Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.03.2023. 13:05

Javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova manjinskih koprodukcija u 2023. godini

Izvor: Akta.ba, 27.03.2023.

Javna ustanova Audio-vizuelni centar Republike Srpske

 

Broj: 2-126/23

Datum: 24.03.2023.

 

Ha osnovu člana 47. st. 2. i 3. tačka 1) Zakona o audio-vizuelnim djelatnostima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 56/22) i člana 4. st. 1. i 4. tačka 1. Pravilnika o kriterijumima i postupku za izbor projekata u audio- vizuelnim djelatnostima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 84/22 i 2/23), direktor Javne ustanove Audio-vizuelni centar Republike Srpske raspisuje

 

JAVNI KONKURS

ZA SUFINANSIRANjE PROIZVODNjE FILMOVA MANjINSKIH KOPRODUKCIJA U 2023. GODINI

 

VRSTA PROJEKTA

Član 1.

(1)          Javna ustanova Audio-vizuelni centar Republike Srpske (u daljem tekstu: Centar) raspisuje javni konkurs za sufinansiranje proizvodnje filmova manjinskih koprodukcija u 2023. godini.

(2)          Pod manjinskim koprodukcijama, u smislu sufinansiranja proizvodnje filmova manjinskih koprodukcija, podrazumijevaju se dugometražni igrani, dokumentarni i animirani filmovi, kao i kratkometražni igrani i animirani filmovi, dva ili više producenata iz različitih zemalja, kada doprinos svakog od koproducenata uključuje efektivno umjetničko i tehničko učešće i kada učešće manjinske produkcijske kuće u slučaju bilateralnog koprodukcionog dijela nije manje od 20% ukupnih troškova proizvodnje filma, odnosno kada učešće manjinske produkcijske kuće nije manje od 5% ukupnih troškova proizvodnje filma u slučaju multilateralnog koprodukcionog dijela.

(3)          Pod dugometražnim igranim filmom, u smislu sufinansiranja manjinske koprodukcije dugometražnog igranog filma, podrazumijevaju se igrani filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta i koji su prvenstveno namijenjeni bioskopskoj distribuciji.

(4)          Pod dugometražnim animiranim filmom, podrazumijevaju se animirani filmovi čije trajanje nije kraće od 70 minuta i koji su prvenstveno namijenjeni bioskopskoj distribuciji.

(5)          Pod dugometražnim dokumentarnim filmom, podrazumijevaju se dokumentarni filmovi čije trajanje nije kraće od 50 minuta.

(6)          Pod kratkometražnim animiranim filmom, podrazumijevaju se animirani filmovi čije trajanje nije duže od 30 minuta.

(7)          Pod kratkometražnim igranim filmom, podrazumijevaju se igrani filmovi čije trajanje nije duže od 30 minuta. 

 

USLOVI UČEŠĆA

Član 2.

Pravo učešća na javnom konkursu ima:

1)            samostalni preduzetnik i pravno lice, nosioci autorskih imovinskih prava na filmove manjinske koprodukcije, a koji ispunjavaju sljedeće uslove:

1.            da su registrovani kod nadležnog organa, odnosno upisani u odgovarajući registar Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge (u daljem tekstu: APIF), koji se vodi za teritoriju Republike Srpske, sa registrovanom djelatnošću 59 - Proizvodnja filmova, video-filmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja muzičkih zapisa (u daljem tekstu: produkcijska kuća) i da su upisani u Registar subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog cjela u Republici Srpskoj, u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja Registra subjekata koji se bave proizvodnjom, prometom i prikazivanjem audio-vizuelnog djela u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 2/23),

2.            da nemaju neplaćene obaveze no osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih dadžbina u skladu sa propisima Republike Srpske,

2)            produkcijska kuća koja nije podnijela prijavu sa istim filmom manjinske koprodukcije na drugi javni konkurs Centra za sufinansiranje, kada se bilo koje vrijeme od otvaranja poziva do donošenja rješenja direktora o podržanim filmovima manjinske koprodukcije na drugi javni konkurs poklapa sa vremenom u kojem je otvoren poziv za ovaj javni konkurs,

3)            produkcijska kuća koja aplicira na konkurs sa filmom manjinske koprodukcije koji nije javno prikazan do zatvaranja konkursa,

4)            produkcijska kuća koja ne aplicira na konkurs sa namjenskim filmom manjinske koprodukcije, naručenim filmom manjinske koprodukcije, nastavnim filmom manjinske koprodukcije i filmom manjinske koprodukcije namijenjenim marketingu i reklami.

 

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Član 3.

(1) Podnosilac prijave na javni konkurs treba da priloži sljedeću dokumentaciju:

1)            popunjen obrazac prijave, koji se nalazi u Prilogu 2. Pravilnika o kriterijumima i postupku za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima (u daljem tekstu: Pravilnik),

2)            uvjerenje o državljanstvu osnivača pravnog lica ili samostalnog preduzetnika,

3)            potvrdu o prebivalištu osnivača pravnog lica ili samostalnog preduzetnika,

4)            izvod iz APIF-a, koji ne može biti stariji od tri mjeseca od dana objavljivanja ovog konkursa,

5)            potvrdu iz Poreske uprave da pravno lice, odnosno samostalni preduzetnik nema neplaćene obaveze no osnovu poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u vrijeme prijave na konkurs,

6)            ugovor o koprodukciji u kome se vidi specifikacija učešća domaćeg koproducenta,

7)            kopiju ugovora zaključenog sa scenaristom ili druge dokaze o regulisanju autorskih prava za period od najmanje pet godina od dana prijave na konkurs,

8)            ukoliko je scenario zasnovan na već postojećem književnom djelu drugog autora, dokaz o riješenim autorskim pravima sa autorom navedenog djela ili vlasnikom prava na književno djelo za period od najmanje pet godina od dana prijave na konkurs,

9)            sinopsis,

10)         završnu verziju scenarija (za igrane i animirane filmove),

11)         gritment (samo za dokumentarne filmove),

12)         rediteljsku eksplikaciju sa vizuelnim referencama,

13)         stori bord (samo za animirane filmove),

14)         listu autorske ekipe,

15)         listu glumačke i tehničke ekipe sa izjavama o učešću za članove navedene domaće ekipe,

16)         profesionalnu biografiju scenariste sa filmografijom,

17)         profesionalnu biografiju reditelja sa filmografijom i linkovima ka prethodnim relevantnim radovima,

18)         profesionalnu biografiju producenta i koproducenta sa filmografijom,

19)         profil produkcijske i koprodukcijske kuće,

20)         producentsku i koproducentsku eksplikaciju (koja mora da sadrži sljedeće podatke: šta je do trenutka podnošenja aplikacije urađeno na filmu manjinske koprodukcije, šta se planira od aktivnosti tokom daljeg rada na filmu manjinske koprodukcije, finansijsku strategiju za razvoj i finansijsku strategiju za produkciju filma manjinske koprodukcije, marketinšku strategiju za film manjinske koprodukcije sa kojim se aplicira, distribucijsku strategiju za film manjinske koprodukcije i druge relevantne podatke),

21)         vremenski plan realizacije filma manjinske koprodukcije,

22)         projekciju troškova za cijeli film manjinske koprodukcije u konvertibilnim markama i evro iznosima sa projekcijom planiranog utroška sredstava dodijeljenih no ovom konkursu (budžet kompletnog filma),

23)         finansijski plan sa prikazima koprodukcionog učešća u procentima no zemljama koproducenata (očekivani priliv sredstava) sa dokazima o finansiranju filma manjinske koprodukcije iz drugih izvora,

24)         dokaz o osiguranih 50% finansijskih sredstava,

25)         potpisan ugovor ili potvrdu, sa prevodom da je projekat podržan na konkursu za produkciju u koprodukcionoj zemlji,

26)         ovjerenu izjavu kod nadležnog organa učesnika konkursa da pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću odgovara za vjerodostojnost prevoda dokumenata,

27)         ovjerenu izjavu učesnika konkursa o prethodno dobijenim sredstvima no osnovu drugih javnih konkursa u Republici Srpskoj (Prilog 3. Pravilnika), 

28) podatke o kvalitetu i gledanosti ranijih projekata (u smislu učešća na festivalima, prikazivanja u bioskopima, reemitovanja na televizijama i platformama, ostvarenih nagrada, nominacija i sl.).

(2) Dokumentacija iz stava 1. ovog člana dostavlja se na jeziku i pismu koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, u skladu sa zakonom.

 

ROK I NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE

Član 4.

Konkurs je otvoren do 27. aprila 2023. godine.

 

Član 5.

(1)          Prijava sa konkursnom dokumentacijom se dostavlja na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, u elektronskoj formi u PDF formatu (osim za budžet, koji nije potrebno pretvarati u PDF), za svaki dokument posebno, prema redoslijedu navedenom u tekstu konkursa, na elektronsku adresu Centra konkurs@avcrs.com sa obaveznom naznakom naziva filma manjinske koprodukcije i naziva ovog konkursa, u naslovu mejla.

(2)          Formular prijave i prilozi koji su sastavni dio konkursne dokumentacije nalaze se na zvaničnoj internet stranici Centra (www.avcrs.com).

 

VREDNOVANjE FILMOVA MANjINSKE KOPRODUKCIJE

Član 6.

(1)          Kriterijumi za izbor filmova manjinskih koprodukcija koji se sufinansiraju iz budžeta Centra, u skladu sa Zakonom o audio-vizuelnim djelatnostima Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon) i Pravilnika o kriterijumima za izbor projekta u audio-vizuelnim djelatnostima (u daljem tekstu: Pravilnik) su sljedeći:

1)            značaj teme filma manjinske koprodukcije za Republiku Srpsku,

2)            kvalitet i privlačnost filma manjinske koprodukcije za publiku u Republici Srpskoj i svijetu,

3)            doprinos filma manjinske koprodukcije u predstavljanju duha vremena,

4)            značaj filma manjinske koprodukcije za Republiku Srpsku,

5)            marketinška strategija i strategija distribucije filma manjinske koprodukcije,

6)            kvalitet finansijske strategije i potencijalna izvodljivost filma manjinske koprodukcije.

(2)          Razrada kriterijuma, kao i maksimalan broj bodova koji svaki član Komisije za vrednovanje projekata može dodijeliti no svakom potkriterijumu iz stava 1. ovog člana utvrđena je u Prilogu 1v) Pravilnika. 

 

Član 7.

(1)          Ocjenjivanje filma manjinske koprodukcije koji je prijavljen najavni konkurs vrši se sistemom bodovanja, u zavisnosti od vrste filma manjinske koprodukcije, u skladu sa članom 6. ovog pravilnika.

(2)          Maksimalan broj bodova koji film manjinske koprodukcije može ostvariti u postupku oijenjivanja prijavljenih filmova manjinske koprodukcije u fazi razvoja projekta na javnom konkursu na osnovu zbira dodijeljenih bodova no svim kriterijumima je 105 bodova.

(3)          Da bi se projekat kvalifikovao no osnovu javnog konkursa za sufinansiranje mora da osvoji najmanje 71 bod.

 

ROK I NAČIN DONOŠENjA ODLUKE

Član 8.

Odluka o izboru filma manjinske koprodukcije biće donesena u skladu sa kriterijumima za izbor projekata u audio-vizuelnim djelatnostima koji se sufinansiraju iz budžeta Centra utvrđenim Zakonom i Pravilnikom.

 

Član 9.

(1)          Konkursna komisija u roku od 30 dana od dana zatvaranja konkursa donosi prijedlog o izboru filma manjinske koprodukcije no raspisanom javnom konkursu.

(2)          Ha osnovu predložene preliminarne i konačne rang-liste od strane konkursne komisije, direktor Centra donosi rješenje o sufinansiranju proizvodnje filma manjinske koprodukcije u skladu Zakonom i Pravilnikom.

(3)          Protiv rješenja direktora može se izjaviti žalba Upravnom odboru Centra u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja.

(4)          Rang-lista filmova manjinske koprodukcije koji će biti sufinansirani objavljuje se na internet stranici Centra.

 

Član 10.

(1)          Direktor Centra, sa dobitnikom kome su odobrena sredstva za sufinansiranje filmova manjinske koprodukcije, zaključuje ugovor kojim se regulišu uslovi, način, rokovi, isplata i namjensko korišćenje odobrenih sredstava.

(2)          Ukoliko podnosilac prijave na javni konkurs, kojem su odobrena sredstva za sufinansiranje filmova manjinske koprodukcije, ne potpiše ugovor iz stava 1. ovog člana u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja, smatraće se da je odustao od prijave na javni konkurs. 

 

DODJELA SREDSTAVA

Član 11.

Sredstva se dodjeljuju u vidu granta, a konačan iznos sredstava koji izabrani podnosilac prijave na ovaj konkurs može dobiti zavisi od raspoloživih budžetskih sredstava Centra raspodijeljenih no ovom konkursu.

 

Član 12.

Novčana sredstva dodijeljena no ovom javnom konkursu biće uplaćena no sljedećoj dinamici: prva rata - 40% no potpisivanju ugovora, druga rata — 40% nakon podnošenja i usvajanja izvještaja u kome je dokumentovan namjenski utrošak prve rate na proizvodnju filma manjinske koprodukcije i treća rata - 20% nakon podnošenja i usvajanja izvještaja u kome je dokumentovan namjenski utrošak druge rate na proizvodnju filma manjinske koprodukcije.

 

Član 13.

Dobitnici finansijskih sredstava no ovom konkursu imaju obavezu da najmanje 70% dobijenih sredstava iskoriste isključivo na teritoriji Republike Srpske (angažovanjem autora, glumaca i saradnika na realizaciji filma, koji su državljani Republike Srpske, zatim snimanjem, angažovanjem tehnike, studija i drugih resursa na teritoriji Republike Srpske).

 

KVALIFIKOVANI TROŠKOVI

Član 14.

(1)          Dobitnik sredstava dužan je da prilikom realizacije proizvodnje filma manjinske koprodukcije sredstva koristi za odobrene namjene u realizaciji proizvodnje filma manjinske koprodukcije, u skladu sa zaključenim ugovorom.

(2)          Sredstva dodijeljena na konkursu u kategoriji za sufinansiranje proizvodnje manjinskih koprodukcija mogu se koristiti isključivo i samo za pokrivanje sljedećih opravdanih troškova:

1)            troškovi rada na scenariju (honorar scenariste, koscenariste, skript- doktora, konsultanta i ostalih, u zavisnosti od specifičnih potreba scenarija),

2)            umnožavanje scenarija,

3)            otkup prava na audio i video materijale,

4)            troškovi honorara za producenta, izvršnog producenta, direktora filma, supervizora produkcije, vođu snimanja, organizatora, asistenta i ostale članove ekipe u sektoru produkcije (vođa statista, vozač, kurir, nabavljač, čuvar),

5)            troškovi honorara za autore i članove ekipe u sektoru režije (reditelja, glumce, pomoćnike režije, asistente režije, sekretara režije, montažera slike, asistenta montaže, supervizore režije, supervizora montaže, montažera muzike i  šumova, pirotehničare, oružare, lektora, kompozitora, statista, kaskadera, dublera itd.) i najam tehnike i nabavku materijala za potrebe sektora režije,

6)            honorari autora i ekipe u sektoru kamere (za direktora fotografije, švenkera, šarfera, drugog asistenta kamere, fotografa, snimatelja specijalnih efekata, snimatelja druge ekipe, asistenta snimatelja druge ekipe, šefa rasvjete, rasvjetljivača, agregatiste, konsultanata, pomoćnih radnika, klapera) i najam tehnike i nabavku materijala u sektoru kamere,

7)            troškovi izrade animacije u smislu troškova honorara za autore i članove ekipe (honorari za crtače likova, dizajnere pozadina, animatore, usluge montaže i kompozitinga, usluge koloriste), najam tehnike i nabavku materijala,

8)            honorari za autore i ekipu u sektoru scenografije (scenografa, asistenta scenografa, filmskog arhitektu, rekvizitera, rekvizitera nabavljača, scenskog majstora, scenske radnike, radnike za izvođenje radova, dekoratere) i najam tehnike i nabavke materijala u sektoru scenografije,

9)            honorari za autore i ekipu u sektoru kostimografije (za kostimografa, asistenta kostimografa, slikare maski, maskere, šminkere, frizere, vlasuljare, garderobere, pomoćne radnike, krojače kostima), nabavku materijala i najam opreme u sektoru kostimografije,

10)         honorari za usluge autora i ekipe u sektoru tona (za dizajnera zvuka, snimatelja zvuka, mikromana, pomoćne radnike, snimatelja foli efekata), najam tehnike i nabavku opreme,

11)         troškovi prevoza i smještaja pravdaju se u skladu sa Uredbom kojom je uređena oblast naknada za službena putovanja u zemlji i inostranstvu za zaposlene u javnom sektoru Republike Srpske,

12)         troškovi reprezentacije (u smislu ovog teksta konkursa podrazumijevaju usluge keteringa na lokacijama snimanja i obilaska lokacija za učesnike projekta),

13)         troškovi najma lokacija i transporta,

14)         troškovi postprodukcije (muzike, montaže i obrade slike, izrada grafike, izrade špica, zvuka, najam studija, finalni troškovi, izrada kopija),

15)         administrativni troškovi u ukupnom iznosu do 10% (troškovi najma kancelarije, najma štampača, troškovi komunikacije, pravni troškovi, troškovi knjigovodstva, blagajnik, marketinški troškovi i ostali administrativni troškovi).

(3)          Sredstva dodijeljena na konkursu u kategoriji za sufinansiranje filmova manjinske koprodukcije mogu se koristiti za pokrivanje i drugih opravdanih troškova kada ti troškovi proizlaze iz zahtjeva scenarija ili iz autorskog pristupa, uz saglasnost Centra.

(4)          Sredstva dodijeljena na konkursu u kategoriji za sufinansiranje filmova manjinske koprodukcije moraju biti utrošena na teritoriji Republike Srpske u najnižem iznosu od 70% dodijeljenih sredstava od strane Centra.

 

OSTALE INFORMACIJE

Član 15.

(1)          U ovom tekstu konkursa sadržana su sva pravila i uslovi koji će se primjenjivati prilikom sprovođenja ovog konkursa.

(2)          Ha sva pitanja koja nisu izričito regulisana odredbama ovog konkursa primjenjivaće se odredbe Zakona, Zakona o opštem upravnom postupku Republike Srpske i Pravilnika.

 

Član 16.

Podnošenjem prijave na konkurs učesnici konkursa potvrđuju da su upoznati sa navedenim uslovima raspisanog konkursa i da prihvataju ovdje navedene uslove raspisanog konkursa.

Sve dodatne informacije i objašnjenja od značaja za sprovođenje postupka konkursa mogu se dobiti putem elektronske pošte na info@avcrs.com i

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: