Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 08:30

Javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane

Izvor: Akta.ba, 11.08.2023.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Kanton Sarajevo

Grad Sarajevo

OPĆINA CENTAR SARAJEVO

Općinski načelnik

 

 

Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 49/06 i 51/09), člana 25. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/04), Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Centar Sarajevo za 2023.godinu („Službene novine Kantona Sarajevo", br. 2/23 i 21/23) i Pravilnika o dodjeli novčanog podsticaja za kupovinu stočne hrane poljoprivrednim proizvođačima na području Općine Centar Sarajevo (broj:16-20-146/23) Općinski načelnik Općine Centar Sarajevo, objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Za dodjelu novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane

 

I PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva i finansijska podrška poljoprivrednim proizvođačima koji se bave uzgojem stoke na području Općine Centar Sarajevo.

 

II PRAVO UČEŠĆA

Pravo na učešće u Javnom pozivu imaju svi poljoprivredni proizvođači sa područja Općine Centar Sarajevo koji se bave uzgojem stoke kao i peradarstvom i pčelarstvom. Javni poziv obuhvata dodjelu novčanih sredstava za kupovinu stočne hrane po kategorijama kako slijedi:

 

R

/ b

Animalna proizvodnja

Novčani iznos podsticaja (fizička lica)

Novčani iznos podsticaja (obrti)

Najmanje norme za podsticaj

1.

Uzgoj krupne stoke

100 KM

120 KM

min. 2 grla

2.

Uzgoj sitna stoke

16 KM

18 KM

min. 30 grla

3.

Farma koka nosilja

100 koka nosilja-100KM

100 koka nosilja-120 KM

min. 100 koka

4.

Uzgoj i držanje pčelinjih društava

13 KM

15 KM

min. 50 pč.društava

 

Podnosioc zahtjeva prilikom predaje zahtjeva može ostvariti novčani podsticaj za sve kategorije, prateći gore navedenom minimalan broj stoke koji mora imati, ukoliko preda potvrde o provedenim veterinarskim mjerama (prilog V) za te kategorije za koje želi ostvariti podsticaj.

 

III USLOVI ZA DODJELU STOČNE HRANE

Uslovi koje kandidat treba da ispunjava:

1) Da podnosioc zahtjeva, fizičko lice ima stalno prebivalište i drži stoku na području Općine Centar Sarajevo;

2) Da je vlasnik obrta registrovan za obavljanje poljoprivredne djelatnosti sa sjedištem na području Općine Centar i drži stoku na području Općine Centar;

3) Da je podnosioc zahtjeva upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata, kao i Registar pčelara (samo za pčelare) u nadležnoj Službi Općine Centar Sarajevo i da je izvršio ažuriranje podataka u tekućoj godini;

4) Da podnosioc zahtjeva ima potvrdu o zdravstvenom nadzoru i stanju životinja i provedenim veterinarskim mjerama utvrđenim propisima iz oblasti veterinarsko- zdravstvene zaštite, izdate od ovlaštene veterinarske organizacije na području Kantona Sarajevo (obrazac V iz tekuće godine);

5) Da je podnosioc zahtjeva dostavio izvještaj o namjenskom utrošku sredstava za isti podsticaj predhodnih godina;

6) Da podnosioc zahtjeva ima otvoren i aktivan račun u banci.

 

IV SADRŽAJ POTREBNE DOKUMENTACIJE

Potrebna dokumentacija:

1)Popunjen i potpisan prijavni obrazac - zahtjev (potpisan od podnosioca zahtjeva);

2) Prijavu o mjestu stalnog prebivališta ne starija od 6 mjeseci (CIPS za fizička lica);

3) Potvrdu o zdravstvenom nadzoru i stanju životinja i provedenim veterinarskim mjerama utvrđenim propisima iz oblasti veterinarsko-zdravstvene zaštite, izdate od ovlaštene veterinarske organizacije na području Kantona Sarajevo (obrazac V iz tekuće godine);

4)Potvrda o otvorenom i aktivnom računu u banci (original ne stariji od mjesec dana).

Prijavni obrazac možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.centar.ba/stranica/javni-pozivi-euprava

 

V NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Rok za prijavu na Javni poziv je 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i web stranici Općine Centar.

Popunjeni zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose u zatvorenoj koverti na protokol Općine Centar Sarajevo ili preporučeno putem Pošte na adresu:

 

Općina Centar Sarajevo

Mis Irbina 1

71000 Sarajevo

Sa naznakom „Javni poziv za dodjelu novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane"

„NE OTVARAJ"

 

Na poleđini koverte obavezno se navodi : ime i prezime/naziv firme podnosioca zahtjeva, adresa/sjedište i kontakt telefon.

Neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi /prijave neće biti razmatrane.

Za ulaganje eventualnih prigovora rok je 8 (osam) dana od objavljivanja Odluke o dodjeli novčanih podsticaja za kupovinu stočne hrane na web stranici i oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo.

 

VI OSTALE ODREDBE

Općina Centar Sarajevo ne snosi nikakve troškove u postupku prikupljanja i podnošenja prijava na Javni poziv. Općina Centar Sarajevo ne snosi odgovornost prema učesnicima Javnog poziva u pogledu aktivnosti koje su preuzeli u cilju apliciranja.

Prispjela dokumentacija se ne vraća podnosiocu.

Sve dodatne informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti na tel. 033/562-512.

 

Javni poziv

Pravilnik

Obrazac zahtjeva

Izvještajni obrazac (.docx)

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: