblasti avanturističkog turizma u prethodne tri godine i duže (Izjavu sačiniti i ovjeriti kod nadležnog organa ili notara)

 

2. a) Za pravna lica - Bilans uspjeha ovjeren od strane Finansijsko-informatičke agencije za 2020., 2021. i 2022. godinu;

 

b) Za fizička lica - izvještaji sa fiskalnog uređaja „PRESJEK STANJA za periode 01.01.-31.12.2020., 01.01.-31.12.2021. i 01.01.-31.12.2022. potpisane i ovjerene od strane odgovorne osobe;

 

Zatraženi iznos sredstava aplikanta ne može biti veći od ukupno ostvarenog prometa u posljednje tri godine.

 

> DODATNA DOKUMENTACIJA ZA PROGRAM 2:

 

Ukoliko aplikant ima zaposlene žene, RVI i osobe sa invaliditetom ostvaruje pravo na

 

dodatne bodove, dokaz

 

a)Spisak zaposlenih sa 28.2.2023. godine izdat od strane nadležnog organa

 

(Porezne uprave Federacije BiH ili Fond PIO/MIO)

 

b)Za osobe RVI i osobe sa invaliditetom dokaz o utvrđenom invaliditetu od strane nadležnog organa.

 

Program 3. će se u cjelosti realizirati putem Razvojne banke Federacije BiH, nakon potpisivanja Protokola između Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Razvojne banke Federacije BiH.

 

Svi zainteresirani korisnici će biti obaviješteni putem web stranice Razvojne banke Federacije BiH i Federalnog ministarstva okoliša i turizma o uslovima korištenja kreditnih sredstava, te o načinu i postupku prijave kod Razvojne banke Federacije BiH.

 

V.

 

OBAVEZE APLIKANTA (PODNOSIOCA ZAHTJEVA)

 

Podnosilac zahtjeva apliciranjem na ovaj Javni poziv obavezuje se na sljedeće:

 

- Sve Izjave sa tekstom koje je sačinilo Ministarstvo treba da budu potpisane od strane odgovorne osobe - podnosioca zahtjeva, kao i ovjerene od strane nadležnog organa ili notara;

 

Priložena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji, koja ne može biti starija od 60 dana, od dana objavljivanja ovog Javnog poziva na web stranici Ministarstva;

 

U slučaju da dostavljena dokumentacija nije ovjerena u skladu sa ovom uputom, prijava će biti odbačena;

 

Prijedlozi projekata se podnose na jednom od službenih jezika Federacije Bosne i Hercegovine.

 

>NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI ZA PROGRAM 1 I PROGRAM 2:

 

Troškovi zaposlenika (plate i ostala primanja zaposlenih);

 Nadoknade za projektne partnere koji su angažirani na implementaciji aktivnosti;

 Dugovanja i rezerve za gubitke;

 Dugovanja po kamati;

 Troškovi režija i održavanja (voda, struja, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, upravljanje zgradom, internet i si.);

Kazne i troškovi sudskog spora;

 Izradu studije, elaborata, projektne i druge dokumentacije;

Troškovi reprezentacije,

Najam i kupovina putničkih i drugih vozila koja nisu u svrhu avanturističkog turizma;

Troškovi redovnog kancelarijskog poslovanja;

Svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i u svrhu programa.

 

>NAPOMENE:

 

Udruženja, nevladine organizacije, fondacije, javna preduzeća i javne ustanove, komore i turističke zajednice nemaju pravo prijave na ovaj Javni poziv, Federalno ministarstvo okoliša i turizma će prilikom ocjenjivanja prijava gdje je to moguće, pri istim uslovima, uključiti načelo gender odgovornog budžetiranja i izvještavanja;

 

Aplikant može konkurisati samo sa jednim projektom na jedan program;

 

Dokumenti koji se šalju na Javni poziv ne vraćaju se aplikantu;

 

Sve promjene vezane za adresu sjedišta, telefonski broj, bankovni račun, aplikant je dužan prijaviti u roku od sedam dana u toku cijelog trajanja Javnog poziva; Aplikant je obavezan da na prijavnom obrascu navede tačne kontakt telefone, e-mail adrese, te kontakt osobu u svrhu korespodencije sa Ministarstvom u svakoj fazi ovog Javnog poziva;

 

Zahtjevi aplikanata koji nisu izvršili ugovorne obaveze prema Federalnom ministarstvu okoliša i turizma iz prethodnih godina ili su nenamjenski trošili prethodno dobijena sredstva neće se razmatrati.

 

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

 

Popunjen aplikacioni obrazac s pratećom dokumentacijom dostaviti u originalnom primjerku A4 formata.

 

Preporuka je da dokumentacija bude uvezana (po proizvoljnom izboru aplikanta), numerisana redoslijedom na način kako je traženo ovim Javnim pozivom, a iz razloga urednosti i preglednosti dostavljene dokumentacije.

 

Aplikacioni obrazac mora biti popunjen na računaru i dostavlja se uz prateću dokumentaciju u zatvorenoj koverti isključivo preporučenom poštom na sljedeću adresu:

 

FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA

Hamdije Čemerlića 2/111

71000 SARAJEVO

 s naznakom:

 Prijava na Javni poziv za odabir korisnika sredstava „Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH 2023. godinu"

 PROGRAM BROJ:_(navesti program)

 

Na poleđini koverte navesti:

 

-naziv subjekta;

 -adresu i kontakt telefon;

 Prijave dostavljene drugim putem (npr. lično, kao i putem faksa ili email-a), neće biti uzete u razmatranje.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Krajnji rok za podnošenje prijava je 20.4.2023. godine što potvrđuje datum na otpremnici odnosno poštanski žig.

 

Prijave podnesene nakon isteka zadatog roka se neće uzeti u razmatranje.

 

Postupak dodjele sredstava

 

Federalna ministrica okoliša i turizma imenuje i razrješava stručne komisije za provođenje postupka dodjele navedenih sredstava u skladu sa važećim propisima.

 

Prigovori

 

Podnosiocima prijave (aplikantima) po ovom Javnom pozivu ne dopušta se izjavljivanje prigovora.

 

Rok za donošenje odluke

 

Odluka o odabiru projekata po programima i dodjeli sredstava donijeti će se najkasnije u roku od 60 dana od zadnjeg dana roka za dostavu prijava po Javnom pozivu.

 

Objava odobrenih projekata za sufinansiranje

 

Lista odobrenih projekata biti će objavljena na web stranici Ministarstva (www.fmoit.gov.ba) u roku od 7 dana od dana donošenja odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

 

Postupak ugovaranja odabranih projekata

 

Federalno ministarstvo okoliša i turizma će sa aplikantima koji ispune uslove i kriterije za dodjelu sredstava sklopiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama, kao i o načinu i rokovima izvještavanja, najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rezultata.

 

NAPOMENA: Aplikanti kojima budu odobreni projekti za sufinansiranje, biti će u obavezi dostaviti Ministarstvu bjanko mjenicu/e potpisanu/e i ovjerenu/e od strane pravnog i fizičkog lica registrovanog kod nadležog organa.

 

Ukoliko se aplikantu podrži projekat, u obavezi je da naznači da je projekat sufinansiran od strane Vlade Federacije BiH.

 

Način isplate sredstava

 

Konačnu isplatu sredstava vrši Federalno ministarstvo finansija putem trezora. Dinamika isplate sredstava zavisiti će od raspoloživih sredstava u Budžetu Vlade Federacije BiH.

 

Obaveze aplikanta o pravdanju dodijeljenih finansijskih sredstava

 

Dodijeljena sredstva je potrebno iskoristiti namjenski u roku koji će biti definisan ugovorom između aplikanta i Ministarstva.

 

Aplikant je obavezan Ministarstvu pružiti na uvid naknadno traženu dokumentaciju ili pojašnjenje.

 

Aplikant će dostaviti Ministarstvu finansijski i narativni izvještaj o utrošku sredstava kojim dokazuje namjenski utrošak sredstava koja su mu doznačena, u skladu sa potpisanim Ugovorom i objavljenim obrascem na web stranici Ministarstva.

 

Postupak praćenja provođenja projekta

 

Postupak praćenja provođenja projekata vrši Komisija Ministarstva koju imenuje ministrica, putem pisanog izvještaja s pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu, kao i uvidom na licu mjesta kod korisnika sredstava kod kojeg ocijeni da je potrebno izvršiti nadzor.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

U toku provođenja Javnog poziva, Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene dopune, ako to ocijeni potrebnim.

 

Dodatne informacije

 

Sva dodatna pitanja u vezi ovog Javnog poziva mogu se postaviti putem telefona terminu od 12 do 14 sati, na jedan od sljedećih brojeva Sektora za turizam ugostiteljstvo: 726-730, 726-727, 726-728, 726-729 i 726-735.

 

Edita Đapo

Ministrica

 

Izjava o realizaciji projekta (I-1)

Izjava o neosudjivanosti i nevodjenju postupka (I-2)

Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (I-3)

izjava o koristenim potporama male vrijednosti (I-4)

Prilog I OBRAZAC P2 2023

Prilog I OBRAZAC P1 2023

 

 

 
  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: