Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 08:58

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

Izvor: Akta.ba, 09.08.2023.

Bosna i Hercegovina       

Federacija Bosne i Hercegovine           

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON 

MINISTARSTVO ZA PRIVREDU/GOSPODARSTVO 

 

Na osnovu Programa utroška budžetskih sredstava u 2023. godini (Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima) usvojenog Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-11-5915/23 od 11.04.2023. godine, a u skladu sa Zakonom o poticanju razvoja male privrede („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/16 i 7/20) i članovima 12. i 13. Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18), Ministarstvo za privredu/gospodarstvo raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namijenjenih subvencioniranju investicija kod obrta i obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

 

1. Pozivaju se investitori koji investiciju realiziraju u obrtničku djelatnost na području Zeničko-dobojskog kantona, da podnesu Zahtjev za odobravanje i dodjelu nepovratnih financijskih sredstava osiguranih za subvencioniranje administrativnih troškova izgradnje objekata, dijela troškova kupovine objekta i osnovnih sredstava i obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata („Službene novine Federacije BiH", broj: 35/09, 66/09, 38/10 i 16/12).

 

Pod novoizgrađenim objektom, u duhu ovog poticaja, podrazumijevaju se uređeni građevinski prostori površine od 5 do 2.000 i više m2, u kojim investitor obavlja obrtničke djelatnosti i za koje je investitor osigurao upotrebnu dozvolu prema Zakonu o građenju izdatu od nadležnog organa nakon 01.01.2020. godine.

 

Pod kupovinom objekta, u duhu ovog poticaja, podrazumijeva se kupovina uređenog građevinskog prostora površine od 5 do 2.000 i više m2, u kojem investitor obavlja registriranu obrtničku djelatnost.

 

Pod investicijom, u duhu ovog poticaja, podrazumijevaju se utrošci nastali zbog kupovine objekta, tokom izgradnje objekata, kupovine mašina i opreme (osnovnih sredstava) uredno evidentirani nakon 01.01.2020. godine.

 

Korisnici sredstava poticaja za obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata, su sva fizička lica koja posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu na području Zeničko-dobojskog kantona u skladu sa Uredbom.

 

Korisnici sredstava poticaja su obrtnici registrirani u Zeničko-dobojskom kantonu po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/21) i za koju posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti izdatu od nadležnog organa najmanje 6 mjeseci prije, računajući od dana podnošenja zahtjeva.

 

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici koji shodno rješenju o obavljanju djelatnosti, imaju registriranu djelatnost unutar sljedećih dozvoljenih područja:

 

-           Djelatnosti iz područja C Prerađivačka industrija;

 

-           Iz područja G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala šifra djelatnosti 45.20;

 

- Iz područja S Ostale uslužne djelatnosti šifre djelatnosti od 95.11 do 95.29 i od 96.01 do 96.09.

Pravo na dodjelu sredstava nemaju obrtnici koji shodno rješenju o obavljanju djelatnosti obavljaju sljedeće djelatnosti: proizvodnja oružja i vojne opreme, proizvodnja duhanskih proizvoda i alkoholnih pića, primarnu poljoprivredu izuzev prerađivačke djelatnosti, kasina i igara na sreću.

Jedan korisnik poticaja može koristiti najviše jednu vrstu poticaja Ministarstva za privredu/gospodarstvo u tekućoj budžetskoj godini.

Pravo na dodjelu sredstava imaju obrtnici koji za istu namjenu do datuma podnošenja prijave nisu koristili bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i

sl).

2. Investitoru će se nakon uredne prijave i procedure odlučivanja odobriti sredstva u jednokratnom iznosu na sljedeći način:

a) Po osnovu izgradnje objekta za obavljanje obrtničke djelatnosti, obrtniku će se odobriti sredstva prema kriterijima datim u slijedećoj tabeli:

Minimalna površina objekta

/m2/

Iznos sredstava poticaja /KM/

5

800,00

20

1.000,00

30

1.200,00

40

1.600,00

50

2.000,00

60

2.400,00

70

2.800,00

80

3.200,00

90

3.600,00

100

4.000,00

110

4.400,00

120

4.800,00

130

5.200,00

140

5.600,00

150

6.000,00

160

6.400,00

170

6.800,00

180

7.200,00

190

7.600,00

200

8.000,00

250

10.000,00

300

12.000,00

400

16.000,00

500

20.000,00

600

24.000,00

800

28.000,00

1.000 i više

30.000,00

Napomena: Iznos sredstava poticaja 800,00 KM dodjeljuje se za površine objekta u rasponu od 5 do 19,99 m2 i navedeno se primjenjuje i na ostale iznose i pripadajuće površine navedene u tabeli.

 

b)         Po osnovu kupovine objekta, opreme i mašina, kao osnovnih sredstava, za obavljanje obrtničke djelatnosti, a u skladu sa uvjetima (kriterijima) definiranim u točki 1. ovog Javnog poziva, obrtniku će se odobriti sredstva u jednokratnom iznosu od 35 % od ukupne visine investicije, s tim da iznos ne može biti veći od 30.000,00 KM.

 

Kupoprodaja objekata, opreme i mašina, kao osnovnih sredstava, za obavljanje obrtničke djelatnosti po ovom Javnom pozivu nije prihvatljiva ukoliko se vrši između povezanih lica i to: isti vlasnik i/ili suvlasnik, vlasništvo i/ili suvlasništvo bračnog druga i/ili osobe koja živi u istom domaćinstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije.

 

c)         Po osnovu administrativnih troškova za obavljanje djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata dodjeljuju se sredstva u iznosu 2.500,00 KM. Pravo na dodjelu navedenih sredstava imaju obrtnici kojima nisu odobrena sredstva Ministarstva za privredu/gospodarstvo po ovom osnovu po javnim pozivima iz ranijih godina;

 

Podnosilac zahtjeva može podnijeti zahtjev samo po jednom osnovu navedenom u alinejama a), b) i

 

c).

 

3.         Ukupni iznos sredstava koja će se odobriti korisniku ovog poticaja po osnovu iz točke 2. uvećavaju se:

 

-           Korisnicima poticaja mlađim od 35 godina, računajući na dan podnošenja zahtjeva, ukupan iznos poticajnih sredstava se uvećava 20%.

 

-           Ukoliko je vlasnik obrta ženskog roda, ukupan iznos poticajnih sredstava se uvećava 20%.

 

-           Ukoliko je vlasnik obrta invalidno lice, ukupan iznos poticajnih sredstava se uvećava 20%.

 

Sredstva koja će se odobriti korisniku ovog poticaja uvećavaju se samo po jednom od navedenih osnova.

 

Ukupni iznos sredstava koja se mogu odobriti i isplatiti korisniku ovog poticaja po osnovu točke 2. alineje a), b) i c) ovog Javnog poziva je 30.000,00 KM. Sredstva su u ovom iznosu ograničena na navedeni maksimalni iznos po više osnova:

 

-           po j ednom subj ektu - kori sniku,

 

-           po više objekata (izdvojenih prostora) registriranih po Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima,

 

-           u okviru j edne godine dana,

 

-           po jednom osnovu iz točke 2. alineje a), b) i c),

 

-           po osnovu uvećanj a iz točke 3.

 

Sredstva će se odobravati investitorima prema kronološkom redoslijedu prijema zahtjeva do

 

konačne raspodjele ukupnog iznosa budžetskih sredstava namjenjenih za ovaj poticaj.

 

4.         Uz zahtjev (obavezno upisati broj telefona) za odobravanje poticajnih sredstava namijenjenih za subvencioniranje investicija kod obrta, Investitor je dužan dostaviti sljedeće priloge:

 

a)         Original ili ovj erenu kopiju Odobrenj a - rj ešenj a za obavlj anj e dj elatnosti prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/21), izdano 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, računajući od dana podnošenja Zahtjeva,

 

b)         Original ili ovjerenu kopiju Odobrenja - rješenja za upotrebu objekta, izdanu od nadležnog organa, nakon 01.01.2020. godine (odnosi se na korisnike sredstava koji zahtjev podnose po osnovu točke 2. alineja a) ovog Javnog poziva),c) Original ili ovjerenu kopiju nedvosmislenog dokaza o utrošcima u osnovna sredstva nastalim u toku realizacije investicije nakon 01.01.2020. godine (račun, faktura, izvod iz banke),

 

d)         Original ili ovjerena pojedinačna uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima, ne starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave Javnog poziva na web stranici Kantona,

 

e)         Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun investitora aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave Javnog poziva na web stranici Kantona,

 

f)          Original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih u slučaju da je obrtnik mlađi od 35 godina računajući od dana objave Javnog poziva na web stranici Kantona,

 

g)         Potpisanu i ovjerenu Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima DE MINIMIS, koje su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sustavu državne pomoći u B i H ("Službeni glasnik B i H", broj:10/12 i 39/20) i Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18). (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Kantona - www.zdk.ba),

 

h)        Izjava pod punom materijalnom i krivičnom odgovornosti da kupoprodaja objekata/ opreme i mašina kao osnovnih sredstava za obavljanje obrtničke djelatnosti po ovom Javnom pozivu nije izvršena između povezanih lica i to: isti vlasnik i/ili suvlasnik, vlasništvo i/ili suvlasništvo bračnog druga i/ili osobe koja žive u istom domaćinstvu ili imaju međusobno povezane ili zajedničke investicije, ovjerena od strane nadležnog organa,

 

i)          Izjava da do datuma podnošenja prijave nije koristio za istu namjenu bespovratna sredstva iz drugih izvora (sredstva nivoa vlasti, donatorska sredstva i sl.) - potpisana i ovjerena od strane nadležnih organa (notar ili općina/gradska uprava),

 

j) U slučaju podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava za kupovinu objekta, investitor je dužan dostaviti i: original ili ovjerenu kopiju ugovora o kupoprodaji objekta zaključenog nakon 01.01.2020. godine, original ili ovjerenu kopiju nedvosmislenog dokaza o plaćanju kupoprodajne cijene iz ugovora o kupoprodaji i original ili ovjerenu kopiju Odobrenja -rješenja za upotrebu objekta, izdanu od nadležnog organa, k) Ukoliko osoba koja podnosi prijavu ima status invalidne osobe, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, ili rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet - original ili ovjerena kopija.

 

Uz zahtjev (obavezno upisati broj telefona) za odobravanje poticajnih sredstava namijenjenih za subvencioniranje obavljanja djelatnosti prema Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09 i 38/10), Investitor je dužan dostaviti sljedeće priloge:

 

a)         Original ili ovj erenu kopiju Odobrenj a - rj ešenj a za obavlj anj e dj elatnosti prema Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 75/21) i Uredbi o zaštiti tradicionalnih i starih zanata (Službene novine Federacije BiH", broj: 66/09 i 38/10), izdano 6 mjeseci prije podnošenja zahtjeva, računajući od dana podnošenja Zahtjeva,

 

b)         Original ili ovjerena pojedinačna uvjerenja o uredno izmirenim javnim prihodima, ne starija od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave Javnog poziva na web stranici Kantona,

 

c)         Uvjerenje komercijalne banke da je žiro račun investitora aktivan, ne starije od 3 (tri) mjeseca računajući od dana objave Javnog poziva na web stranici Kantona,

 

d)         Original ili ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih u slučaju da je obrtnik mlađi od 35 godina računajući od dana objave Javnog poziva na web stranici Kantona,

 

e)         Potpisanu i ovjerenu Izjava o ranije primljenim državnim pomoćima DE MINIMIS, koje su podnosiocu zahtjeva dodjeljene u tekućoj i prethodne dvije fiskalne godine u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći u B i H ("Službeni glasnik B i H", broj:10/12 i 39 i 20) i Uredbe o uvjetima i postupku za dodjelu pomoći male vrijednosti - de minimis pomoć („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 27/18). (Obrazac Izjave može se preuzeti sa web stranice Vlade ZDK - www.zdk.ba), f) Ukoliko osoba koja podnosi prijavu ima status invalidne osobe, potrebno je dostaviti rješenje o invalidnosti, ili rješenje o radnoj sposobnosti ili neki drugi dokument u kojem je identificiran invaliditet - original ili ovjerena kopija.

 

5.         Zahtjev koji ne sadrži svu dokumentaciju traženu Javnim pozivom, koji nije pravovremen odbacuje se zbog neispunjavanja formalno-pravnih uvjeta, bez obaveze daljnjeg razmatranja.

 

6.         Zahtjev koji sadrži dokumentaciju po osnovu koje su korisniku odobrena sredstva za izgradnju objekta, kupovinu objekta, opreme i mašina, kao osnovnih sredstava, za obavljanje obrtničke djelatnosti, po ranijim pozivima Ministarstva za privredu/gospodarstvo u potpunosti se odbacuje bez obaveze daljnjeg razmatranja.

 

7.         Ministarstvo za privredu/gospodarstvo zadržava pravo provjere svih podataka navedenih u dostavljenoj dokumentaciji podnosioca zahtjeva.

 

8.         Ministarstvo za privredu/gospodarstvo će sa podacima iz zaprimljene dokumentacije postupati u skladu sa propisima o zaštiti osobnih podataka.

 

9.         Po uredno prispjelom Zahtjevu, Komisija vrši uvid na licu mjesta, te na osnovu kriterija naznačenih u Javnom pozivu vrši ocjenjivanje prijava. Komisija sačinjava listu podnosilaca prijava koji nisu uvršteni na listu potencijalnih korisnika sa navođenjem razloga neuvrštavanja, koju Ministarstvo objavljuje na web stranici Kantona. Podnosilac prijave, u cilju zaštite svojih prava, može uložiti prigovor Ministarstvu u roku od osam dana od dana objave navedene liste na web stranici Kantona. Nakon postupanja po svim prigovorima, Ministarstvo utvrđuje prijedlog odluke o izboru korisnika poticajnih sredstava sa iznosom sredstava, a odluku na prijedlog Ministarstva donosi Vlada. Odluka se objavljuje na web stranici Kantona.

 

10.       Vlada Kantona može opozvati donesene odluke zavisno od dinamike priliva budžetskih sredstava.

 

11.       Na osnovu Odluke za odobravanje i dodjelu financijskih sredstava namjenjenih subvencioniranju obrtnika, Ministarstvo za privredu/gospodarstvo će Ministarstvu financija podnijeti nalog za isplatu poticaja.

 

12.       U postupku po Javnom pozivu Ministarstvo ne snosi nikakve troškove učesnika Javnog poziva. Ministarstvo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva, u pogledu aktivnosti koje su poduzeli u cilju apliciranja za određeni poticaj.

 

Dostavljena dokumentacija se ne vraća podnosiocu prijave.

 

13.       Javni poziv ostaje otvoren 21 dan a krajnji rok za dostavljanje zahtjeva je 30.08.2023. godine.

 

13. Zahtjeve iz točke 5. Javnog poziva sa prilozima, podnosioci zahtjeva moraju dostavljati u zatvorenoj koverti. Na poleđini koverte obavezno navesti:

 

-           naziv subjekta;

 

-           adresu i kontakt telefon;

 

-           ovjeriti pečatom.

 

Zatvorene koverte dostavljaju se osobno na Protokol Zeničko-dobojskog kantona ili putem pošte na sljedeću adresu:

 

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON Ministarstvo za privredu/gospodarstvo KOMISIJA ZA OCJENU ZAHTJEVA ZA ODOBRAVANJE I DODJELU POTICAJA KOD OBRTA Kučukovići br. 2 Zenica, 72 000 S naznakom: "NE OTVARATI"

 

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem faksa ili e-mail), neće biti uzete u razmatranje.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: